10 Klub seniora

1. Klub Seniora i Wolontariusza – zwany dalej Klubem - został utworzony w strukturze Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze opiera swoją działalność na niniejszym regulaminie.

2. Siedziba Klubu mieści się w Jeleniej Górze, ul. Osiedle Robotnicze 47 A.

3. Klub nie posiada osobowości prawnej.

4. Klub Seniora i Wolontariusza jest inicjatywą KSON-u otwartą dla wszystkich organizacji zrzeszonych w KSON-ie i całego środowiska seniorów i osób niepełnosprawnych w regionie jeleniogórskim.

5. Do Klubu mogą przystępować Seniorzy 60+, a także inne osoby zainteresowane działalnością Klubu. W zajęciach klubowych mogą brać udział wszyscy seniorzy ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy nie są uczestnikami innych aktualnie realizowanych przez KSON projektów.

6. Celem Klubu jest przede wszystkim inspirowanie i motywowanie do aktywnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego seniorów oraz integracja społeczna ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania Członków Klubu do profesjonalnego wolontariatu ze specjalnością – animator grup senioralnych.

7. Klub realizuje swoje cele poprzez tematyczne spotkania klubowe, wycieczki autokarowe, wyjazdy do Opery Wrocławskiej, grupowe wyjścia do Jeleniogórskiego Teatru, Filharmonii, zajęcia z instruktorem fittnes i inne.

8. Zgodnie z zasadą empowerment /zasada wolnego wyboru/ Klubowicze mogą decydować o tematyce i formie spotkań klubowych.

9. Klub powoła podczas inauguracyjnego spotkania w dniu 1 września 2016 r. Radę Programową Klubu.

10. Opiekę nad Klubem sprawuje wolontariuszka KSON-u Pani Krystyna Binias.

11. Informacja o szczegółowym programie działań Klubu na każdy miesiąc zamieszczona będzie na tablicy ogłoszeń w KSON oraz na stronie internetowej www.kson.pl.

12. Działalność Klubu sfinansowana będzie w roku 2016 ze środków pozyskanych przez KSON z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS.

13. W początkowym okresie Klub będzie czynny dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki od godz. 12.oo do godz..16.oo.

14. Członkowie Klubu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej (załącznik do regulaminu).

15. Członkowie Klubu zobowiązani są do : przestrzegania niniejszego regulaminu, uczestnictwa w spotkaniach klubowych, poszanowania godności osobistej Członków Klubu, Wolontariuszy KSON, dbałości i poszanowania sprzętów oraz przedmiotów stanowiących wyposażenie Klubu, kulturalnego i zgodnego z ogólnie przyjętymi normami i zasadami zachowania się i godnego reprezentowania Klubu w środowisku lokalnym.

16. Członkowie Klubu mają prawo do bezpłatnego korzystania z zajęć organizowanych przez Klub, uczestnictwa we wszystkich podejmowanych przez Klub inicjatywach, do korzystania z wyposażenia Klubu, do rozwijania swoich zainteresowań, do prezentacji swoich pasji, inicjowania nowych przedsięwzięć, do uzyskiwania pełnej informacji o działalności Klubu.

17. Zmiany Regulaminu Klubu mogą być dokonane na wniosek Członków Klubu.