Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych skupia 12 inwalidzkich organizacji pozarządowych, 38 członków wspierających, w tym zakłady pracy chronionej, działając na rzecz wielu tysięcy członków, a także nie zrzeszonych osób niepełnosprawnych, stając się w ten sposób reprezentantem znacznej części środowiska. Działa w ich imieniu i na ich rzecz funkcjonując jako organizacja parasolowa. KSON jest związkiem stowarzyszeń a każda z organizacji członkowskich zachowuje pełną suwerenność w swoich działaniach.

Od 8 marca 2004 r. KSON posiada status organizacji pożytku publicznego. W grudniu 2005 r. KSON został uhonorowany nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla Najlepszej Organizacji Pozarządowej z Dolnego Śląska. W czerwcu 2014 roku wyróżniony został tytułem „Zasłużony dla Jeleniej Góry” uchwałą Rady Miasta. Jesteśmy członkiem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Ogólnopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych.

Misją Sejmiku jest:

  • reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych
  • koordynacja działań organizacji członkowskich oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
  • wspieranie działań na rzecz ochrony równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
  • działalność wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.

Statutowym zadaniem KSON jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, a także w miarę kompleksowe rozwiązywanie problemów tych osób poprzez podjęcie szeregu działań - przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

KSON od 2008 roku prowadzi społeczną agencję zatrudnienia i informację dla osób niepełnosprawnych o;

  • działalności urzędów i instytucji administracji rządowej i samorządowej
  • wnioskuje o usuwanie barier architektonicznych i społecznych
  • interweniuje w szczególnych przypadkach dotyczących indywidualnych i zbiorowych problemów inwalidów
  • inicjuje i współorganizuje imprezy sportowe, kulturalne i turystyczne o charakterze integracyjnym, wspierających aktywność osób niepełnosprawnych w tych dziedzinach.

Od 3 lat KSON realizuje projekt Centrum Informacji I Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, poprzez bezpłatne poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne i psychoterapeutyczne. Za pośrednictwem bezpłatnej, ogólnodostępnej infolinii 800 700 025 oraz terenowych biur Sejmiku w Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze, Jeleniej Górze, Cieszynie, Krakowie, Bydgoszczy i Toruniu docieramy do wielu tysięcy osób niepełnosprawnych lub ich rodzin, pomagając rozwiązywać ich osobiste problemy.

KSON prowadzi szeroką akcję medialną wydając od 8 lat gazetę pn. „ Niepełnosprawni Tu i Teraz” oraz telewizyjny magazyn informacyjny pn. „Karkonoska Telewizja Integracyjna”.

KSON konsultuje akty prawne dotyczące środowiska - lokalne z radnymi oraz krajowe z parlamentarzystami. KSON aktywnie występuje o środki finansowe na realizację wielu przedsięwzięć oraz imprez na rzecz osób niepełnosprawnych. KSON jest organizacją strażniczą, analizującą przejrzystość życia publicznego i orędownikiem ruchu obywatelskiego. Współpracując z Fundacją im. Stefana Batorego, realizuje od 8 lat akcję „Masz Głos, Masz Wybór” , inspirując i poszerzając zasadę dialogu społecznego.

Najbliższymi planami Sejmiku jest utworzenie placówki zajmującej się popularyzacją najnowszych dziedzin medycyny na rzecz rewalidacji.