Społeczny rzecznik praw pacjenta

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w roku bieżącym, podobnie jak przez 13 lat swojego istnienia, zajmuje się także rzecznictwem osób niepełnosprawnych. Rocznie – mówi Stanisław Schubert społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Ziemi Jeleniogórskiej – interweniujemy w ponad stu przypadkach przeciągania ponad dopuszczalny czas procedur urzędniczych, niesłusznie prowadzonych egzekucji z rent lub emerytur np. za zakupy dokonywane przez telefon, kredyty udzielane przez agresywne w swojej działalności banki i instytucje finansowe udzielające ich nawet osobom ubezwłasnowolnionym. Trudne do załatwienia są sprawy związane z eksmitowaniem osób niepełnosprawnych w przypadku zaległości w czynszach. Przychodzą one zresztą do nas zdecydowanie za późno, a z reguły wtedy gdy jest już wydany nakaz eksmisyjny a komornik z nakazem eksmisyjnym puka już do drzwi. Interweniujemy głównie w przypadku osób niepełnosprawnych, chorych, niewydolnych ekonomicznie na skutek np. utraty pracy lub niemożności jej podjęcia. Tam gdzie w tle jest alkohol i różne formy patologii społecznej pole do działania zostawiamy innym wyspecjalizowanym instytucjom i organizacjom. Większość naszych interwencji jest skuteczna. To także zasługa zmieniających się w swojej mentalności bardziej empatycznych urzędników różnych szczebli a w przypadku samorządu wsparcie i doradztwo radnych. Dobry przykład Jeleniej Góry z ubiegłej kadencji, w czasie której siedmiu radnych różnych opcji politycznych prowadziło dyżury w Sejmiku, przejęło kilku radnych gminnych rad powiatu ziemskiego.

Od listopada ubiegłego roku  nową grupą skarżących się są pacjenci-z różnych zakładów i placówek służby zdrowia a także klienci aptek. Postanowiliśmy przeto wspomóc działalność Rzecznika Praw Pacjenta, który zajmuje się m.in. prowadzeniem postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów; współpracą z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia; przedstawianiem właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta; współpracą z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta, przez społeczne rzecznictwo interesów tej grupy, członków naszych organizacji ale nie tylko. Sejmik, podobnie jak 12 organizacji wchodzących w jego skład, jest organizacją „pacjencką” i na zasadzie wypróbowanych działań pomaga lokalnie przez kontakty ze świadczeniobiorcami i agendami dolnośląskiego oddziału NFZ. Rzecznik rozpocznie swoje działanie od 1 lutego w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Więcej przeczytacie Państwo na naszej stronie www.kson.pl