Obowiązujące w Centrum oraz Ośrodkach Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Działalność Międzyregionalnego Ośrodka Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” realizowanego przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) w Jeleniej Górze, współfinansowanego ze środków PFRON.

Bezpłatność

Porady świadczone w ramach projektu są całkowicie bezpłatne. Bezpłatnie przekazywane są również wszelkie materiały, wzory pism itp. Uczestnicy projektu, w celu uzyskania specjalistycznej pomocy innej niż oferowana w projekcie, kierowani są tylko do takich miejsc, w których pomoc świadczona jest bezpłatnie. Informacja o bezpłatnych poradach jest umieszczona w widocznym miejscu w poczekalni, a także zamieszczana we wszystkich materiałach promocyjnych, ulotkach, plakatach, mailingu reklamowym, ogłoszeniach prasowych oraz na stronie internetowej.

Poufność

Zapewnia się zachowanie tajemnicy faktu korzystania z usług oraz powierzonych przez Uczestnika projektu informacji i danych osobowych. Wyjaśnianie sprawy Uczestnika projektu w instytucjach zewnętrznych jest możliwe wtedy, gdy Uczestnik projektu udzieli doradcy pisemnego upoważnienia.

Bezstronność

Dotyczy relacji pomiędzy Uczestnikiem projektu a doradcą. Osoba udzielająca porad nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami lub wartościami. Niedopuszczalne jest ocenianie Uczestnika projektu i jego działań. Doradca zawsze kieruje się dobrem każdego Uczestnika projektu. Każdy Uczestnik projektu otrzymuje poradę w oparciu o ustalony system informacyjny.

Zakaz dyskryminacji

Niedopuszczalna jest dyskryminacja i odmowa przyjęcia Uczestnika projektu, w szczególności ze względu na rodzaj niepełnosprawności, płeć, wiek, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, poziom dochodów. Doradcy dokładają wszelkich starań, aby porady były udzielane w sposób uwzględniający specyficzne potrzeby i możliwości klientów (np. różne rodzaje niepełnosprawności, starszy wiek).

Aktualność i rzetelność informacji

Każda porada jest udzielana w oparciu o istniejący wewnętrzny system informacyjny. Informacje i porady są zgodne z obowiązującymi przepisami. Porady i informacje są sprawdzane pod kątem rzetelności przez koordynatora projektu. Personel merytoryczny świadczący usługi w ramach projektu powinien ciągle aktualizować i doskonalić swą wiedzę.

Dostępność usług

Zgodnie z założeniami projektu, porady udzielane są:

 1. osobom niepełnosprawnym ( z orzeczonym stopniem niepełnosprawności),
 2. osobom z otoczenia (np. rodzina, przyjaciele, opiekunowie prawni, organizacje pozarządowe i inne instytucje działające w sferze pomocy osobom niepełnosprawnym), ale tylko wtedy jeśli porada dotyczy problemów w funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej.

Porady udzielane są tylko osobom/instytucjom, które wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych Administratorowi danych, czyli Karkonoskiemu Sejmikowi Osób Niepełnosprawnych oraz Instytucji Finansującej projekt, czyli Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Centrum Informacji oraz Ośrodki Regionalne dbają o to, aby świadczone usługi były dostępne dla wszystkich, którzy chcą z nich skorzystać poprzez:

 • dogodną pod względem komunikacyjnym lokalizację siedziby – w centrum miasta (lub w bliskiej odległości),
 • brak, niwelowanie barier architektonicznych,
 • wyraźne oznaczenie,
 • zamieszczenie m.in. na   stronie www. jednostki prowadzącej Ośrodek informacji na temat realizowanego projektu, w tym m.in. zamieszczenie harmonogramu pracy Ośrodka (poszczególnych doradców) na dany miesiąc oraz jego bieżące aktualizowanie
 • widoczne informacje dla Uczestników projektu o formach udzielanych porad, terminach przyjęć, zakresie świadczonej pomocy,
 • widoczne informacje o zasadach udzielania poradnictwa,
 • dostosowywanie sposobu udzielania porad do możliwości percepcyjnych klienta (np. poprzez zapewnienie tłumacza języka migowego),
 • wcześniejsze informowanie klientów o planowanych przerwach w pracy.

Zarządzanie i personel

Zapewnia jak najwyższy poziom usług, poprzez odpowiednie zarządzenie zespołem, przejrzyste procedury naboru pracowników płatnych i wolontariuszy oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przez poszczególnych doradców.

Udzielanie porad według jednolitego schematu informacji i dokumentacja porady

Porady udzielane są według jednolitego schematu postępowania obowiązującego w ramach projektu, tj.:

 1. przedstawienie Uczestnikowi projektu zasad udziału w projekcie,
 2. rozmowę doradczą i zdiagnozowanie problemu,
 3. przedstawienie sposobów rozwiązania problemu i w miarę potrzeb ustalenie szczegółowego planu działania,
 4. wsparcie i wzmocnienie motywacji klienta do rozwiązania problemu, w tymskierowanie do specjalisty (prawnik, psycholog itd.),
 5. monitorowanie skutków udzielonej pomocy,
 6. udzielenie porady dokumentowane jest za pomocą formularzy opracowanych na potrzeby projektu („Rejestr porad”, „Karta poradnictwa”),
 7. o sposobie ich wypełniania doradcy są poinformowani przez koordynatora projektu i/lub koordynatora regionalnego.

Zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług.

Porady i informacje powinny być organizowane i udzielane zgodnie z następującymi zasadami:

 1. przejrzystości – charakter udzielonych informacji i porad powinien być zrozumiały dla odbiorców – Uczestników projektu,
 2. dostępności i elastyczności – porady i informacje powinny być świadczone w sposób elastyczny i przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami, np. przez kontakt telefoniczny, pocztę elektroniczną oraz w miarę możliwości poprzez kontakt bezpośredni poza Centrum/Ośrodkiem,
 3. poufności – Uczestnicy projektu mają prawo do traktowania jako poufne informacjicharakterze osobistym, których udzielają w ramach procesu doradczego,
 4. rzetelności – porady i informacje udzielane są zgodnie z obowiązującymi przepisami,sposób wyczerpujący i konkretny,
 5. profesjonalizmu – porady i informacje udzielane są przez osoby kompetentne, przygotowane merytorycznie jak i metodologicznie,
 6. empatii oraz poszanowaniem obowiązków wynikających z uczciwości, godnościdobrych obyczajów, w tym m.in. niedopuszczanie do nieuzasadnionej absencji, spóźnień przez poszczególnych doradców.

Metody zapewnienia jakości i kontroli

Zapewnia wysoką jakość udzielonych porad oraz możliwość wyrażania opinii przez Uczestników projektu korzystających z usług poradnictwa poprzez:

 1. zbieranie opinii Uczestników projektu o działalności Centrum/Ośrodka w udostępnionej w poczekalni „Książce uwag / skarg i wniosków”,
 2. systematyczne prowadzenie monitoringu udzielonego poradnictwa w szczególności poprzez:
  1. indywidualne karty udzielonego poradnictwa,
  2. dokumentację gromadzoną przez doradców udzielających poradnictwakorespondencja z instytucjami),
  3. karty czasu pracy doradców,
  4. rejestry porad,
  5. indywidualne kwestionariusze wywiadów przeprowadzanych z Uczestnikami projektu i inne narzędzia powszechnie stosowane w badaniach społecznych mające na celu zbadanie efektywności udzielanej pomocy,
  6. systematyczne spotkania zespołu w celu omówienia spraw związanych z jakością usługpracy Centrum / Ośrodków,
  7. systematyczną analizę dokumentacji.

Współpraca z partnerami lokalnymi i ponadlokalnymi

KSON przy realizacji projektu współpracuje z partnerami zarówno z organizacjami pozarządowymi jak i jednostkami samorządowymi oraz państwowymi. W miarę możliwości zawierane są pisemne porozumienia dotyczące zasad współpracy.