ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU na warsztaty W RAMACH PROJEKTU „Otworzyć nowe drogi” – program integrująco - aktywizujący opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków PFRO

Informacje wstępne:

  • 1.Dofinansowanie kosztów przejazdu następuje na podstawie oświadczenia wraz z załącznikami złożonego przez zainteresowanych Uczestników.
  • 2. Koszty zwracane są tylko Uczestnikom projektu, którzy zamieszkują poza miastem Jelenia Górą i którzy są zainteresowani tą formą wsparcia. W ramach projektu przewiduje się refundację kosztów dla 4. osób. W przypadku większej ilości chętnych decyduje data złożenia poprawnie wypełnionego wniosku ( zał. nr 1).
  • 3.Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na warsztaty od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć. Kwota zwrotu obejmuje koszty dojazdu na miejsce zamieszkania i z powrotem w okresie uczestnictwa w projekcie.
  • 3. Refundacji podlegają koszty: udokumentowanego biletami jednorazowymi przejazdu publicznymi środkami transportu( autobus PKS, komunikacja prywatna, pociąg II klasa)
  • 4. Uczestnicy, którzy dostarczą oświadczenia (do biura projektu) o zwrot kosztów poniesionych w celu dojazdu na warsztaty wypełnione błędnie lub bez wymaganych załączników lub przedstawią wymagane dokumenty, ale nie będą figurować na listach obecności danego dnia zajęć zgodnie z datami przedstawionymi na dokumentach nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
  • 5. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia odbywa się wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Uczestnika projektu konto bankowe w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Organizator projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat, o ile nie posiada środków finansowych na koncie bankowym projektu (w takim przypadku zwrot kosztów zostanie niezwłocznie przelany w momencie otrzymania środków finansowych od PFRON).
  • 6. Uczestnik powinien dostarczyć miesięczne zestawienie kosztów dojazdu do Biura Projektu: os. Robotnicze 47 a Jelenia Góra w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

Rozdział I

Rozliczanie dojazdu uczestników szkolenia publicznymi środkami transportu:

  • 1. Zwrot kosztów przejazdów następuje na podstawie faktycznie poniesionych wydatków na przejazd od miejsca zamieszkania do miejsca warsztatów (Jelenia Góra, os. Robotnicze 47a) i z powrotem, łącznie za wszystkie przejazdy za osobę. Wymagane dokumenty w przypadku przejazdu publicznymi środkami transportu (łącznie):
  • a) Wniosek - oświadczenie osoby ubiegającej się o zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu (załącznik nr 1)
  • b) Oryginalne jednorazowe bilety PKS, PKP lub innego przewoźnika, zawierające cenę, trasę przejazdu, (bilety powinny być naklejone na kartkę w sposób trwały).

Wysokość refundacji ustala się mnożąc koszt przejazdu Uczestnika szkolenia (na trasie: miejsce zamieszkania – KSON – miejsce zamieszkania) przez liczbę dni obecności na szkoleniu (zgodnie z listą obecności)

Rozdział II

Osoba odpowiedzialna za rozliczenia z ramienia Organizatora - Za rozliczenia kosztów dojazdów z ramienia Organizatora odpowiedzialna jest: Monika Żak – koordynator projektu, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 800700025.