14165 itokOuNZm8rp 1Ogólne informacje na temat strategii Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawność jest problemem globalnym przekładającym się na sytuację ekonomiczną krajów członkowskich Unii Europejskiej. Badania aktywności ekonomicznej prowadzone w 2002 wskazują, że jedna na sześć osób w Unii Europejskiej jest niepełnosprawna*. 

Za realizację polityki wobec osób niepełnosprawnych odpowiadają państwa powiązane z Unią Europejską. Każde z państw członkowskich inaczej definiuje pojęcie "niepełnosprawności" i ma własny system jej orzekania, co wyjaśnia fakt , że w jednym z państw członkowskich osoby uznawane za niepełnosprawne w innym kraju nie otrzymają tego statusu.

Celem strategii jest poprawa możliwości osób niepełnosprawnych tak , by mogły korzystać ze swoich praw i uczestniczyć w życiu społecznym m.in. poprzez podejmowanie przez Unię Europejską działań zmierzających do:
- wyrównywania nierówności dotyczących niepełnosprawności w krajach członkowskich,
- upowszechniania inicjatyw podejmowanych przez Komisję Europejską dotyczących niepełnosprawnych,
- współpracę z krajami członkowskimi, wymianę informacji, danych statystycznych i upowszechnianie dobrych praktyk,
- akcentowanie praw i potrzeb osób niepełnosprawnych .

Obszary działania:
1. Dostępność - osoby niepełnosprawne mają dostęp, na równych prawach z innymi do środowiska fizycznego, transportu , technologii i systemów informatyczno- komunikacyjnych oraz pozostałych obiektów i usług.
2. Uczestnictwo – pełny udział osób niepełnosprawnych w życiu i umożliwianie czerpania korzyści płynących z przynależności do Unii Europejskiej.
3. Równość – wyeliminowanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.
4. Zatrudnienie – umożliwienie znacznie większej liczbie osób niepełnosprawnych zarabianiu na życie.
5. Kształcenie i szkolenie – upowszechnienie dla wszystkich kształcenia i uczenia się przez całe życie.
6. Ochrona socjalna – działanie na rzecz godnych warunków życia osób niepełnosprawnych.
7. Zdrowie - zwiększenie równego dostępu osób niepełnosprawnych do świadczeń zdrowotnych.
8. Działania zewnętrzne – promowanie praw osób niepełnosprawnych w ranach działań zewnętrznych Unii Europejskiej.

Ponadto, państwa członkowskie powinny bezzwłocznie wdrożyć europejską kartę osoby niepełnosprawnej, która ułatwi osobom niepełnosprawnym podróżowanie i przenoszenie się z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Swoboda przemieszczania się, stanowi podstawowe prawo obywateli UE i ma kluczowe znaczenie dla spójności społecznej i gospodarczej.

Opracowano na podstawie Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010 – 2020.
*Moduł ad hoc badania aktywności ekonomicznej ludności UE w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych (EU Labour Force Survey ad hoc module on employment of disabled people - LFS AHM), 2002.

W Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych funkcjonuje społeczne biuro Euro Poseł Lidii Geringer de Oedenberg. Można tutaj uzyskać informacje dotyczące wszelkich spraw związanych z wypełnianiem przez Panią Poseł swego mandatu w Parlamencie Europejskim. Biuro współpracuje na bieżąco z biurem Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg we Wrocławiu. Można również do nas dzwonić pod numerem telefonu 75 75 242 54 lub pisać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ';document.getElementById('cloak6bd3254917615e1e3492dc224366fae3').innerHTML += ''+addy_text6bd3254917615e1e3492dc224366fae3+'<\/a>';

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych