Ulgi dla osób niepełnosprawnych w przejazdach środkami komunikacji miejskiej w Trójmieście. W środkach komunikacji miejskiej ZKM w Gdańsku do bezpłatnych przejazdów (na wszystkich liniach) są uprawnieni:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym, zaliczonym do I grupy inwalidzkiej
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym oraz towarzyszący im opiekun na trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa
 • opiekunowie dzieci i młodzież niepełnosprawnej objętej kształceniem specjalnym bez towarzystwa dziecka (tj. po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko) – prawo to przysługuje na trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa
 • inwalidzi o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa i osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji) oraz towarzyszący im pełnoletni opiekun
 • ociemniali o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (I lub II grupa i osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o całkowitej niezdolności do pracy) oraz towarzyszący im przewodnicy (osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies – przewodnik)
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z towarzyszącym im przewodnikiem
 • dzieci i młodzież do lat 16 będące osobami niepełnosprawnymi oraz towarzyszący im opiekun
 • osoby, które ukończyły 70 lat życia.

W środkach komunikacji miejskiej ZKM w Gdyni do bezpłatnych przejazdów (na wszystkich liniach) są uprawnieni:

 • niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu niezdolnemu do pracy i samodzielnej egzystencji
 • niezdolne do pracy osoby represjonowane oraz opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący osobie represjonowanej niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji
 • osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz towarzyszący takiej osobie opiekun (osoba pełnoletnia)
 • niewidomi w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz towarzyszący takiej osobie przewodnik (osoba, która ukończyła 13 lat)
 • dzieci niepełnosprawne do lat 7 oraz towarzyszący takiemu dziecku opiekun (osoba pełnoletnia)
 • dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (z wyłączeniem linii specjalnych)
 • uczniowie niepełnosprawni (z wyłączeniem linii specjalnych)
 • opiekun, będący osobą pełnoletnią, towarzyszący uczniom niepełnosprawnym lub dzieciom niepełnosprawnym uczęszczającym do przedszkola (oddziału przedszkolnego), któremu prawo to przysługuje również bez towarzystwa tych podopiecznych (tj. po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko) wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania – placówka szkolna lub przedszkolna (z wyłączeniem linii specjalnych)
 • osoby, które ukończyły 70 lat (na liniach specjalnych – bilet ulgowy).
 • Ponadto, w środkach komunikacji miejskiej ZKM w Gdańsku do biletów ulgowych (na wszystkich liniach) są uprawnieni:
 • młodzież dotknięta inwalidztwem oraz młodzież niepełnosprawna w wielu od 16 do 30 lat
 • weterani poszkodowani.

Co ważne, poza kilkoma jeszcze tramwajami „starego typu” w Gdańsku, pozostałe środki trójmiejskiej komunikacji to pojazdy niskopodłogowe, a składy i perony Szybkiej Kolei Miejskiej sukcesywnie są modernizowane z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (sygnalizacja i informacja dźwiękowa, wypukłe płyty „STOP”, podnośniki i wc dla osób na wózkach, windy na peronach).      

Kolejnym uprawnieniem niektórych osób niepełnosprawnych jest karta parkingowa.

Obecnie aby uzyskać ten dokument, należy złożyć wniosek do zajmującej się tymi sprawami osób niepełnosprawnych instytucji miejskiej – w Trójmieście są to: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych UM w Gdyni oraz Straż Miejska w Sopocie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez miejski/powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, to jest:

 • orzeczenia o niepełnosprawności,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,

wraz ze wskazaniem w punkcie 9 orzeczenia spełnienia przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym.

Osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności mogą otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne).

Co ważne - karta parkingowa jest dokumentem osoby niepełnosprawnej, zatem można z niej korzystać jadąc każdym samochodem, także np. taksówką. Ustawa prawo o ruchu drogowym określa, do jakich znaków drogowych może nie stosować się jej posiadacz – oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i innych przepisów. Natomiast zasady wykorzystania karty parkingowej w tzw. strefach płatnego parkowania ustalane są w drodze uchwał rady miasta lub gminy, dlatego są różne w poszczególnych miejscowościach. I tak – w Gdańsku i w Sopocie karta uprawnia do bezpłatnego parkowania, natomiast w Gdyni można wykupić jedynie 30-dniowy abonament „N” za 30 zł (w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania).

UWAGA! Od 1 lipca 2014 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasad wydawania kart parkingowych. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać jedynie osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a jednocześnie z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Karty będą wydawane na czas określony, a dotychczas wydane karty parkingowe będą ważne do końca listopada 2014 r.

Benedykt Wojcieszak