logo PFRON27 kwietnia minął równy rok odkąd Robert Kwiatkowski objął prezesurę w PFRON-ie. Z tej okazji ukazał się raport podsumowujący działalność Funduszu w okresie od 27 kwietnia 2016 do 27 kwietnia 2017.

„To był niezwykły i trudny czas” – zaznacza we wstępie do raportu Robert Kwiatkowski. „Udało nam się rozpocząć gruntowne zmiany, które mają doprowadzić do usprawnienia pracy Funduszu i nastawienia na wsparcie osób niepełnosprawnych.

Rozpoczęliśmy przekształcanie PFRON w sprawną, nowoczesną instytucję, której głównym zadaniem jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Przekształcamy Fundusz na przyjazny i pomocny osobom niepełnosprawnym, pracodawcom, samorządom i organizacjom pozarządowym” – zapowiada prezes Funduszu.

Realizacja planu finansowego w 2016 roku

W raporcie znalazł się m.in. rozdział poświęcony realizacji planu finansowego PFRON w 2016 roku. Wynika z niego, że w 2016 roku Fundusz objął wsparciem ponad 885 tys. osób niepełnosprawnych. Plan finansowy na miniony rok zakładał przychody w wysokości 4,618 mld zł, które zostały zrealizowane w 101,87%. Około 87% uzyskanych przychodów pochodziło z tytułu z wpłat pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników i nieosiągających ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ponad 7% przychodów stanowiły wpłaty od państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Wpłaty od prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy są zobowiązani do wpłat na Fundusz, stanowiły ok. 4% uzyskanych przychodów. W 2016 r. liczba pracodawców zobowiązanych do wpłat systematycznie spadała. W grudniu 2016 r. zadeklarowało wpłaty na PFRON o ponad 6% pracodawców mniej niż w styczniu 2016 r. Na zadanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych PFRON przeznaczył 2,985 mld zł.

Plany na rok 2017

W raporcie znalazł się również rozdział poświęcony planom Funduszu na 2017 rok. PFRON zaznacza w nim, że w obecnym roku planuje udzielić wsparcia dla 923 tys. osób niepełnosprawnych, co stanowi wzrost o ok. 40 tys. w stosunku do roku 2016. Tegoroczny plan finansowy przewiduje uzyskanie przychodów w wysokości 4,738 mld zł, w tym z tytułu wpłat pracodawców 3,782 mld zł. W rozdziale dotyczącym planów PFRON zwraca także uwagę na tendencję wzrostową, jeśli chodzi o liczbę pracowników niepełnosprawnych, na których pobrano dofinansowanie. Wskazuje, że unikalna liczba numerów PESEL, na które nastąpiła wypłata środków w I kwartale 2017 r. wyniosła 265 tys., co stanowi wzrost o ponad 15 tys. w porównaniu do I kwartału roku poprzedniego.

Zmiany w działalności Funduszu
W raporcie PFRON wymienia także swoje największe osiągnięcia minionego roku, do których zalicza: stworzenie nowej, mniejszej struktury organizacyjnej, uszczuplenie kadry kierowniczej, stworzenie nowych, przyjaznych dla osób niepełnosprawnych oddziałów regionalnych czy stworzenie nowego statutu (zobacz: Nowy statut PFRON – rewolucji nie będzie). Do swoich zasług PFRON zalicza także uruchomienie kilkunastu programów wspierających aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w tym opisywanych na WatchDogPfron programów: „Praca – integracja”, „Absolwent” i „Stabilne zatrudnienie” (zobacz: Czy program „Absolwent” polepszy sytuację niepełnosprawnych na rynku pracy?, Współpraca PFRON-u z Policją przed laty okazała się porażką. Czy czeka nas powtórka z historii? oraz Czy PFRON pomoże Poczcie Polskiej przejąć 20% rynku ochrony w Polsce?).

Iza Rutkowska