14 maja 2013 r. na konferencji dot. pomocy osobom niesamodzielnym senator Mieczysław Augustyn z Platformy Obywatelskiej zaprezentował projekt ustawy dotyczący stworzenia kryteriów orzekania o niesamodzielności, wprowadzenie bonów opiekuńczych, a także urlopów w celu opieki nad osobami niesamodzielnymi. Ma on na celu zreformować system pomocy osobom niesamodzielnym, aby wesprzeć rodziny, na których spoczywa główny ciężar opieki. Projekt ustawy przewidywałby – zamiast dodatku pielęgnacyjnego dla wszystkich osób po 75 roku życia wprowadzenie wsparcia dla tych osób, które będą miały orzeczenie o niesamodzielności. Orzekałyby o niej specjalne zespoły i kwalifikowały według trzech stopni niesamodzielności (znaczny, umiarkowany, lekki). W zależności od stopnia niesamodzielności wartość przyznanych świadczeń wynosiłaby 650 zł, 850 zł lub 1000 zł miesięcznie. Organizatorem i gwarantem opieki miałaby być rodzina, jednak nie chodzi tylko o sprawowanie osobistej opieki, ale np. powierzenie tego profesjonalnemu opiekunowi, który otrzymałby czek opiekuńczy za wykonane usługi. Środki finansowe na ten cel realizowano by w postaci bonów. Członkowie rodziny, którzy sami zdecydują się sprawować opiekę, otrzymają refundację określonych kosztów. Członek rodziny mógłby także skorzystać z rocznego bezpłatnego urlopu w pracy w celu sprawowania opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny. Za ten okres miałby opłacone z budżetu składki na ubezpieczenie emerytalne. W projekcie przewidziano także wprowadzenie opieki zastępczej, aby umożliwić opiekunom z rodziny np. wyjazd na urlop. Podczas konferencji Senator podkreślił, że wprowadzenie ustawy może wpłynąć na powstanie ok. 200 tys. nowych miejsc pracy i pozwoli wyprowadzić z szarej strefy podobną liczbę opiekunów. W projekcie przewidziano ponadto szkolenia i kursy dla członków rodzin, aby mieli oni odpowiednie kwalifikacje do opieki.

W ramach projektu realizowanego przez Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności” finansowanego ze środków PFRON do 26 maja 2013 r. można było nadsyłać zgłoszenia chęci udziału w bezpłatnych warsztatach dla kobiet z niepełnosprawnością słuchu, ruchu i wzroku. Organizowane warsztaty mają na celu wymianę wzajemnych doświadczeń uczestniczek oraz wsparcie ich w rozwiązywaniu codziennych problemów. Adresatem projektu są kobiety, które ukończyły 18 lat i pochodzą z terenu Małopolski. Pięciodniowe warsztaty rozpoczną się 26 czerwca 2013 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji KOLNA, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Ponadto treść warsztatów będzie dostępna w języku migowym i w formie audiodeskrypcji.

W dniach od 24 – 31 maja 2013 r. w Krakowie zorganizowany został XIV Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością” poszerzony o Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych. Inauguracja odbyła się 24 maja na Rynku Głównym w Krakowie. Na płycie rynku w namiotach odbywały się kiermasze prac artystycznych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu całej Małopolski, ponadto zorganizowany został plener malarski „Pod niebem Krakowa”, budowa wielkiego papierowego łabędzia metodą orgiami, zawody wspinaczkowe na profesjonalnej ściance, warsztaty bębniarskie, oraz wiele innych atrakcji.

Opracowali: Anna Jaworska, Grzegorz Pawłowski