Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

praca plakat zaproszenie 400x300ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Praca? Jestem na TAK! aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 24 konkursu ofert, zgodnie z umową nr ZZO/000123/01/D Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej: Zamawiającym) 58-500 Jelenia Góra os. Robotnicze 47a, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( zał. Nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/-ń a) obsługa recepcji z podstawami hotelarstwa – 120 godzin * b) doradca finansowo-ubezpieczeniowy – 180 godzin* c) obsługa dofinansowań PFRON – SODiR – 24 godziny* d) podstawy e-marketingu – 72 godziny* e) kurs języka angielskiego od podstaw z ukierunkowaniem na branżę hotelarsko-turystyczną – 180 godzin* *gdzie 1 godzina szkoleniowa oznacza: 45 minut zajęć oraz 15 minut przerwy

2. Szkolenie/a musi/zą spełniać następujące wymagania:
1) szkolenie/a odbywać się będzie/ą w siedzibie Zamawiającego w Jeleniej Górze, oraz w Biurze projektu w Warszawie (2 odrębne grupy)
2) szkolenie/a odbywać się będzie/ą w okresie od czerwca do września 2017 (szczegółowy harmonogram do uzgodnienia między stronami)
3) w szkoleniu w każdej z grup będzie uczestniczyło od 3 do 10 osób
4) szkolenia organizowane będą w następującym trybie: dni robocze i/lub w weekendy.
5) szkolenia – a, b - muszą zakończyć się egzaminem i wydaniem certyfikatu oraz zaświadczeniem na druku MEN, szkolenia c,d,e – egzaminem i wydaniem certyfikatu

3. Uczestnikami/-czkami szkoleń będą osoby z rożnymi rodzajami niepełnosprawności z wyłączeniem głębokiego upośledzenia intelektualnego - dopuszcza się możliwość udziału osób z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego.  

cd w załącznikach