Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać unijne Ogólne Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zastąpiły przepisy dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy RODO będą dotyczyć wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością, w tym również organizacji pozarządowych.  

w poniższych załącznikach szczegóły:

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych "KSON" z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112447442. KRS: 0000100516. REGON. 231127859. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

UWAGA - W OKRESIE PANDEMII OBOWIĄZUJĄ SZCZEGÓLNE ZASADY OSTROŻNOŚCI ( MASECZKI, DEZYNFEKCJA RĄK)

Punkt informacji CIWON

Punkt informacji pracuje od poniedziałku do piątku w formie dyżurów. Podstawowe zadania to: przyjmowanie zgłoszeń o problemach niepełnosprawnych i seniorów, zabezpieczenie udziału specjalistów w konsultacjach i pomocy dla niepełnosprawnych, udzielnie informacji o problemach nurtujących środowisko.

W sprawach wymagających interwencji punkt kieruje  do Społecznego Rzecznika Praw Niepełnosprawnych

Ponadto  w punkcie  informacji zapoznać się można z aktualnymi przepisami dotyczącymi pomocy społecznej, wolontariatu i innych problemów dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych i seniorów. W miarę możliwości informacja jest udzielona od razu lub gdy wymaga to konsultacji   odpowiadamy e - mailowo i telefonicznie  jak najszybciej w miarę możliwości. O aktualnościach i wszelkich zmianach zasad i przepisów dotyczących środowiska informujemy również na www.kson.pl a także przez audycje radia KSON www.radiokson.pl oraz w Biuletynie Informacyjnym  Niepełnosprawni Tu i Teraz wydawanym już od 15 lat w kolorowej wersji papierowej i dystrybuowanym w 8000 egzemplarzy na terenie całego kraju.

Punkt informacji obsługują, Elżbieta Schubert, Joanna Zagulska, Ludmiła Wiśniewska, Krystyna Binias lub inny dyżurujący pracownik lub wolontariusz.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Drodzy Rodzice, opiekunowie, nauczyciele i pedagodzy,

Poniżej przedstawiamy Państwu skondensowany poradnik dla wszystkich, których interesuje lub interesować powinien rozwój dzieci niepełnosprawnych w okresie nauczania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, problemów, na które traficie w przedszkole lub szkole prosimy o kontakt tel. 75 75 242 54, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobisty z KSON w Jeleniej Górze ul. Osiedle Robotnicze 47a od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00- 16:00.

Numer bezpłatnej infolinii 800 700 025. W każdym przypadku postaramy się Państwu pomóc.

Prezes, Stanisław Schubert.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Jako organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzenia i ogłoszenia rocznego sprawozdania z działalności, które składa się ze sprawozdania merytorycznego i ze sprawozdania finansowego. KSON upublicznia sprawozdanie z działalności poprzez opublikowanie na swojej stronie internetowej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

PODSTAWOWE DANE:

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych

Data założenia: 27.03.2001 r.

Status organizacji pożytku publicznego: 8.03.2004 r.

Ostatnie XVI Walne Zebranie KSON: 10.05.2011 r.

KRS: 0000100516

NIP: 611-24-47-442

REGON: 231127859

Adres: 58-500 Jelenia Góra ul. Osiedle Robotnicze 47A

Tel.: (0-75) 75-242-54

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto: ING Bank Śląski 43 1050 1751 1000 0023 2824 0938
dla 1 % - ING Bank Śląski 11 1050 1751 1000 0023 2941 5117

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Władzami Sejmiku są:

Walne Zebranie Członków KSON

Ośmio osobowy Zarząd KSON w składzie:

 • 1. Stanisław Schubert - Prezes Zarządu KSON, a jednocześnie Członek Zarzadu oraz Komisji Rewizyjnej 
 • 2. Stanislaw Marek - Wiceprezes 
 • 3. Paweł Gluza - Wiceprezes
 • 4. Dagmara Mazur - Sekretarz
 • 5. Elżbieta Schubert - Członek Zarządu
 • 6. Irena Szydłowska - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna w składzie:

 • 1. Jolanta Piwcewicz - Przewodnicząca 
 • 2. Józef Kulak - Wiceprzewodniczący 
 • 3. Eugeniusz Sosnowicz - Sekretarz 

Bieżącą i statutową działalność Sejmiku zabezpieczają:

Biuro KSON i Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Świetlica integracyjna Sejmiku ma powierzchnię ok. 70 m2, zaplecze kuchenne, wyposażona jest w sprzęt audio-wizualny i mieści przy stołach ponad 40 osób. Świetlica jest zapleczem dla organizacji funkcjonujących w KSON i służy jako miejsce spotkań członków poszczególnych organizacji. W świetlicy również odbywają się imprezy okolicznościowe i spotkania z różnych okazji. Koordynatorem pracy świetlicy jest Pani Krystyna Binias wolontariuszka KSON.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Celem Sejmiku jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, w sferze zdań publicznych, do których należą:

 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zarówno członków organizacji tworzących Sejmik, jak i osób nie zrzeszonych w żadnej organizacji inwalidzkiej, w tym:
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych;
 • integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz jej promocja;
 • wspieranie działalności organizacji członkowskich oraz rzecznictwo ich interesów w sprawach wspólnych;
 • rzecznictwo interesów niezrzeszonych osób niepełnosprawnych;
 • działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zwiększające jej perspektywy w zakresie oświaty, wychowania, kultury, nauki i techniki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • udział we wdrażaniu z innymi partnerami strategii i polityki Unii Europejskiej w zakresie działań wymienionych w pkt 1) i 2).
 • Inne działania w sferze zadań publicznych, w zakresie:
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocji i organizacji wolontariatu.
Załączniki:
Pobierz plik (STATUT.pdf)STATUT.pdf
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Koordynator Centrum Wolontariatu - Elżbieta Schubert

Praca w Sejmiku opiera się o zasadę wolontariatu. Z wolontariuszami za ich zgodą podpisywane są umowy wolontariacie zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.  Wolontariusze funkcjonują w oparciu w większości o zasadę podpisywania umów. Według stanu na dzień na czerwiec 2020 mamy zarejestrowanych 61 takich umów.

Wolontariat grupuje ludzi  chcących nieodpłatnie (za ewentualnym wcześniej uzgodnionym zwrotów poniesionych kosztów) nieść pomoc osobom niepełnosprawnym, seniorom  i grupą zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakres pomocy osobom niepełnosprawnym i seniorom polega na wspieraniu i motywowaniu do aktywności. Wolontariuszy w strukturze organizacji członkowskich KSON gromadzi również stowarzyszenie pod nazwą Klub Seniora i Wolontariusza Wolontariatem zajmuje się Elżbieta Schubert - tel. 75 75 24254.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych skupia 12 inwalidzkich organizacji pozarządowych, 38 członków wspierających, w tym zakłady pracy chronionej, działając na rzecz wielu tysięcy członków, a także nie zrzeszonych osób niepełnosprawnych, stając się w ten sposób reprezentantem znacznej części środowiska. Działa w ich imieniu i na ich rzecz funkcjonując jako organizacja parasolowa. KSON jest związkiem stowarzyszeń a każda z organizacji członkowskich zachowuje pełną suwerenność w swoich działaniach.