Prawie sześćdziesięciu uczestników z terenu całej Polski wzięło udział w zorganizowanej przez KSON konferencji pod tytułem: „Dostosowanie systemu kształcenia zawodowego uczniów z niepełnosprawnością do wymogów rynku pracy”. Głównym jej mottem było stworzenie takich mechanizmów i procedur integracyjnego pojmowania niepełnosprawności, aby niepełnosprawna młodzież poprzez zdobycie określonego zawodu mogła w wyuczonym fachu podjąć pracę. Jest ona, co podkreślali wszyscy referencji najwyższym dobrem człowieka mającym wpływ na jakość życia.

Każdy z dwunastu referatów, przedstawionych przez reprezentantów różnych regionów kraju, był merytorycznie i rzetelnie opracowany. Każdy też dotyczył innej sfery edukacji, od stanowionego prawa w tym przedmiocie, przez dobre praktyki szkół i pracodawców, w tym rzemieślników, aż po wskazywanie pożądanych kierunków ewolucji tej sfery.

Wszystkie referaty opublikowane będą w pokonferencyjnych materiałach, które wkrótce zostaną zamieszczone na stronie www.kson.pl

W trakcie wystąpień podnoszono m.in. stosowanie przez pracodawców wręcz głodowych stawek, szczególnie przy usługach ochroniarskich. To właśnie te niskie wynagrodzenia mają główny wpływ na rozstrzygnięcia przetargów i wybór najtańszych ofert, co odbywa się kosztem zatrudnionych niepełnosprawnych. Mówiono także o wadliwym systemie krótkookresowych przedsięwzięć wynikających z konkursów, co skutkuje krótkotrwałymi umowami cywilnoprawnymi składającymi się na określenie „umowy śmieciowe”.

Podnoszono także fakt, że po zakończeniu edukacji (wiek 24 lat) osoba niepełnosprawna wraca do domu i właściwie znów znajduje się w sferze wykluczenia. Nie mając zawodu, nie może liczyć na satysfakcjonująca pracę. O przydatności i wyjątkowej solidności niepełnosprawnych pracowników mówił Pan Zbigniew Ładziński – Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, podkreślając że coraz częściej terminują oni, starając się o uzyskanie awansu czeladnika w różnych dziedzinach rzemiosła.

Konferencję zakończyło wystąpienie Zastępcy Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pani Aliny Wojtowicz-Pomiernej oraz Pani Teresy Hernik – Prezes Zarządu PFRON w Warszawie, które przedstawiły kierunki aktywizowania zawodowego niepełnosprawnych. Służą temu kolejne programy i projekty, a na ten cel Zarząd PFRON-u przekazuje coraz większe środki, które konsumować mogą również organizacje pozarządowe.

Chociaż konferencja – jak mówi Pani Ewa Kaźmierczak-Wojtasiewicz, główny koordynator – przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem, to nie da się ukryć pewnego niedosytu, który wynikał głównie z nie dotarcia na konferencję co najmniej dwudziestu z trzydziestu zaproszonych zakładów pracy otwartego i chronionego rynku, a także reprezentantów działalności rzemieślniczej. Zabrakło także kilku jeleniogórskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, mimo, że sprawa dotyczy przecież ogółu środowiska bez względu na przynależność organizacyjną.

Konferencja odbywała się pod patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pana Tadeusza Sławeckiego, reprezentowanego na konferencji przez Panią Helenę Maryjanowską z Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych. Swoim patronatem obdarzyli konferencję też: Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Pani Barbara Zdrojewska, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Pan Radosław Małoń, Prezydent Miasta Jeleniej Góry – Pan Marcin Zawiła, Dolnośląska Izba Rolnicza, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, Nowiny Jeleniogórskie i portal nj24.pl przy życzliwym i osobistym zainteresowaniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Pana Jarosława Dudy.

Organizatorzy przygotowują kolejną edycję takiej konferencji, którą planują odbyć na wiosnę 2015 r.