Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

zapytanie ofertowe1dotyczące usługi hotelowo-gastronomicznej wraz z wynajęciem sali szkoleniowej w ramach projektu

„Praca? Jestem na TAK! aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 24 konkursu ofert, zgodnie z umową nr ZZO/000123/01/D

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej: Zamawiającym) 58-500 Jelenia Góra os. Robotnicze 47a, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.


1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( zał. Nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

audytaaPrzedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu.

 

UWAGA

Uprzejmie informujemy, że postępowanie na wyłonienie Wykonawcy audytu zewnętrznego zostało przedłużone do dnia 28 listopada do godz. 12.00 z uwagi na konieczność uzupełnienie braków formalnych przez 3 Oferentów. Oferenci ci zostali poinformowani o ww. fakcie drogą mailową.

W związku z powyższym informujemy, że wyniki Zapytania ofertowego zostaną opublikowane 28 listopada do godz. 16.00 na stroniwww.kson.pl.