BEZPIECZEŃSTWO na pierwszym miejscu

Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze rozpoczęło cykl spotkań na temat zagrożeń współczesnego świata, które coraz częściej pukają także do oddalonych od centrów miejscowości.
24 listopada 2015 roku w sali integracyjnej KSON na temat zagrożeń terrorystycznych rozmawiano z Mirosławem Bołociuchem – Prezesem Stowarzyszenia Dżudżitsu - konsultantem ds. zwalczania terroryzmu - instruktorem sportów walki.
W czasie 2-godzinnego spotkania Pan Mirosław przekazał wiedzę o źródłach prowadzących do terroryzmu. To właściwie zaczyna się od hajtu – wszechobecnej mowy nienawiści i tolerancji dla nieludzkich słów, które często wywołują nieludzkie czyny. Terroryzm – to stosowanie przemocy, okrucieństwa w celu zastraszenia, zniszcenia przeciwnika - dla wywarcia presji na społeczeństwo i władze, poruszenie opinii publicznej, wymuszenie ustępstw.
Spośród form terroryzmu możemy wyróżnić terroryzm ekonomiczny, ideologiczny, rasistowski, medialny, patologiczny, tzw. zbrojny oraz religijny - najgłośniejszy obecnie. Za akcjami terrorystycznymi różnych form stoją duże pieniądze, często o nieznanym pochodzeniu.
Jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia?
Po pierwsze należy mieć oczy otwarte dookoła głowy - obserwować nietypowe zachowania osób – zwracać uwagę na pozostawione bez opieki pakunki, torby, przedmioty. Zaniepokoić nas powinny również parkujące samochody typu furgon w okolicach, gdzie zbierają się ludzie /kościoły, stadiony etc,/.
Zawsze w przypadku wątpliwości lepiej powiadomić policję tel. 997, podając miejsce i rodzaj ewentualnego zagrożenia, niż sprawę zbyć milczeniem.
Wiele pytań uczestników spotkania dotyczyło sposobu reakcji na sytuacje bezpośredniego zagrożenia. „Nie bądźcie agentami 007, bo życie, to nie jest film". Należy bez paniki starać się oddalić od miejsca zagrożenia, nie porzucając swoich osobistych rzeczy, które mogłyby utrudnić pracę służbom interwencyjnym.
Należy oczekiwać przybycia służb interwencyjnych i wdrożenia profesjonalnych procedur, które mogą zapobiec nieszczęściu.
„Takie szkolenia będziemy prowadzić cyklicznie, mówi Mirosława Jośko z Zarządu SIW, ponieważ sytuacja osób niepełnosprawnych wzrokowo, słuchowo, ruchowo i mentalnie jest szczególnie trudna wobec wszelkich zagrożeń „.

Bezpieczna szkoła - bezpieczna przyszłość

W dniu 16. 11.2015r. w siedzibie KSON odbyło się spotkanie Trenerów zainteresowanych projektem „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość", który jest skierowany do wszystkich szkół w Polsce. Istotą projektu jest „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w takich sytuacjach". Trenerzy – komentuje koordynatorka tej części projektu Ewa Miłuch-Szewczyk- w pracy warsztatowej pracowali nad scenariuszem szkolenia i warsztatów ze wszystkimi pracownikami szkoły oraz koniecznymi materiałami pomocniczymi. Są to, osoby z różnych regionów kraju, którzy wykazali się dużym doświadczeniem w pracy dydaktycznej i trenerskiej. Szczególną uwagę poświęcono obowiązującym w szkole procedurom na wypadek zagrożenia, a zwłaszcza zapisów dotyczących dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci z niepełnosprawnością. Dwudziestu uczestników spotkania podzieliło się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat bezpieczeństwa w szkołach i innych placówkach edukacyjnych oraz wypracowania metod integrowania pracowników szkół wokół tego zagadnienia. Szczególną uwagę poświęcono niebezpieczeństwu zagrożeń terrorystycznych. Przypominamy, że KSON przystępuje do realizacji projektu „Bezpieczna Szkoła. Bezpieczna Przyszłość" w oparciu o uzyskanie dotacji w konkursie ogłoszonym przez MEN.

Czytaj więcej...

Niepełnosprawni na szlakach turystycznych z KPN

Jeszcze do końca roku 60 osobowa grupa seniorów i osób niepełnosprawnych z KSON weźmie udział w 2 wyprawach do Karkonoskiego Parku Narodowego. Pierwsza z wypraw odbyła się 12 listopada i prowadziła do Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu. Jestem zaskoczona i zafascynowana bogactwem i różnorodnością flory i fauny regionu w którym mieszkam od 40 lat – mówi Pani Dominika. Poznaliśmy ekologiczne podstawy hodowli lasu, ziołolecznictwa ze specyfiką ziół obszaru Karkonoszy, poznaliśmy rośliny „ogrodu Karkonoskiego". W czasie warsztatów oglądaliśmy przez mikroskop budowę struktur kamieni, nasion, owadów, mchów i innych roślin.

Czytaj więcej...

Certyfikaty rozdane

W piątek 13 listopada w integracyjnej świetlicy KSON spotkało się ponad 40 uczestników i wykładowców 3 edycji kursów komputerowych „Senior na czasie". Projekt realizowany był przez sejmik od maja b.r. przy udziale środków MPiPS. Zakres przygotowania kursantów dotyczył podstaw pracy na komputerze ale również, w grupie zaawansowanej bardziej skomplikowanych form komputerowych operacji. Oddzielną grupę stanowili uczestnicy kursu finansowanego przez PFRON „Aktywizacja niepełnosprawnych seniorów 60+". Podstaw znajomości komputera przy użyciu specjalnego programu dla słabowidzących i niewidomych uczyło się osiem osób z taką właśnie niepełnosprawnością.

Czytaj więcej...

Listy naszych Czytelników

Andrzej Łysiak to osoba po laryngektomii. Jeszcze przed trzema laty mówił szeptem i nie mógł porozumiewać się bez pomocy osób trzecich. Przypadek Pana Andrzeja to dobry przykład silnej woli, konsekwencji i wytrwałości, która w rezultacie doprowadziła do znacznej poprawy jakości jego życia. Pan Andrzej pierwsze godziny dnia spędza na korekcie mowy zastępczej (przeponowej) nagrywając, odtwarzając i poprawiając brzmienie swojego głosu.
Historia Pana Andrzeja powinna być motywacją dla wszystkich, którzy zmagają się z podobnym problemem. Jak widać, nawet po tak drastycznej operacji jak usunięcie krtani można wrócić do sprawności i żyć normalnie.
Poniżej publikujemy fragment listu Pana Andrzeja:

Czytaj więcej...

Lepiej zapobiegać niż leczyć - co wiemy o próchnicy ?

Jama ustna stanowi jedyny w swoim rodzaju kompleksowy element organizmu, mający stałe połączenie ze światem zewnętrznym. Już od pierwszych chwil życia pojawiają się w niej drobnoustroje, które znajdują doskonałe warunki do rozwoju i rozmnażania.

Czytaj więcej...

PROCEDURA ODWOŁAWCZA – PROGRAMY UNIJNE W PERSPEKTYWIE 2014 – 2020

PROCEDURA ODWOŁAWCZA – PROGRAMY UNIJNE
W PERSPEKTYWIE 2014 – 2020
Coraz więcej IOK ogłasza konkursy w ramach poszczególnych programów w nowej perspektywie finansowej. Ich ocena może być negatywna w kilku przypadkach: kiedy projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub wtedy, gdy nie był spełnił kryteriów wyboru projektów a także w sytuacji, w której wprawdzie uzyskał wymaganą (minimalną) liczbę punktów i spełnił określone dla danego konkursu kryteria, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w danym konkursie nie jest wystarczająca na jego wybór do dofinansowania.
Negatywna ocena projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie w każdym przypadku oznacza przekreślenie szans na pozyskanie środków. Obowiązuje bowiem procedura odwoławcza, którą szczegółowo regulują zapisy Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zmianami). Zgodnie z zapisami ustawy (rozdział 15) Wnioskodawca ma prawo do złożenia protestu. Dla zachowania jego ważności warto pamiętać o wymogach dotyczących takiego protestu – powinien on zostać wniesiony:
1) do właściwej instytucji (IOK),
2) w formie pisemnej,
3) w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach konkursu.
Wprawdzie nie istnieje jeden określony wzór protestu, jednakże powinien zawierać kilka elementów:
1) oznaczenie instytucji właściwej do jego rozpatrzenia,
2) oznaczenie wnioskodawcy,
3) numer wniosku o dofinansowanie projektu,
4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, których dotyczy wniesiony protest (tego, z czym wnioskodawca się nie zgadza),
5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeśli wg wnioskodawcy miały one miejsce (wraz z uzasadnieniem),
6) podpis wnioskodawcy.
W przypadku, kiedy protest powyższych wymogów nie spełnia, właściwa instytucja wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia albo poprawy oczywistych omyłek (poza punktami 4 i 5), w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
Na rozpatrzenie protestu IOK ma 30 dni od dnia otrzymania. Jeśli jednak w trakcie tego procesu wymagana będzie pomoc ekspertów, wtedy czas ten może zostać wydłużony do 60 dni. Ani w rozpatrywaniu protestu, ani w ekspertyzie / ponownej ocenie nie mogą brać udziału te osoby, które dokonywały ocenę wcześniej.Nieuwzględnienie protestu to też nie koniec drogi. Można bowiem w tej sytuacji (jak również w przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia) wnieść skargę do sądu administracyjnego. Tutaj także mamy 14 dni (od dnia otrzymania informacji o negatywnym rozpatrzeniu protestu), a do skargi należy załączyć całą dokumentację (wniosek, informację o wynikach oceny, wniesiony protest, wynik procedury odwoławczej), a także uiścić opłatę w wysokości 200zł.

Wojewódzki sąd administracyjny ma na wydanie rozstrzygnięcia 30 dni. W wyniku rozpoznania skargi sąd może ją uwzględnić, oddalić lub umorzyć postępowanie w sprawie, jeśli uzna je za bezprzedmiotowe.
Ostateczną instancją jest skarga kasacyjna wnoszona do Naczelnego Sądu Administracyjnego (w ciągu 14 dni od daty doręczenia wyroku z sądu administracyjnego). Skarga taka powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Rozstrzygnięcie na tym szczeblu kończy procedurę odwoławczą.
Warto wspomnieć, że uregulowania prawne skazują, że w przypadku wyczerpania puli środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego działania (prowadzona procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały już wybrane do dofinansowania) instytucja, do której wpłynął protest informuje o tym wnioskodawcę i pozostawia protest bez rozpatrzenia. Oczywiście w takiej sytuacji przysługuje wnioskodawcy prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, jednak nawet, gdy ten ją uwzględni, może co najwyżej stwierdzić, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, jednak nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Jolanta Kluba
Doradca dla organizacji pozarządowych

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Otrzymuj informację o Nowościach!

Regulamin
* - Zapisując się na newsletter - oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) z siedzibą przy ul. Osiedla Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia Góra, jako administratora danych osobowych, w celu realizacji działalności statutowej KSON.

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: