Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Karkonoskie  Κοινοβούλιο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες εστιάζει την πρόσβαση 12 μη κυβερνητικές οργανώσεις, 38 υποστηρίζουν τα μέλη της, συμπεριλαμβανομένων των προστατευόμενων εργαστηρίων, που ενεργεί για λογαριασμό πολλών χιλιάδων μελών και μη μελών των ατόμων με αναπηρία, που γίνεται με αυτόν τον τρόπο ένας εκπρόσωπος ενός μεγάλου μέρους του περιβάλλοντος. Λειτουργεί στο όνομά τους και για λογαριασμό τους, ενεργώντας ως οργάνωση. Kson είναι μια ένωση των συλλόγων και κάθε οργάνωση μέλος διατηρεί την πλήρη κυρ

ιαρχία στις ενέργειές τους.

Από τις 8 Μαρτίου 2004. Kson έχει την ιδιότητα του οργανισμού δημοσίου συμφέροντος. Τον Δεκέμβριο του 2005. Kson τιμήθηκε με το στρατάρχη της Κάτω Σιλεσίας για το καλύτερο ΜΚΟ της Κάτω Σιλεσίας. Τον Ιούνιο του 2014 του απονεμήθηκε ο τίτλος του «Διακεκριμένου για Jelenia Gora" Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαστε μέλος της Κάτω Σιλεσίας Ομοσπονδία των ΜΚΟ και του Εθνικού Φόρουμ των Οργανώσεων των Ατόμων με Αναπηρία.

Η αποστολή του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:

 • εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • συντονισμό των δραστηριοτήτων των οργανώσεων μελών και να δημιουργήσει τις συνθήκες για την πλήρη και ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική ζωή
 • μέτρα στήριξης για την προστασία της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία στην κοινωνία
 • δραστηριότητας μεταξύ των παιδιών και των νέων σε σχέση με την εκπαίδευση, την επιστήμη και την τεχνολογία, τη σωματική του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Η νόμιμη kson στόχος είναι η κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων των ανθρώπων αυτών, λαμβάνοντας μια σειρά από ενέργειες - σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση μονάδες.

Kson από το 2008, λειτουργεί ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας και κοινωνικές πληροφορίες για άτομα με ειδικές ανάγκες?

 • γραφεία των επιχειρήσεων και των θεσμικών οργάνων της κεντρικής και τοπικής κυβέρνησης
 • ζητεί την άρση των αρχιτεκτονικών εμποδίων και των κοινωνικών
 • παρεμβαίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν την ατομική και συλλογική προβλήματα των ατόμων με αναπηρία
 • ξεκινά και συν-διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές και τουριστικές της ένταξης, υποστηρίζοντας τη δραστηριότητα των ατόμων με αναπηρία σε αυτούς τους τομείς.

3 χρόνια KSON την υλοποίηση του Κέντρου έργου για ενημέρωση και υποστήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσω της δωρεάν νομικές συμβουλές, κοινωνική, ψυχολογική και ψυχοθεραπευτική. Μέσα από την ελεύθερη, κοινόχρηστη τηλεφωνική γραμμή 800 700 025 και το Κοινοβούλιο της γραφεία στην Szczecin, Ντολνοσλάσκι, Ζιελόνα Γκόρα, Jelenia Gora, Cieszyn, Κρακοβία, Τορούν, Μπιντγκός και να φτάσει τις πολλές χιλιάδες των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, συμβάλλοντας στην επίλυση προσωπικά τους προβλήματα.

KSON διεξάγει εκτεταμένη εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης δαπάνες 8 χρόνια την εφημερίδα που ονομάζεται. "Άτομα με ειδικές ανάγκες εδώ και τώρα» και το περιοδικό τηλεοπτικών ειδήσεων που ονομάζεται. "Karkonoska TV Ένταξη".

KSON συμβουλευτείτε νομοθεσία που αφορά το περιβάλλον - δημοτικούς συμβούλους και βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων. Kson ενεργά ισχύουν για τα κεφάλαια για την υλοποίηση πολλών σχεδίων και εκδηλώσεων για άτομα με ειδικές ανάγκες. Kson είναι μια οργάνωση φύλακα, αναλύοντας τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο και υπέρμαχος της αστικής μετακίνησης. Εργασία με τo Ίδρυμα όνομά Stefan Batory, εκτελεί οκτώ χρόνια εκστρατεία "Ψήφος σας, η επιλογή σας", εμπνέοντας και την επέκταση της κανόνές του κοινωνικού διαλόγου.

Το πιο κοντινό Περιφερειακό Συμβούλιο σχεδιάζει να δημιουργήσει μια εγκατάσταση που ασχολούνται με την εκλαΐκευση των νεότερα τομείς της ιατρικής αποκατάστασης.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Karkonoski Regionråd for Funksjonshemmede

KRF er en paraplyorganisasjon som samler 12 frivillige organisasjoner for funksjonshemmede, 38 støtteorganisasjoner, inkludert vernede bedrifter, hvor hver medlemsorganisasjon beholder full suverenitet i sine egne handlinger.

KRF opptrer på vegne av de mange tusen medlemmer og uorganiserte personer med nedsatte funksjonsevner,og er nå en ledende organisasjon som representerer en stor del av miljøet.

Rådets formål formålet er å bidra til sosial inkludering, overgang til arbeid, og aktiv deltakelse av funksjonshemmede i samfunnet for, gjennom kompleks problemløsning, ved hjelp av en rekke tiltak i samarbeid med lokale myndigheter.

Fra 8. mars 2004 har KRF status som en allmennyttig organisasjon. KRF ble tildelt pris for " Den beste frivillige organisasjon i Nedre Silesia " i desember 2005. I juni 2014 ble KRF tildelt tittelen " Distinguished for Jelenia Gora " av det lokale bystyret. Vi er medlem av Nedre Silesia Forening for frivillige organisasjoner og Nasjonalt Forum for Funksjonshemmede.

 

KRF har som oppgave å:

 • representere, fremme og samordne funksjonshemmedes interesser
 • samarbeide med medlemsorganisasjoner for å sikre funksjonshemmedes interesser samt etablering og koordinering av felles relasjoner medmålsetting om full deltakelse og likestilling av funksjonshemmede i samfunnet
 • støtte alle aktivitetersom fremmer rett til full deltakelse og like rettigheter på alle områder i samfunnet.
 • aktivisere barn og unge i områder som utdanning, vitenskap, teknologi, fysisk aktivitet og idrett.  
 • jobbe aktivt med å fjerne arkitektoniske og sosiale barrierer
 • gripe inn ved konkrete individuelle eller kollektive utfordringer for funksjonshemmede
 • planlegge og gjennomføre kultur- ,idretts- og fritids arrangementer, og støtte funksjonshemmedes aktivitet i disse områdene.

 

Siden 2008 driver KRF et vikarbyrå for funksjonshemmede samt et informasjonskontor som bistår med:

 • gratis juridisk hjelp
 • psykologisk tjeneste og
 • sosialrådgivning.

 

Vår gratis hjelpetelefon 800 700 025 og de regionale KRF kontorene i Szczecin, Gorzow, Zielona Gora, Jelenia Gora, Cieszyn, Krakow, Bydgoszcz og Torun rekker mange tusen mennesker med nedsatte funksjonsevner og deres familier, og bidrar til å løse deres personlige utfordringer.

I 8 år har KRF kjørt en bred mediakampanje via bladet " Funksjonshemmede Her og Nå" og TV nyhetsmagasin  "Karkonoska Integrasjons TV ".

KRF  arbeider for å påvirke samfunnet gjennom innspill i politiske prosesser og planer, representasjon i ulike råd og utvalg og aktivt søk om midler til gjennomføring av mange ulike prosjekter og arrangementer for funksjonshemmede. KRF fungerer også som en vaktbikkjeorganisasjon som passer på funksjonshemmedes  interesser.

Siden 2007, i samarbeidet med Stefan Batory Organisasjon, utfører vi en kampanje "Din stemme, ditt valg", som inspirerer til en bred samfunnsdialog.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Krkonošské sdružení Invalidních osob sdružuje 12 nestátních organizací invalidních osob,38 členů podporujících.do čehož náleží podniky chráněné práce.pomáhajíce tím mnoho tisícům členů.ale i těm, kteří nejsou přímo členy těchto organizací a stává se takto reprezentantem značné části této společnosti. Vyvíjí činnost jejich jménem a funguje jako zastřešující organizace. KSON je svazem a každá z členských organizací náležejících do tohoto svazu zachovává plnou suverenitu.

 

Od 8 března 2004 KSON získalo status organizace všeobecně užitečné. Vprosinci 2005 r. KSON bylo vyznamenáno cenou předsedy Dolnoslezského kraje, jako nejlepší nestátní organizace z Dolního Slezska. Včervnu 2014 získalo titul Za zásluhy pro Jelení Horu,rozhodnutím Městské Rady. Jsme členem Dolnoslezské Federace mimostátních organizací a také Celopolského Fórum Organizací postižených osob.

 

Cílem sdružení je:

 • reprezentování zájmů postižených osob.
 • koordynace činnosti členských organizací a též vytváření podmínek k plné a aktivní činnosti osob postižených ve společenském životě.
 • podporování činnosti týkající se ochrany rovnosti postižených osob ve společnosti.
 • činnost pro postiženou mládež a děti v oblasti osvěty, výchovy, edukace a techniky, fyzické výchovy a sportu.

 

Řádovým cílem a úkolem. KSON je společenská i profesní rehabilitrace postižených osob a taktéž dle možností řešení problémů těchto osob tím, že činíme množství kroků spolupracujíc s odděleními Obecních úřadů. KSON v r. 2008 zřídilo agenci týkající se možnosti zaměstnání, místech práce a informací pro postižené osoby:

 

 • o fungování úřadů a istitucí statní i místní správy.
 • žádá o odstraňování architektonických i společenských bariér.
 • zasahuje v mimořádných případech, týkajících se individuálních i hromadných problémů invalidních osob.
 • podporuje a spoluorganizuje sportovní utkání, kulturní i turistickou činnost, združujícího charakteru, podporujíc aktivity postižených osob ve výše uvedených oblastech.

 

Jiz 3 roky KSON realizuje projekt Centra Informací a Podpory Osob Postižených,poskytuje bezplatné právní,sociální,psychotogické a psychoterapeutické porady. Prostřednictvím bezplatné všeobecně dostupné infolinky 800 700 025 a terénních kanceláří sdružení ve Štetíne, Gořově, Zelené Hoře, Jelení Hoře, Těšíně, Krakově, Bydgošti, a Toruni, kontaktruje mnoho tisíc postižených osob nebo jeich rodiny pomáhajíc tak řešit jejich osobní problémy.

 

KSON vyvíjí širokou mediální činnost vydávajíc již 8 let noviny pod titulem: "Postižení Zde a Nyní" a televizní informační pořad pod názvem" Krkonošská Integrační Televize. KSON konsultuje právní rozhodnutí týkající se lokálního prostředí s místními radními a týkající se státu s celostátně volenými zástupci do parlamentu. KSON se vyvíjí aktivní činnost při získávání finančních prostředků na realizaci mnoha plánů a činností pro postižené osoby. KSON je organisace chránící, která analyzuje průhlednost společenského života a chrání před jeho negativními vlivy.

 

Spolupracujíc s Fondem Stefana Batorego realizuje 8 let akce" Maš hlas"," Máš výběr" inspirurujíc tímto a rozšiřujíc společenský dialog. Nejbližšími plány sdružení je vytvoření jednotky, která by se zabývala popularizací nejnovějších lékařských odvětví, zabývajících se možstmi odstranění invalidity.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Карконоський Сейм Осіб Неповносправних об’єднує більше 10 неурядових організацій, біля 40 членів підтримки,  у цьому відділі праці нараховується більше тисячі осіб, які вже зробили свій внесок на користь організації. Великою допомогою є особи з обмеженими можливостями, таким чином вони стали не від’ємною частиною нашого суспільства. Працюючи від їх імені і на їх користь, КСОН функціонує, як організація допомоги. КСОН - об’єднання асоціацій, де кожна організація і всі її члени зберігають суверенітет своїх дій. 


Від 8 березня 2004 р. КСОН має статус організації суспільної допомоги. У грудні 2005 року КСОН – отримав нагороду МаршаулкаНижнього Сілезького воєводства, як найкраща неурядова організація. 


У червені 2014 р. КСОН отримав нагороду «За заслуги перед містом Еленя Гура» від міської ради. Ми є членом Нижньої Сілезької Федерації Організацій Неурядових та Національного форуму для людей з обмеженими можливостями.Наша місія полягає в наступному:

 

 1. Представляти інтереси людей з обмеженими можливостями. 
 2. Координація діяльності організацій та її членів.
 3. Створення умов для повноцінного життя людей з обмеженими можливостями у суспільстві.
 4. Допомога у правовій сфері, правовий захист людей з обмеженими можливостями.
 5. Діяльність серед дітей та молоді в галузі освіти, науки, техніки, фізичної культури та спорту.Метою КСОНу є соціальна та професійна реабілітація осіб з обмеженими можливостями, вирішення проблем людей, приймаючи ряд заходів - у співпраці з органами місцевого самоврядування.

 


КСОН з 2008 року, проводить агентство зайнятості населення та володіє інформацією працевлаштування дляінваліді:

 

 • Організація структур та інституцій центрального та місцевого самоврядування. 
 • Усування стін та бар’єрів між соціальною нерівністю. 
 • Вирішення індивідуальних та колективних проблем інвалідів.
 • Ініціює та співорганізує спортивні, культурні заходи, туристичної інтеграції, підтримуючи діяльність людей з обмеженими можливостями в цих областях. Вже 3 роки КСОН реалізаціє проекти «Центр Інформації» та «Підтримки людей з обмеженими можливостями» за допомогою безкоштовної юридичної консультації, соціальної, психологічної та психотерапевтичної допомоги. Через безкоштовний номер гарячої лінії 800 700 025 та відділеннями обласної ради в Щецині, Гожув, Зелена-Гура, Цешин, Краків, Бидгощ та Торунь, досягає багатьох тисяч людей з обмеженими можливостями та їх сімей, допомагаючивирішувати їх особисті проблеми.  КСОН широко задіяний у ЗМІ, від 8 років виходить газета: "Інваліди тут і зараз", а також телевізійна програма «Карконоська Телевізійна Інтеграція»КСОН консультує правові акти, які відносяться до навколишнього середовища, суспільства. Активно приймає участь уреалізації багатьох проектів та заходів для людей з обмеженими можливостями. Співпрацює з фондом ім. СтефанаБаторего, від 8 років виконує діяльність та акцію "Маєш голос, маєш вибір", надихаючи і розширяючи принциписоціального діалогу.

 

Найближчі плани Сейму - це створення центру, який буде займатися популяризацією новітніх технологій у галузях медицини для осіб з обмеженими можливостями.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

The aim of the Karkonoski Regional Council for the People with Disabilities is leading the socially useful activities in the sphere of public opinion, which include:

 • Activities for people with disabilities, both members of the organizations cerating the KSON, as well as those who are not affiliated to any organization disability, including:
 1. professional and social rehabilitation of persons with disabilities;
 2. professional and social integration of people with disabilities and their promotion;
 3. supporting the activities of member organizations and their advocacy on issues of common interest;
 4. advocacy non-members of persons with disabilities;
 5. activities for children and young people, increasing its prospects in the field of education, upbringing, culture, science and technology, physical culture and sport;
 6. involved in the implementation of other partners strategies and policies of the European Union in the activities referred to in points 1) and 2).
 • Other activities in the area of public tasks, such as:
 1. promotion of employment and professional activity for people with disabilities that are unemployed and threatened with job loss.
 2. activities supporting the development of local communities.
 3. promotion and protection of freedom and human rights and civil liberties, as well as supporting the development of democracy.
 4. activities for European integration and the development of contacts and cooperation between societies; promotion and organization of voluntary work.

KSON focuses 12 NGOs for people with disabilities, 38 supporting members, including sheltered workshops, acting on behalf of the many thousands of members and non-union persons with disabilities, becoming representative of a large part of the environment. Acting on behalf of and for people with disabilities functioning as an umbrella organization. Kson is a union associations and each member organization retains full sovereignty in their actions. From 8 March 2004. KSON has the status of a public benefit organization. In December of 2005. Kson was awarded the Marshal of Lower Silesia for the Best NGO in Lower Silesia. In June 2014 was awarded the title of "Distinguished for Jelenia Gora" resolution of the City Council. We are a member of the Lower Silesian Federation of NGOs and the National Forum of People with Disabilities.

KSON mission is to:

 • representing the interests of people with disabilities
 • coordinating the activities of member organizations and the creation of conditions for full and active participation disabled people in society
 • support activities to protect equality of opportunities for people with disabilities in society
 • activity among children and youths in the field of education, upbringing, science and technology, physical culture and sports.

Kson statutory objective is social and professional rehabilitation of persons with disabilities, as well as complex problem solving of these people by taking a number of actions - in cooperation with local government units.

Kson since 2008, conducts public employment agency and information for the disabled such as:

 • activites of offices and institutions central and local government
 • requests the removal of architectural and social barriers for disabled
 • intervene in specific cases of individual and group problems of the disabled
 • initiates and co-organizes sporting, cultural and tourist integrated events, supporting the activity of people with disabilities in these areas.

Since 3 years kson implementing the project Information and Support Centre for People with Disabilities, through free legal, social, psychological and psychotherapeutic counseling. Through the free, publicly helpline 800 700 025 and the regional KSON offices in Szczecin, Gorzow, Zielona Góra, Jelenia Góra, Cieszyn, Cracow, Bydgoszcz and Torun reaching many thousands of people with disabilities or their families, and helping to solve their personal problems.

Kson's broad media campaign since 8 years spending newspaper "Disabled Here and Now" and the television news magazine called. "Karkonoska TV Integration".

Kson consult legislation about people with disabilities - local with councilors and national with parliamentarians. Kson actively apply for funds for the implementation of many projects and events for people with disabilities. Kson is a also a watchdog organization. Working with the Stefan Batory Foundation, performs since 8 years the campaign "Your Vote, Your Choice", inspiring and expanding the principle of social dialogue.

The closest KSON plans are to create a facility engaged in the popularization of the newest areas of medicine for revalidation.