RPO WD 2014-2020: możliwości aplikowania o środki dla ngo na rok 2015
Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru wniosków w trybie konkursowym
dla RPO WD 2014-20201, jeszcze w roku 2015 ogłoszonych zostanie kilka konkursów,
w których beneficjentami mogą być m.in. organizacje pozarządowe.

 

(1) Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 (na obszarze całego
województwa oraz oddzielna pula – dla beneficjentów chcących realizować projekty na
terenie ZIT WROF2): środki na wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub
rozwinąć działalność B+R (badania i eksperymentalne prace rozwojowe oraz wdrożenia
wyników prac B+R). Beneficjentami mogą być ngo, o ile mogą zostać zaliczone do instytucji
otoczenia biznesu i utworzą konsorcjum z przedsiębiorcą/ przedsiębiorcami. Ogłoszenie
o konkursie pojawi się we wrześniu 2015r. (koniec miesiąca). Instytucją ogłaszającą konkurs
(IOK) będzie Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.


(2) Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 A, B i C (konkurs dla
beneficjentów mających siedzibę poza obszarami ZIT): środki na tworzenie lub rozwój
e-usług publicznych, tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych
oraz na przedsięwzięcia dotyczące tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów publicznych
(m.in. digitalizacja). Wśród beneficjentów są wymienione ngo (w tym LGD). Ogłoszenie
o konkursie pojawi się w grudniu 2015r. IOK to Instytucja Zarządzająca RPO WD.

(3) Działanie 3.5 Wysokosprawna kogeneracja. Środki w ramach konkursu można
uzyskać na projekty dotyczące budowy, przebudowy lub remontu jednostek wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trogeneracji oraz na projekty
dotyczące rozbudowy lub modernizacji sieci ciepłowniczych. Wśród beneficjentów są
wymienione ngo. Ogłoszenie o konkursie pojawi się w grudniu 2015r. IOK to Dolnośląska
Instytucja Pośrednicząca.

(4) Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.1 (ukierunkowane na obszary
strategicznej interwencji [OSI] oraz oddzielne środki: w ramach poszczególnych ZIT); środki
pozyskać można na rewitalizację, rewaloryzację, konserwację, renowację, restaurację,
zachowanie i adaptację obiektów zabytkowych, przystosowanie do pełnienia przez nie
nowych funkcji (możliwe dodatkowo np. dostosowanie do potrzeb os. niepełnosprawnych,
adaptacja i zastosowanie środków ochrony – instalacje przeciwpożarowe,
przeciwwłamaniowe, inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą). Wśród beneficjentów są
wymienione ngo. Ogłoszenie o konkursie pojawi się w listopadzie 2015r. IOK to Instytucja
Zarządzająca RPO WD.

(5) Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, 8.2 A – 8.2 E projekty z zakresu 1 Wersja z 22 września 2015r., http://www.dip.dolnyslask.pl [dostęp: 30.09.2015r.] 2 ZIT-y, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, to instrumenty realizacji terytorialnego wymiaru polityki rozwoju, a zarazem platforma dla współpracy samorządów. Przy pomocy tego narzędzia partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (tj.miast i powiązanych z nimi funkcjonalnie gmin) oraz władze województwa ustalają wspólne cele rozwojowe, następnie zaś wskazują zintegrowane przedsięwzięcia niezbędne do ich osiągnięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. RPO 2015 – konkursy, z których mogą skorzystać ngo aktywizacji zawodowej; wśród beneficjentów są wymienione ngo. Ogłoszenie o konkursie pojawi się we wrześniu (koniec miesiąca) 2015r. IOK to Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

(6) Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc
pracy; środki na udzielanie bezzwrotnych dotacji, doradztwa i szkoleń oraz wsparcia
pomostowego dla osób zakładających działalność gospodarczą. Wśród beneficjentów są
wymienione ngo. Ogłoszenie o konkursie pojawi się w grudniu 2015r. IOK to Dolnośląski
Wojewódzki Urząd Pracy.


(7) Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach
działań outplacementowych, 8.5.A – środki na wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie poprzez wsparcie typu outplacement obejmujące
kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników
projektu. Wśród beneficjentów są wymienione m.in. stowarzyszenia, fundacje spółdzielnie.
Ogłoszenie o konkursie pojawi się w listopadzie 2015r. IOK to Instytucja Zarządzająca RPO
WD.


(8) Dzialanie 8.6 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez: usługi pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego
pracowników, w tym w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji,
usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą
zmianę profilu działalności gospodarczej realizowane w ramach Rejestru Usług
Rozwojowych. Wśród beneficjentów są wymienione m.in. stowarzyszenia, fundacje
organizacje pracodawców. Ogłoszenie o konkursie pojawi się w listopadzie 2015r. IOK to
Instytucja Zarządzająca RPO WD.

(9) Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, 8.7.A Wdrożenie programów
profilaktycznych w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.
Wśród beneficjentów są wymienione m.in. organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii
społecznej. Ogłoszenie o konkursie pojawi się w grudniu 2015r. IOK to Instytucja
Zarządzająca RPO WD.

(10) Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych (A-C), realizowane na
obszarach poszczególnych ZIT (oddzielne budżety). Wśród beneficjentów są wymienione
m.in. organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne.
Ogłoszenie o konkursie pojawi się w grudniu 2015r. IOK to Dolnośląski Wojewódzki Urząd
Pracy.

(11) Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie,
10.3.A Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie języków obcych oraz
ICT. Wśród beneficjentów są wymienione m.in. organizacje pozarządowe. Ogłoszenie
o konkursie pojawi się we wrześniu 2015r. IOK to Instytucja Zarządzająca RPO WD.
Ponadto organizacje pozarządowe powinny zwrócić uwagę na Działanie 9.4 Wsparcie
gospodarki społecznej. Wprawdzie samo dofinansowanie przekazywane będzie dla OWES
(OWES to jedyni możliwi beneficjenci), jednak sam zakres działań realizowanych w ramach RPO 2015 – konkursy, z których mogą skorzystać ngo projektów konkursowych jest istotny dla ngo. Są to bowiem działania z zakresu wsparcia ekonomii społecznej, w tym – inkubacji nowych przedsiębiorstw społecznych (czy szerzej– podmiotów ekonomii społecznej) oraz wsparcia istniejących. Warto będzie zastanowić sięnad założeniem PES lub rozwinięciem w ramach ngo działalności gospodarczej. Konkurs dla OWES zostanie ogłoszony przez IOK (DWUP) już w ostatnich dniach września 2015r.,zatem można się spodziewać, że projekt wsparcia wystartuje w pierwszym kwartale 2016r. Oczywiście w ocenie (a nawet – kryteriach dostępu) większości projektów ważny będzie potencjał społeczny i finansowy. Ten pierwszy mierzony jest doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć lub zasobami kadrowymi do realizacji zadania, ten drugi – obrotami na koncie za ostatni zamknięty rok obrotowy. Jakie jednak będą szczegółowe kryteria dostępu, na jakim poziomie ustalone zostaną minimalne kwoty dofinansowania i jaksformułowane zostaną kryteria premiowe (strategiczne), dowiemy się po ogłoszeniu konkursów. Warto na bieżąco śledzić strony poszczególnych IOK

1. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca: http://www.dip.dolnyslask.pl/
2. Instytucja Zarządzająca RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/?n=n
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy: http://www.rpo.dwup.pl/

Harmonogram może ulec zmianie, aczkolwiek terminy ogłoszenia konkursów na 2015 rok
raczej nie zostaną już przesunięte.
Informacji na temat konkursów ogłoszonych (w zakresie m.in. kwalifikowalności wydatków,
sposobu wypełnienia wniosku, koniecznych załączników itp.) udzielamy również w naszym
Punkcie Konsultacyjno-Doradczym
Punkt Konsultacyjno-Doradczy

Jolanta Kluba
Doradca dla organizacji pozarządowych