Jak wynika z danych GUS za 2011 r w Polsce jest ok. 3,4 mln osób niepełnosprawnych /10,06%/ w wieku powyżej 15 lat, w tym 2,1 mln w wieku produkcyjnym /8,4%/. Spośród nich pracuje zaledwie 465 tyś, tj. 27,3%. Jest to znacznie poniżej wskaźnika uzyskanego w Unii Europejskiej gdzie ok 50% niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym znajduje zatrudnienie.

 

Zgodnie z art. 27 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych , osoby niepełnosprawne mają prawo " do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami: obejmuje to prawo do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy." Jakie są przeszkody w pełnej realizacji założeń Konwecji?

 

Jest ich wiele, poczynając od tych, które mają charakter systemowy jak niejasność i zmienność przepisów prawa czy nieefektywny i nieadekwatny system kształcenia , poprzez sposób postrzegania osób niepełnosprawnych przez pracodawców, po przyczyny leżące po stronie samych niepełnosprawnych: niska samoocena, mała aktywność zawodowa.

 

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w znacznym stopniu uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. I tak w 2011 r pracowało:

 

  • 30,4% osób w wieku produkcyjnym z lekkim stopniem niepełnosprawności
  • 22,1% z umiarkowanym
  • 8,1% ze znacznym


Mimo znacznego wzrostu zatrudnienia w grupie osób niepełnosprawnych na przestrzeni ostatnich lat, poza rynkiem pracy pozostaje przeszło 72 % niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, i to mimo stosowanych ulg i zachęt.

 

Na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy nie wpłynął znacząco przepis zobowiązujący zakłady pracy zatrudniające co najmniej 25 pracowników do zatrudnienia min. 6 % osób niepełnosprawnych. Większość pracodawców decyduje się jednak płacić składkę na rzecz PFRON niż zatrudnić niepełnosprawnych. Dotyczy to również administracji publicznej, gdzie osoby niepełnosprawne stanowią jedynie 0,6 % zatrudnionych, czyli 1/10 tego co powinni, płacąc za to w 2011 r ok. 20,0 mln zł na PFRON. Stało się tak pomimo tego, że od 2011 r ministerstwa i urzędy centralne i wojewódzkie mają obowiązek przyjmowania w pierwszej kolejności osoby niepełnosprawne jeśli znajdą się w piątce najwyżej ocenionych kandydatów. Dzieje się tak dlatego, że wielu pracodawców ocenia obowiązujące prawo w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako niestabilne, niejasne i skomplikowane. Uregulowania te oceniane są jako nierealne i niedostosowane do potrzeb pracodawcy i pracownika.

 

Sytuację pogorszyła jeszcze nowelizacja przepisów /od 2012r./ obniżająca pracodawcom dopłaty z PFRON do wynagrodzeń niepełnosprawnych z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zwiększono wprawdzie dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, ale stanowią one mniejszość wśród osób niepełnosprawnych. Obowiązujące od 1 lipca 2012 dopłaty wynoszą:

 

  • przy znacznym stopniu niepełnosprawności od 2 296,80 do 1 608 zł / - 180 % najniższego wynagrodzenia
  • przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności od 1 467,40 do 1 027 zł – 115%
  • przy lekkim stopniu niepełnosprawności od 574,20 do 402 zł - 45 %

 

Od stycznia 2013 r zniejszy się stopień dofinansowania do osób z umiarkowanym stopniem do 100 % i lekkim do 40 %, przy zwiększonej jednak od września 2012 r podstawie dofinansowania z 1276 zł do 1386 zł