Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Praca – Niezależność – Sukces: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu ofert, zgodnie z umową nr ZZO/000208/01/D

 Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej: Zamawiającym), adres: 58-500 Jelenia Góra, ul: Os. Robotnicze 47a, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

 

 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( zał. Nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań)

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/-ń

a) Indywidualne szkolenie z zakresu programów Word i Excel*

Szkolenie/a musi/zą spełniać następujące wymagania:

1) szkolenie/a odbywać się będzie/ą w Biurze Projektu w Jeleniej Górze

2) szkolenie/a odbywać się będzie/ą w okresie od lipca do października 2019 (szczegółowy harmonogram do uzgodnienia między stronami)

3) szkolenie będzie prowadzone indywidualnie dla Uczestników projektu

4) szkolenia organizowane będą w następującym trybie: dni robocze i/lub w weekendy.

5) szkolenia muszą zakończyć się egzaminem i wydaniem certyfikatu,

Uczestnikami/-czkami szkoleń będą osoby z rożnymi rodzajami niepełnosprawności z wyłączeniem głębokiego upośledzenia intelektualnego - dopuszcza się możliwość udziału osób z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego.

 

 1. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązany jest do:

przygotowania i przekazania Zamawiającemu „Programu szczegółowego szkolenia” wraz z materiałami szkoleniowymi (w formie skryptu w formacie pdf) w terminie 5 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego „Programu ogólnego szkolenia podstawowego” (program szczegółowy powstaje na podstawie programu ogólnego) oraz do korekty „Programu szczegółowego szkolenia” lub materiałów, o ile Zamawiający zgłosi Wykonawcy taką konieczność (w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag). Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest ponadto przekazanie Zamawiającemu starannie i poprawnie uzupełnionej oraz pełnej dokumentacji dotyczącej szkolenia obejmującej dokumenty powstałe w wyniku wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt. 4 zapytania

przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresów tematycznych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia

dostarczenia Uczestnikom/-czkom szkolenia materiałów szkoleniowych zgodnych z zaakceptowanym przez Zamawiającego programem

przygotowania i przeprowadzenia końcowego sprawdzianu wiedzy uczestników/-czek szkoleń w postaci egzaminu wymagającego oceny

przygotowania i przeprowadzenia poprawy końcowego egzaminu wiedzy dla uczestników/-czek szkoleń, którzy/-re nie otrzymają zaliczenia w pierwszym terminie (poprawa powinna odbyć się w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia szkolenia; dopuszcza się formę zdalną poprawy)

prowadzenia oraz starannego uzupełniania dokumentacji szkoleniowej dostarczonej przez Zamawiającego

terminowego rozliczenia się z przeprowadzonego szkolenia

oddelegowania osoby do współpracy z Zamawiającym (z osobami zaangażowanymi w realizację projektu).

4. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

 • opracowania i przekazania Wykonawcy formularzy dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, służących do potwierdzenia udziału beneficjentów w szkoleniu oraz otrzymaniu przez nich wsparcia w zaplanowanym terminie i zakresie
 • zapewnienia zaplecza szkoleniowego: np. sali wyposażonej w sprzęt komputerowy (w zależności od potrzeb)
 • drobnego poczęstunku.

 

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin szkolenia: szkolenie będzie realizowane w okresie pomiędzy 15 lipca 2019 – 30 października 2019 (szczegółowy harmonogram do uzgodnienia między stronami).

Miejsce wykonania zamówienia: Jelenie Góra – biuro Zamawiającego

Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do wydłużenia bądź skrócenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadanie takich uprawnień;

b) Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

c) Mają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów dla osób z niepełnosprawnościami (udokumentowane)

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem potencjalnego Wykonawcy z postępowania (ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą).

7. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

8. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 6 i 7 w oparciu o kryterium wyboru: cena i doświadczenie zawodowe.
Ocena doświadczenia zawodowego Wykonawców w zakresie prowadzenia szkoleń w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione przez Wykonawców wraz z ofertą wykazy doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń poparte referencjami/rekomendacjami podmiotów zlecających usługę/i, potwierdzającymi fakt jej/ich wykonania w precyzyjnie określonym wymiarze godzinowym oraz z zaznaczeniem, że słuchaczami/odbiorcami były osoby z niepełnosprawnościami.
W przypadku stwierdzenia w ofertach/ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych bądź innych omyłek polegających na niezgodności ofert/oferty z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający wezwie Wykonawcę/-ów do sprostowania.
Oferty zawierające braki formalne, na prośbę Komisji oceniającej mogą zostać uzupełnione w określonym przez Komisję terminie. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.

9. SPOSÓB WYBORU WYKONAWCY

Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 1. Cena brutto za godzinę pracy: 70 %

Punkty za kryterium "cena" zostaną obliczone na podstawie wzoru (iloraz):

najniższa cena brutto analizowanych ofert za godzinę pracy

cena brutto oferty badanej za godzinę pracy

 1. Doświadczenie zawodowe: 30 %

W procesie oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria:

lp

kryterium

Waga kryterium (%)

Maks. Liczba (pkt.)

 

1 Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat (spełnione 300 godz. – 10 pkt, 200 godz. – 5 pkt, poniżej 100 godz. – 0 pkt)

10

10

 

Doświadczenie zawodowe w pracy z grupami obejmującymi jedynie osoby niepełnosprawne w okresie ostatnich 3 lat (spełnione 200 godz. – 20 pkt, 100 godz. – 10 pkt, poniżej 100 godz. – 0 pkt)

20

20

Maks. suma pkt: 30

Punkty za kryterium "doświadczenie zawodowe" zostaną obliczone na podstawie wzoru (iloraz):

Uzyskana liczba punktów

 x 30 = liczba punktów

Max liczba punktów

weryfikowane będą na podstawie załączonych do oferty rekomendacji/oświadczeń.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę podanych wyżej kryteriów, zgodnie ze wzorem:

[punkty za kryterium „cena”] + [punkty za doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń] + [punkty za doświadczenie zawodowe]

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji danych przedstawionych w ofercie.

W przypadku przekroczenia kwoty, jaką Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Wykonawcy, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Monika Żak, koordynatorka projektu, wyłącznie drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 

 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego. Oferty należy przesyłać w terminie do 09.07. 2019 roku do godz. 15.00. (w przypadku ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Oferty muszą posiadać ceny brutto uwzględniające wszystkie koszty Wykonawcy-Oferenta. Wyłonienie Wykonawcy nastąpi do dnia 11.07.2018r.

 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 1. UWAGI KOŃCOWE
  Nie dopuszcza się możliwości powierzenia przez Wykonawcę zamówienia podwykonawcom.
  Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

- załącznik nr 1 Wzór: Formularz oferty

- załącznik nr 2 Wzór: Oświadczenie o braku powiązań

- załącznik nr 3 Wzór: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 - załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń

04.07.2019 r. Stanisław Schubert, prezes KSON

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówieni