§ 1. Postanowienia ogólne:

 • 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Otworzyć nowe drogi” – program integrująco – aktywizujący opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych realizowanym przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Osiedle Robotnicze 47a, zwanym dalej Organizatorem.
 • 2. Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • 3. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 • 4. Projekt realizowany jest w terminie od 06 maja2013 r. do 30 listopada 2013 r.
 • 5. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia: - Psychologiczne warsztaty motywująco – integrujące (wyjazdowe i stacjonarne); - Psychologiczne konsultacje indywidualne w środowisku Uczestnika; - Wsparcie towarzyszące w postaci zapewnienia całodobowej opieki nad podopiecznymi w trakcie udziału Uczestnika w warsztatach (przewidziane dla 50% Uczestników) oraz zwrot kosztów przejazdu Uczestników na warsztaty (przewidziane dla 30% Uczestników). Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych przy równoczesnym usprawnieniu i polepszeniu sprawowanej opieki oraz zaktywizowaniu osób niepełnosprawnych.
 • 6. Regulamin określa: - warunki uczestnictwa w projekcie, - zasady rekrutacji, - zasady organizacyjne, - zasady uczestnictwa w projekcie, - zasady monitoringu Uczestników warsztatów, - zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
 • 7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu.

§ 2. Warunki uczestnictwa w projekcie:

 • 1. Projekt skierowany jest do opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, przy czym pod pojęciem „opiekun” rozumie się: rodzica, współmałżonka, rodzeństwo, dziecko lub inną osobą z najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej sprawującą na co dzień opiekę nad tą osobą. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, natomiast w przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych Uczestników priorytetowo będą traktowane osoby: - zamieszkałe na obszarach wiejskich, - o niskim statusie materialnym.
 • 2. Wykaz dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie: a) ankieta rekrutacyjna zawierająca dane osobowe oraz oświadczenie Uczestnika o spełnianiu kryteriów projektu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 3. Zasady rekrutacji:

 • 1. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych łącznie 36 Uczestników: 12 mieszkańców województwa dolnośląskiego, 12 mieszkańców województwa małopolskiego oraz 12 mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego.
 • 2. Rekrutacja Uczestników przebiegać będzie równocześnie i według tych samych zasad w każdym z wymienionych powyżej województw: - województwo dolnośląskie – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 64 512 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., - województwo małopolskie – Biuro Regionalne KSON w siedzibie Stowarzyszenia Dobrej Nadziei, Plac Świętego Ducha 3, 31-135 Karków, tel. 12 644 05 08, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., - województwo kujawsko-pomorskie – Biuro Regionalne w siedzibie Fundacji Wspomagania Rozwoju TU i TERAZ, ul. Szeroka 43/2, 87-100 Toruń, tel. 883200066, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • 3. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w projekcie.
 • 4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.
 • 5. Rekrutację prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna złożona z koordynatora projektu (a w przypadku województwa małopolskiego i kujawsko – pomorskiego z kierownika Biura Regionalnego KSON), psychologa oraz osoby ds. nadzoru merytorycznego.
 • 6. Działania rekrutacyjne obejmują następujące etapy: - wypełnienie przez kandydata Ankiety Rekrutacyjnej dostępnej – patrz: §3 pkt 2. - złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie – patrz §2 pkt 2 ppkt. a). - weryfikację kryteriów formalnych,
 • 5. Proces rekrutacji będzie trwał do 6 maja 2013 r. i do 31 maja 2013 r.
 • 6. Koordynator projektu ma prawo do wydłużenia czasu trwania rekrutacji w przypadku niezgłoszenia się wymaganej liczby Uczestników lub wcześniejszego jej zakończenia w przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób przekroczy 30 na dane województwo.
 • 7. Kwalifikacji uczestników dokonuje Komisja Rekrutacyjna w dwóch etapach. - I etap – analiza złożonych ankiet pod względem formalnym oraz wstępna segmentacja Uczestników przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §2 pkt. 1. - II etap – przeprowadzenie przez psychologa wywiadów pogłębionych z wybranymi osobami, które będą miały na celu zbadanie rzeczywistych potrzeb do udziału w projekcie oraz poziomu motywacji. Członek Komisji Rekrutacyjnej powiadomi telefonicznie lub drogą mailową osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie.
 • 8. Komisja Rekrutacyjna utworzy listę rezerwową uczestników szkoleń, na której znajdą się osoby niezakwalifikowane do udziału w warsztatach z uwagi na brak miejsc.
 • 9. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub niedopełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane.
 • Włączenie do uczestnictwa możliwe jest w przypadku, jeżeli odbyło się nie więcej niż 20% zajęć przewidzianych w ramach danego tematu.
 • 10. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmuje koordynator projektu lub Kierownik Biura Regionalnego KSON.

§ 4. Zasady organizacyjne:

 • 1. Warsztaty stacjonarne będą odbywały się w siedzibie KSON i siedzibach Biur Regionalnych KSON.
 • 2. Warsztaty wyjazdowe odbędą się w obiektach hotelowych wybranych przez Organizatora.

§ 5. Zasady uczestnictwa w projekcie:

 • 1. Uczestnik zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonych każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności. Uczestnik musi wziąć udział kolejno we wszystkich formach wsparcia wymienionych w §1 pkt. 5. Tym samym nie ma możliwości wyboru udziału tylko w wybranej formie wsparcia.
 • 2. Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 20% zajęć powoduje skreślenie z listy Uczestników.
 • 3. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach mogą być: kserokopia karty leczenia szpitalnego i/lub zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA), pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych lub innego stosownego dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności. Jeżeli skreślenie Uczestnika nastąpi w przypadku, o którym mowa w §5 pkt. 2, jest on zobowiązany do wniesienia opłaty stanowiącej wartość świadczeń otrzymanych przez niego w ramach projektu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy Uczestników. W decyzji wskazuje się przypadającą do zapłaty kwotę wyliczoną proporcjonalnie z 2376,00 zł. w stosunku do liczby godzin warsztatowych, z których Uczestnik skorzystał.

§ 6. Zasady monitoringu uczestników szkoleń:

 • 1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do podpisania listy obecności oraz wypełniania ankiet monitorujących prowadzonych w ramach projektu.
 • 2. Uczestnik projektu ma prawo wpływać na profilowanie tematyki zajęć realizowanych w projekcie poprzez przekazywanie ustnie lub pisemnie informacji o proponowanych zmianach koordynatorowi projektu/kierownikowi Biura Regionalnego.
 • 3. Uczestnik projektu akceptuje zasady ewaluacji projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.
 • 4. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia ankiet do ewaluacji projektu przed rozpoczęciem udziału w projekcie, po jego zakończeniu.

§ 7. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie:

 • 1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przed rozpoczęciem wymienionych w §1 pkt. 5 form wsparcia Uczestnik projektu zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do siedziby KSON/Biura Regionalnego KSON w możliwie najwcześniejszym terminie.
 • 2. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w czasie trwania szkoleń nastąpi z przyczyn losowych i koordynator projektu uzna za takie przyczyny usprawiedliwienie złożone i udokumentowane, Uczestnik zostaje skreślony z listy bez obowiązku zwrotu kosztów projektu.

§ 8. Postanowienia końcowe:

 • 1. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez koordynatora projektu.
 • 2. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu.
 • 3. Organizator zastrzega sobie zmianę Regulaminu w każdym czasie w zakresie realizacji projektu.
 • 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu: www.kson.pl, oraz odpowiednio: www.sdn.org.pl lub www.fundacjatuiteraz.pl.

Za Organizatora: Stanisław Schubert, prezes KSON, Monika Żak, koordynator projektu