27.VII.2021, w biurze KSON w J. Górze z inicjatywy Stanisława Schuberta
odbyło się ciekawe spotkanie z Marianem Ferencem, prezesem Fundacji
Aktywny Senior z Wrocławia, poświęcone wymianie poglądów nt.
wyzwań stojących przed organizacjami pozarządowymi i możliwościami
jakie rysują się w związku z konsultowanym przez Rząd, projektem
"Nowego Polskiego Ładu".

Jednym z omawianych tematów były rezultaty niedawno zakończonego
projektu dotyczącego nowego podejścia zgodnego z trendem w UE,
odnoszącego się do współtworzenia usług publicznych i do
zarządzania w sektorze publicznym, polegającego na tzw. Cokreacji
(czyli współtworzeniu) w procesie, gdzie podmiot sektora publicznego
otwiera swój łańcuch wartości na interesariuszy, beneficjentów
adresowanych działań. Na stronie internetowej, Fundacji Aktywny Senior
można zapoznać się poradnikiem, będącym efektem projektu pt. "
WSPÓŁTWORZENIE USŁUG w OBSZARZE MIESZKALNICTWA SENIORALNEGO w POLSCE - ProPoLab - od marzeń do rzeczywistości" http://propolab.f-as.pl/

Przykładem rozwiązań zastosowanych w Szwecji może być
przetłumaczony na język polski, ciekawy podręcznik odnoszący się
Cohousingu; http://f-as.pl/page/ebook/app/data/publikacja/#page/1
link http://f-as.pl/projekty/  oraz publikacja na temat "WSPÓLNOT
SĄSIEDZKICH" http://f-as.pl/grundtvig/

Innym tematem poruszonym na spotkaniu, była idea projektu pt.
"PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 60 +",

który zakłada realizację metodą żywego laboratorium (Living Lab) w
partnerstwie międzynarodowym z udziałem regionów UE. a partnerami
będą, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze
oraz PUP. Problem aktywności seniorów staje się kluczowy i w
ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania
problematyką starości i starzenia się, co niewątpliwie jest
związane z szybko postępującymi zmianami demograficznymi w Polsce.
Temat podejmuje też przyjęty w ostatnich dniach do konsultacji,
rządowy projekt "STRATEGII DEMOGRAFICZNEJ do 2040 ROKU"
https://www.gov.pl/web/demografia/strategia. będący pierwszym w
Polsce kompleksowym dokumentem mierzącym się z bardzo niekorzystnymi
trendami w obszarze demografii. Strategicznym celem tej strategii jest
wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu
dzietności gwarantującego zastępowalność pokoleń. Jeszcze do
niedawna starzenie się populacji było wyłącznie problemem państw
wysoko rozwiniętych, zaś my w Polsce, przegapiliśmy właściwy moment
na aktywne działanie, by teraz podjąć właściwe kroki i w pocie
czoła starać się nadrobić zaległości. Obecnie w Europie, znaczna
część populacji osób starszych żyje w krajach określanych jako
region Globalnego Południa. Mimo iż Polska geograficznie do tej strefy
nie należy, starzenie się naszej populacji jest podobnie, jak w tych
krajach. Zachodzące przemiany demograficzne w europie, wyprzedzają
wzrost gospodarczy. O ile kraje rozwinięte gospodarczo w wyniku
rozpoznania przemian demograficznych i przewidywania ich skutków
wykorzystały lepiej czas, na przynajmniej częściowe przygotowanie
się na konsekwencje procesu starzenia się. (co pokazuje przykład
cohousingu w Szwecji oraz rozwinięcie systemu ubezpieczeń społecznych
jak też przyjęcie rozwiązań wydłużających możliwości
zatrudnienia osób (zarówno mężczyzn i kobiet) po 60 roku życia) -
to obecnie kraje mniej zaawansowane społeczno- ekonomicznie, w tym
również Polska, stoją w obliczu sytuacji, w której przemiany
demograficzne następują tak szybko, że utrudniają reagowanie na
pojawiające się wyzwania. W debacie publicznej w Polsce coraz
dobitniej wyrażane jest przekonanie, że starość stanowi równie
istotny etap życia jednostki, jak każdy poprzedni, a poznanie i
analiza procesów starzenia się na wszystkich płaszczyznach życia nie
tylko przyczyni się do pogłębienia ogólnej wiedzy o człowieku, ale
również pozwoli na przygotowanie różnych sfer życia do przyjęcia
rosnącej populacji osób starszych.

Biorąc pod uwagę doświadczenia, należy uznać, że dotychczasowy
model aktywności ludzi starszych nie przystaje do aktualnych wyzwań
cywilizacyjnych, stąd też pomysł na projekt Przedsiębiorczość 60+,
który zakłada zbadanie potencjału rozwoju przedsiębiorczości osób
starszych i zweryfikowanie możliwości jego kształtowania w
powiązaniu z obserwowanymi na przestrzeni dekad zmianami
społeczno-kulturowymi. Zakłada też wykorzystanie kompetencji
pracowników 60+ (diagnoza i ich ocena, jako element działań
zorientowanych na działalność zawodową i społeczną). Celem
projektu jest opracowanie programu inkluzji pracowników 60+ na rynku
pracy oraz w organizacjach biznesowych z uwzględnieniem zmian w
przyszłościowej nomenklaturze zawodów, jak też opracowanie i
implementacja innowacji społecznych kreujących nowe pola aktywności
zawodowej i społecznej a przede wszystkim większą współpracę
międzypokoleniową, której rezultatem powinna być poprawa jakości
życia osób 60+ przy współudziale interesariuszy we współtworzeniu
rozwiązań,

Idea projektu "Przedsiębiorczość 60+" jest zbieżna z wyznacznikami
nowego podejścia do starzenia się i spójna z obowiązującymi
strategicznymi dokumentami o charakterze ponadnarodowym, oraz krajowym i
dotyczy zagadnień definiowanych w literaturze i praktyce jako
„Longevity Economy” („ekonomia długoaktywności”).
Projektowane działania biorą pod uwagę dobro osób 60+ i będą przez
te osoby współkreowanie w optyce horyzontalnej, rozwijając i
promując tzw. "Srebrną Gospodarkę" oraz wolontariat, wzmacniając
kapitał społeczny i stan wiedzy gerontologicznej, wzmocnienie poczucia
bezpieczeństwa i wsparcie w procesie adaptacji do szybko zmieniającej
się rzeczywistości. Podczas spotkania była też okazja do
zaprezentowania infrastruktury i dorobku KSON, służącego aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz przyjaznego
miejsca spotkań.

20210727 141317 1

20210727 115952 1 1