Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Celem Sejmiku jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, w sferze zdań publicznych, do których należą:

 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zarówno członków organizacji tworzących Sejmik, jak i osób nie zrzeszonych w żadnej organizacji inwalidzkiej, w tym:
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych;
 • integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz jej promocja;
 • wspieranie działalności organizacji członkowskich oraz rzecznictwo ich interesów w sprawach wspólnych;
 • rzecznictwo interesów niezrzeszonych osób niepełnosprawnych;
 • działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zwiększające jej perspektywy w zakresie oświaty, wychowania, kultury, nauki i techniki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • udział we wdrażaniu z innymi partnerami strategii i polityki Unii Europejskiej w zakresie działań wymienionych w pkt 1) i 2).
 • Inne działania w sferze zadań publicznych, w zakresie:
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocji i organizacji wolontariatu.