krzyżowaNIWx600„Budowanie sojuszy dla współczesnych wyzwań”

Perspektywy współpracy organizacji pozarządowych z samorządami były głównymi tematami piątej edycji kongresu obywatelskiego, który odbył się 23 października 2019 roku w Krzyżowej. W spotkaniu uczestniczył marszałek Cezary Przybylski, prezydent miasta Wrocławia Jacek Sutryk, prezydent miasta Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Kotlinę Jeleniogórską oprócz Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych reprezentowali przedstawiciele Starostwa Powiatowego.

Spotkanie, określane jako  największe wydarzenie sektora obywatelskiego na Dolnym Śląsku zgromadziło wiele środowisk. Wśród ponad 350 uczestników Kongresu znaleźli się przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych, ochotniczych straży pożarnych, a także kół gospodyń wiejskich, rad działalności pożytku publicznego, samorządów lokalnych oraz sołtysów i obywateli.

Podczas spotkania, które było okazją do uczczenia jubileuszy 15-lecia Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i 30-lecia Fundacji "Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego", odbyło się aż 11 paneli dyskusyjnych i debata plenarna pod hasłem "Wyzwania dla kolejnych pokoleń".krzyżowa 6X400

- Silny samorząd to silna Polska. Jednak pamiętajmy o tym, że siła samorządu w dużej mierze wynika z aktywności mieszkańców i reprezentujących ich organizacji samorządowych – mówił podczas spotkania marszałek Cezary Przybylski.

Współpraca Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi jest elementem realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Organizacje, których liderami są niejednokrotnie miejscowe autorytety, pobudzają aktywność obywatelską, uczą dialogu społecznego, są niezastąpionym „łącznikiem” pomiędzy obywatelami, a administracją. Z tego wynika specyficzna rola sektora pozarządowego – ważnego partnera Samorządu Województwa Dolnośląskiego – umożliwiającego skuteczną realizację wspólnego, długofalowego celu jakim jest dążenie do harmonijnego rozwoju regionu i wysokiej jakości życia jego mieszkańców.krzyżowa 15X400

Pośród ciekawych wystąpień szczególne zainteresowanie wzbudziły wystąpienia Sekretarza Komitetu ds. Pożytku Publicznego Wojciecha Kaczmarczyka – Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, który informował o perspektywach finansowych i organizacyjnych dla 3 sektora oraz Jana Jakuba Wygnańskiego - prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, wskazującego na szanse i zagrożenia symbiozy NGO z JST, szczególnie wobec prób upolityczniania tych relacji.

W czasie Kongresu wręczono statuetki „Aktywni na 100%”. Wśród wyróżnionych znalazł się również Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych za wszechstronną działalność na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Audycja w RadioKSON w ramach środków NIW

KSON www stopka proo niw