Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy ws. dofinansowań dla pracodawców z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. W 2013 r. podstawą do wyliczenia dofinansowania do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością będzie kwota 1500 zł, która stanowiła minimalne wynagrodzenie za pracę w roku ubiegłym. W tym roku nie będzie zapowiadanego zrównania dofinansowania dla rynków pracy otwartego i chronionego.

Przedsiębiorcy, którzy nie mają statusu zakładu pracy chronionej, nadal będą otrzymywać tylko 70 proc. kwot dofinansowania (lub 90 proc. w przypadku dofinansowania na pracowników z tzw. schorzeniami specjalnymi), które przysługuje zakładom pracy chronionej – przypomina POPON o nowych przepisach, obowiązujących od tego roku dla pracodawców zatrudniających osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

1 stycznia br. zmieniły się także kwoty maksymalne dofinansowania dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – dla tych pierwszych, zatrudnionych na rynku chronionym, wynosi ono 600 zł, a na otwartym rynku pracy – 420 zł. Dla pracownika z umiarkowanym stopniem pracodawca na rynku chronionym dostanie maksymalnie 1500 zł dofinansowania, a na rynku otwartym – 1050 zł.

Kolejną zmianą jest konieczność wysyłania przez pracodawców informacji i deklaracji rocznych do PFRON. Pracodawcy z otwartego i chronionego rynku pracy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i posiadający wskaźnik co najmniej 6 proc. osób niepełnosprawnych, powinni wysłać do dnia 20 stycznia 2013 r. do PFRON informację o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Również do 20 stycznia prowadzący zakłady pracy chronionej muszą przesłać do wojewody właściwego dla siedziby zakładu informację półroczną za drugie półrocze roku sprawozdawczego.

Źródło: www.niepełnosprawni.pl