Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Witam. Jestem ojcem osoby niepełnosprawnej i opiekunem ustawowym. Po rozwodzie z żoną która zamieszkuje ze swoim konkubentem pod innym adresem złożyła pozew o podział majątku wspólnego mieszkania własnościowego, powoływałem sie na art.5 k.c ze względu na opieke nad synem niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności (niedowład czterokończynowy, porażenie mózgowe, osoba ociemniała z epilepsją i z wirusowym zapaleniem wątroby typu B) starałem sie by sąd pomniejszył spłate żony o 1/3 ponieważ syn został pod moją opieką a matka całkowicie się syna wyrzekła co jest udowodnione. Dlatego chciałbym poradzić sie jakie zastosowanie prawne może mieć w naszym przypadku w/w artykuł 5k.c. Mieszkanie jest małe 35.5m2 a sąd w uzasadnieniu wyroku podał że mam sprzedać je i zamieszkać z synem w mniejszym. Chciałbym sie również poradzić czy istnieje jakaś ustawa lub dział prawny mówiący o warunkach w jakich powinna mieszkać osoba niepełnosprawna z upośledzeniem umysłowym i czy to prawda że osobie niepełnosprawnej przysługuje osobny pokój. Ponieważ chce wznowić postępowanie w sprawie. Z góry uprzejmie dziękuje.

 


 

Dzień dobry, Moją odpowiedź zacznę od tego, że wznowienie postępowania cywilnego możliwe jest jedynie w enumeratywnie wskazanych sytuacjach i zanim podejmie Pan decyzję co do składania takiego wniosku, proszę ocenić, już na tym etapie, czy ma on w ogóle szansę powodzenia. Oczywiście nie ma potrzeby wznowienia postępowania, jeśli np. wciąż biegnie termin do wniesienia apelacji.

Listę sytuacji, w których możliwe jest wznowienie postępowania cywilnego (bo zakładam,że o tą instytucję prawną chodzi) przewidują art. 401-404 kodeksu postępowania cywilnego (w przypadku postępowania o podział majątku, warto powołać się też na przepis art. 524 oraz art. 13 par. 2 kpc). Uważam, że nie ma potrzeby wskazywania kompletnej listy przyczyn - wspomniane przepisy znajdzie Pan na stronie http://isap.sejm.gov.pl/. Prawdopodobnie w Pana sytuacji podstawą wznowienia - hipotetycznie - mogłaby być okoliczność wskazana w art. 403 par. 2 kpc, który mówi, iż można również żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.

Proszę zwrócić uwagę na końcówkę tego przepisu - powołane dowody i okoliczności faktyczne są tego rodzaju, że strona nie mogła z nich skorzystać w poprzednim postępowaniu - przy czym chodzi tu o niemożliwość obiektywną (np. były w tamtym momencie nieznane). Co więcej, wniosek o wznowienie trzeba złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia ujawnienia się takiej okoliczności, co należy wykazać we wniosku. Poznanie nowej interpretacji przepisów nie stanowi podstawy wznowienia.

Co do stosowania art. 5 kc przy podziale majątku, trzeba zauważyć, że sądy robią to bardzo ostrożnie i wyjątkowo, ponieważ orzeczenie sądu może doprowadzić do pozbawienia kogoś własności, a przepisy (w tym Konstytucji) własność chronią w bardzo wysokim stopniu. Jednak istnieje postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie III CSK 251/2008 (przesyłam), w którym SN dopuścił możliwość zastosowania art. 5 kc przy podziale majątku wspólnego. Pozwolę sobie zacytować fragment uzasadnienia: "(...)trzeba dojść do wniosku, iż nie można w sposób generalny wyłączyć możliwości zastosowania art. 5 k.c. jako podstawy do obniżenia spłat lub dopłat z udziałów przy podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Dopuszczalność takiej sądowej korekty wysokości tych należności musi być, rzecz jasna, usprawiedliwiona wyjątkowymi okolicznościami. Czy takie zachodzą w rozpoznawanej sprawie, nie można przesądzić w obecnym jej stanie. Potrzebne są w tej mierze szczegółowe ustalenia co do sytuacji osobistej i majątkowej obojga byłych małżonków i na tym tle ustalenie realnych możliwości płatniczych uczestniczki, z uwzględnieniem stanu i rzeczywistej wartości nieruchomości położonej w R., należącej do niej i do jej siostry."

Nie sposób orzec czy art. 5kc mógłby mieć zastosowanie w Pana sytuacji - każda sytuacja jest wyjątkowa, a sędziowie mają szeroką możliwość decydowania, czy art. 5kc może mieć zastosowanie. Niezależnie od powyższych rozważań, proszę pamiętać o ograniczeniach formalnych wynikających z przepisów o wznowieniu postępowania.

Co do drugiego pytania, żadne przepisy nie przewidują, w jakich warunkach ma przebywać niepełnosprawne umysłowo dziecko. Prawo do zamieszkiwania w osobnym pokoju ma znaczenie przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy, zwiększa bowiem ono normatywną powierzchnię użytkowa lokalu, która jest jedną z przesłanek ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. I tak, zgodnie z art. 5 ust. 3, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Fakt, czy dana osoba ma prawo do zamieszkiwania w osobnym pokoju, stwierdza się w orzeczeniu o niepełnosprawności.

Pozdrawiam,
Mateusz Turski.