Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Witam, Proszę o pomoc. Mój tata umarł w kwietniu b.r., ponieważ cała nasza rodzina pochodzi z (...) to tata został pochowany w (...) na cmentarzu. Trzy lata temu tata ponownie ożenił się, jego druga żona pochodzi z (...), jednakże po ślubie mieszkali w (...), razem z ojcem taty, moim dziadkiem. Podczas wypełniania formalności związanych z pochówkiem ustaliliśmy (ja jako najstarsza córka, taty siostra i druga żona), że dysponentem grobu będzie druga żona.

Pomimo tego, że ta kobieta stwierdziła, że nie ma nic przeciwko temu, żeby tata został pochowany w (...), a ona sama stwierdziła, ze grób będzie jednoosobowy, bo ona chce być pochowana w (...) to teraz 2 miesiące po śmierci taty wydzwania do nas i straszy nas, że przeniesie tatę na inny cmentarz, bo my nie mamy nic do powiedzenie. Proszę o informację, czy ona ma do tego prawo, skoro my pełnoletnie dzieci naszego taty nie wyrażamy na to zgody. Ponadto proszę o informację czy jest szansa, aby w wyniku procesu sądowego zostały jej zabrane prawa do grobu, tzn. abym ja lub też ktoś z mojego rodzeństwa mógł przejąć prawa dysponenta grobu taty. Bardzo proszę o odpowiedź.

 


 

Prawo do grobu nie jest tożsame z prawem własności. Jednak osoba, ktróej przysługuje prawo do grobu, może korzystać ze wszystkich wynikających z niego uprawnień. Źródłem prawa do grobu jest umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy zarządem cmentarza a osobą uprawnioną, tj, tą, która uiściła należność. Prawo do grobu przysługuje jego założycielowi, tj, osobie, która uzyskała miejsce pod grób i go urządziła, a także osobom, które ze zmarłymi pochowanymi do tego grobu łączyły więzi małżeńskie, pokrewieństwa lub powinowactwa. Oznacza to, że założyciel grobu powinien uwzględniać przy pochówkach prawa osobiste wynikające z powiązań rodzinnych ze zmarłym. Opłacenie grobu przez osobą, która nie jest jego założycielem ani krewną, lub powinowatą zmarłych, nie zapewnia prawa do dysponowania grobem, a jedynie przedłuża istnienie grobu. Jeżeli prawa osobiste w równym stopniu przysługują więcej niż jednej osobie, to decyzje związane z dysponowaniem grobem winne one podejmować wpólnie. W razie sporu między dysponentami można wystąpić do sądu o wydanie rozstrzygnięcia.

Zarządca cmentarza, na podstawie dokumentów lub złożonych oświadczeń może wprowadzić do bazy danych nazwisko i adres dysponenta grobu, jednak taki wpis nie ogranicza ani nie pozbawia prawa do grobu innych osób, którym prawa te przysługują, tj, w kolejności: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), krewni w linii bocznej do IV stopnia, powinowaci w linii prostej do I stopnia.

Przedstawione wyjaśnienie dotyczy praw do dysponowanie grobem. Odrębny temat dotyczny ekshumacji. Tryb postępowania jest następujący: ekshumację wykonuje się w okresie ekshumacyjnym, od 16.10 do 15.14 każdego roku. Termin ustala administracja cmentarza, na którym ma być wykonana ekshumacja. Jednym z warunków jest zgoda najbliższej rodziny. Najbliższa rodzina to: współmałżonek, dzieci, rodzice, wnuki, także osoby w linii pobocznej - rodzeństwo, ich dzieci itd. Zatem bez Państwa zgody czynność ta nie może być dokonana. Wszelkie spory rozstrzyga sąd.

Z poważaniem
Anna Rzymek
Stowarzyszenie Dobrej Nadziei
Kraków