Minister edukacji Krystyna Szumilas chcąc stworzyć stałe miejsce dialogu i współpracy MEN z rodzicami powołała do życia „Forum Rodziców” przy Ministrze Edukacji Narodowej. Forum ma być stałym miejscem dialogu i współpracy przedstawicieli rodziców z resortem, a praca Forum będzie zależała od potrzeb rodziców i tematów, o których rodzice zechcą dyskutować.


Uroczystego otwarcia prac „ Forum Rodziców” dokonała Minister Krystyna Szumilas słowami: „Rodzice są bardzo ważnym partnerem szkoły, są bardzo zainteresowani losem swoich dzieci. Głos rodziców jest bardzo ważny w dyskusji na temat edukacji (...) na temat tego jak podnosić jakość kształcenia, jak uczyć dzieci, by odniosły sukces w życiu”.


Zgodnie z założeniami projektu współpracy stałym uczestnikiem dyskusji mogła zostać organizacja „non profit”, która realizuje projekty na poziomie co najmniej regionalnym oraz legitymuje się 2-letnim doświadczeniem w organizowaniu współpracy rodziców ze szkołą. Do udziału w pracach Forum zgłosiły się 33 organizacje pozarządowe (Spotkanie inauguracyjne odbyło się na temat „ Rodzice jako partnerzy szkoły” w dniu 04.04.2012 roku).


W zgłoszeniu akcesyjnym do Forum organizacje poproszone zostały o podanie najważniejszych dla nich zagadnień jakie według nich powinny być omawiane. Zgłoszone problemy zostały zgrupowane w 17 bloków tematycznych obejmujących szerokie spektrum zagadnień dotyczących funkcjonowania oświaty. Uczestnicy sygnalizowali konieczność wprowadzenia zmian w prawie oświatowym w kierunku upodmiotowienia rad rodziców w szkole, poprawy warunków funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci zdolnych, podnoszenia efektywności kształcenia, wprowadzania nowych metod i technologii w proces kształcenia, równego traktowania publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, prowadzenia szerszych konsultacji społecznych przy reformowaniu szkolnictwa ogólnego i zawodowego jak również wskazano na potrzebę budowania wspólnoty lokalnej właśnie wokół spraw szkoły i promocji postaw obywatelskich oraz powstrzymania likwidacji szkół.


Przedstawiciel KSON starał się skupić uwagę uczestników Forum na szeroko rozumianej problematyce rehabilitacji i integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz na działaniach na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zwiększających jej perspektywy w zakresie oświaty, wychowania, kultury, nauki i techniki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W trakcie rozmów reprezentant MEN przedstawił koncepcję wstępną projektu tworzonego w ramach PO Kapitał Ludzki – priorytet III – wsparcie uczniów i nauczycieli, pod tytułem „Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej edukacji”.


Najogólniejszym celem projektu jest zbudowanie modelu integracji środowisk szkolnych (uczniów, nauczycieli i rodziców) na potrzeby tworzenia warunków do partnerskiej współpracy i angażowania w proces edukacji dzieci oraz optymalizacji rozwiązań prawnych, które aktywizują, angażują i wspierają rodziców w działaniach na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, a także zwiększenie kompetencji społecznych i wychowawczych rodziców poprzez opracowanie standardów form szkoleniowych dla rodziców i stworzenie mechanizm włączania rodziców do dyskusji nad tworzonym prawem oświatowym. Forum trwało około dwóch i pół godziny i zakończyło się ustaleniem tematyki następnego spotkania.

 

Relacjonuje uczestnik Forum Rodziców Ewa Kaźmierczak-Wojtasiewicz