pies przewodnikaaW związku z częstymi zapytaniami czy pies przewodnik osoby niewidomej może uczestniczyć ze swoim opiekunem w pobytach szpitalnych i sanatoryjnych zadaliśmy takie pytanie Kierownikowi Delegatury NFZ w Jeleniej Górze.

Poniżej ustawa która reguluje sprawy psów przewodników osób niewidomych oraz odpowiedź Pani Doroty Gniewosz.

Poinformujemy Państwa o dalszym stanowisku w tej sprawie.

Ustawa z dnia 21listopada 2008 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i wyżywienia (Dz.U. 223, poz. 1463) wprowadziła uprawnienia dla osób niepełnosprawnych korzystających z psów asystujących, w tym z psów przewodników, zmieniając niżej wymienione akty prawne.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wprowadzone zostały zapisy mówiące że:
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.
o Uprawnienie jak wyżej przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej.
o Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 "Szanowny Panie,
W niniejszej sprawie czekam na odpowiedź radców prawnych. W rozmowie z panią Mirosławą Jaśko zaproponowaliśmy napisanie do Biura Rzecznika Praw Pacjenta pisma czy cytowana ustawa ma również odniesienie do Oddziałów Szpitalnych.
Po otrzymaniu opinii z Oddziału DW NFZ udzielimy szerszej odpowiedzi.
Pozdrawiam 
Dorota Gniewosz
Kierownik Delegatury w Jeleniej Górze"