spotkanie seniorów w Podgórzynie w dniu 3.07.2018x400Coraz liczniejszą grupę społeczną – ponad 23% - pośród mieszkańców naszego regionu stanowią osoby starsze. Prognozy demograficzne na kolejne dziesięciolecia przewidują nawet do 40% osób 60+.

Wobec tych przemian przygotowany rządowy program w dokumentach „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność” a także Dostępność Plus wskazują jednoznacznie na konieczność włączenia się organizacji pozarządowych i współpracę z jednostkami administracji samorządowej w celu realizacji polityki senioralnej.

Na terenie miasta Jelenia Góra i powiatu Jeleniogórskiego zamieszkuje prawie 35 tysięcy osób starszych. Zróżnicowany jest poziom oczekiwań i potrzeb oraz dostępu do usług kulturalnych, handlowych, bankowych, komunikacyjnych, transportowych, medycznych, opiekuńczych, a także do imprez masowych, wydarzeń sportowych dla mieszkańców karkonoskich wsi, miasteczek i miast. Powszechnie znany jest utrudniony dostęp tych społeczności do usług specjalistycznych gabinetów lekarskich i rehabilitacyjnych. Obecny stan rzeczy wymaga niewątpliwie radykalnej poprawy dokonywanej w każdej gminie jak również wypracowania rozwiązań systemowych w skali regionalnej przez miasto Jelenia Góra i Powiat Jeleniogórski.

Rady Seniorów powołano już w Szklarskiej Porębie i w gminach Podgórzyn oraz Mysłakowice w partnerskiej roli doradcy i reprezentanta potrzeb i oczekiwań osób starszych wobec przedstawicieli władzy samorządowej. W pozostałych miastach i gminach grupy inicjatywne seniorów prowadzą prace przygotowawcze do powołania Rady Seniorów. Z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn w dniu 3 lipca br. w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbyło się spotkanie wszystkich Rad Seniorów Powiatu Jeleniogórskiego Regionu Karkonoszy oraz grup inicjatywnych i przedstawicieli władzy samorządowej. Celem spotkania było zapoznanie środowisk senioralnych z problematyką wynikającą z uchwały o działaniach Rad Seniorów i wskazanie dobrych wzorów w praktyce.

Przedstawiony został program Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, a także informacja o projekcie powołania Dolnośląskiej Społecznej Rady Seniorów. Zaproszona na spotkanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pani Ewa Maćków zapoznała uczestników z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie powołania Dolnośląskiej Społecznej Rady Seniorów i udzieliła odpowiedzi na szereg pytań wątpliwości.

Drugą część spotkania wypełniła prezentacja poszczególnych gmin w ich codziennym i okazjonalnym działaniu. Naturalnym ogniwem wszelkich działań w środowisku wiejskim są organizacje prosenioralne, a między innymi Koła Gospodyń Wiejskich z ogromnym dorobkiem, osiągnięciami i doświadczeniem w bezpośredniej pomocy seniorom i osobom niepełnosprawnym w swoich miejscowościach. O tych doświadczeniach z temperamentem opowiadały przedstawicielki KGW z Mysłakowic, Podgórzyna, Jeżowa Sudeckiego. Poza tradycyjnymi formami bezpośredniej pomocy sąsiedzkiej pojawiają się nowatorskie pomysły takie jak „skrzynki seniorów” i akcje „poznaj swojego nieznanego sąsiada”. Pomysłowość i imperatyw działania seniorów jest imponujący.

Podczas ożywionej dyskusji pojawił się wątek zasadniczej różnicy w sytuacji życiowej seniorów mieszkających w mieście i mieszkających na wsi. Problemy wielu osób starszych w małych miejscowościach przekraczają możliwości rozwiązań lokalnych i kompetencji na poziomie gminnym. W najtrudniejszym położeniu pozostają seniorzy niepełnosprawni i osamotnieni, którzy potrzebują tej pomocy już teraz. Wiele wypowiedzi podkreślało konieczność budowania regionalnej strategii senioralnej i systemowych rozwiązań problemów życiowych osób starszych. Ważne jest, jak podkreślali zebrani, aby na budowę strategii senioralnej spojrzeć również z punktu widzenia specyficznego regionu Karkonoszy, a nie tylko konkretnej gminy czy miejscowości. Podkreślano także, iż istotnym elementem budowy takiej strategii jest rozpoznanie potrzeb tego środowiska. Temu ma służyć opracowana przez Karkonoską Akademię Aktywnych Seniorów w Jeleniej Górze ankieta Senior 60+ w Kotlinie Jeleniogórskiej, na podstawie której te potrzeby zostaną zidentyfikowane.

Podczas spotkania poinformowano zebranych o działalności Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów oraz uchwałach podjętych na tegorocznym II Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów w Olsztynie. Zaproszono do współpracy Rady Seniorów Mysłakowice i Szklarska Poręba. W regionie jeleniogórskim oprócz trzech działających Rad Seniorów podjęto uchwały o powołaniu Rady Seniorów w gminie Janowice Wielkie i w Kowarach. Miasto Jelenia Góra w trakcie procedowania. Zgłoszony wniosek o powołaniu Rady Seniorów Miast i Gmin Powiatu Jeleniogórskiego przyjęty został do dalszych uzgodnień i podjęcia prac. Następne spotkanie seniorzy wyznaczyli sobie na 20 lipca br. o godz. 10.00 w Mysłakowicach.

Gminna Rada Seniorów Podgórzyn