Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 16. 11.2015r. w siedzibie KSON odbyło się spotkanie Trenerów zainteresowanych projektem „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość", który jest skierowany do wszystkich szkół w Polsce. Istotą projektu jest „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w takich sytuacjach". Trenerzy – komentuje koordynatorka tej części projektu Ewa Miłuch-Szewczyk- w pracy warsztatowej pracowali nad scenariuszem szkolenia i warsztatów ze wszystkimi pracownikami szkoły oraz koniecznymi materiałami pomocniczymi. Są to, osoby z różnych regionów kraju, którzy wykazali się dużym doświadczeniem w pracy dydaktycznej i trenerskiej. Szczególną uwagę poświęcono obowiązującym w szkole procedurom na wypadek zagrożenia, a zwłaszcza zapisów dotyczących dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci z niepełnosprawnością. Dwudziestu uczestników spotkania podzieliło się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat bezpieczeństwa w szkołach i innych placówkach edukacyjnych oraz wypracowania metod integrowania pracowników szkół wokół tego zagadnienia. Szczególną uwagę poświęcono niebezpieczeństwu zagrożeń terrorystycznych. Przypominamy, że KSON przystępuje do realizacji projektu „Bezpieczna Szkoła. Bezpieczna Przyszłość" w oparciu o uzyskanie dotacji w konkursie ogłoszonym przez MEN.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jama ustna stanowi jedyny w swoim rodzaju kompleksowy element organizmu, mający stałe połączenie ze światem zewnętrznym. Już od pierwszych chwil życia pojawiają się w niej drobnoustroje, które znajdują doskonałe warunki do rozwoju i rozmnażania.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

list w załączniku

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

PROCEDURA ODWOŁAWCZA – PROGRAMY UNIJNE
W PERSPEKTYWIE 2014 – 2020
Coraz więcej IOK ogłasza konkursy w ramach poszczególnych programów w nowej perspektywie finansowej. Ich ocena może być negatywna w kilku przypadkach: kiedy projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub wtedy, gdy nie był spełnił kryteriów wyboru projektów a także w sytuacji, w której wprawdzie uzyskał wymaganą (minimalną) liczbę punktów i spełnił określone dla danego konkursu kryteria, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w danym konkursie nie jest wystarczająca na jego wybór do dofinansowania.
Negatywna ocena projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie w każdym przypadku oznacza przekreślenie szans na pozyskanie środków. Obowiązuje bowiem procedura odwoławcza, którą szczegółowo regulują zapisy Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zmianami). Zgodnie z zapisami ustawy (rozdział 15) Wnioskodawca ma prawo do złożenia protestu. Dla zachowania jego ważności warto pamiętać o wymogach dotyczących takiego protestu – powinien on zostać wniesiony:
1) do właściwej instytucji (IOK),
2) w formie pisemnej,
3) w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach konkursu.
Wprawdzie nie istnieje jeden określony wzór protestu, jednakże powinien zawierać kilka elementów:
1) oznaczenie instytucji właściwej do jego rozpatrzenia,
2) oznaczenie wnioskodawcy,
3) numer wniosku o dofinansowanie projektu,
4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, których dotyczy wniesiony protest (tego, z czym wnioskodawca się nie zgadza),
5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeśli wg wnioskodawcy miały one miejsce (wraz z uzasadnieniem),
6) podpis wnioskodawcy.
W przypadku, kiedy protest powyższych wymogów nie spełnia, właściwa instytucja wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia albo poprawy oczywistych omyłek (poza punktami 4 i 5), w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
Na rozpatrzenie protestu IOK ma 30 dni od dnia otrzymania. Jeśli jednak w trakcie tego procesu wymagana będzie pomoc ekspertów, wtedy czas ten może zostać wydłużony do 60 dni. Ani w rozpatrywaniu protestu, ani w ekspertyzie / ponownej ocenie nie mogą brać udziału te osoby, które dokonywały ocenę wcześniej.Nieuwzględnienie protestu to też nie koniec drogi. Można bowiem w tej sytuacji (jak również w przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia) wnieść skargę do sądu administracyjnego. Tutaj także mamy 14 dni (od dnia otrzymania informacji o negatywnym rozpatrzeniu protestu), a do skargi należy załączyć całą dokumentację (wniosek, informację o wynikach oceny, wniesiony protest, wynik procedury odwoławczej), a także uiścić opłatę w wysokości 200zł.

Wojewódzki sąd administracyjny ma na wydanie rozstrzygnięcia 30 dni. W wyniku rozpoznania skargi sąd może ją uwzględnić, oddalić lub umorzyć postępowanie w sprawie, jeśli uzna je za bezprzedmiotowe.
Ostateczną instancją jest skarga kasacyjna wnoszona do Naczelnego Sądu Administracyjnego (w ciągu 14 dni od daty doręczenia wyroku z sądu administracyjnego). Skarga taka powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Rozstrzygnięcie na tym szczeblu kończy procedurę odwoławczą.
Warto wspomnieć, że uregulowania prawne skazują, że w przypadku wyczerpania puli środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego działania (prowadzona procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały już wybrane do dofinansowania) instytucja, do której wpłynął protest informuje o tym wnioskodawcę i pozostawia protest bez rozpatrzenia. Oczywiście w takiej sytuacji przysługuje wnioskodawcy prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, jednak nawet, gdy ten ją uwzględni, może co najwyżej stwierdzić, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, jednak nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Jolanta Kluba
Doradca dla organizacji pozarządowych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

NADODRZAŃSKI KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ

W dniu 30 lipca w KSON-ie odbyło się spotkanie założycieli i uczestników Nadodrzańskiego Klastra Ekonomii Społecznej.

Klaster to Klaster (od. ang.cluster) lub używany w niektórych zastosowaniach polski odpowiednik –zgęstek, to zgrupowanie przestrzenne lub powiązanie systemowe mniejszych obiektów w jeden większy. Klaster przemysłowy(ang.industrial cluster, inne nazwy to m.in.grono,klaster regionalny) – skoncentrowana przestrzennie (geograficznie) grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą.

Obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę konkurencyjną.

W tym przypadku tę grupę stanowią największe organizacje pozarządowe zachodniej części Polski. Do Nadodrzańskiego Klastra przystąpiły  : Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych, Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Gorzowie, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych i Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze.

Głównym zadaniem powołanej grupy, do której wkrótce zamierzają również przystąpić organizacje pozarządowe z Wielkopolski jest działanie w celu poprawy jakości życia mieszkańców pogranicza. Szczególnie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym…

A ponieważ najbardziej nobilitującą dla człowieka jest praca, zamieramy wykorzystać dobre praktyki naszych zachodnich sąsiadów – mówi inicjator klastra Stanisław Schubert – prezes KSON, aby poprzez staże i praktyki zawodowe w Niemczech i zachodniej Europie przygotowywać głównie niepełnosprawnych do pracy w naszym kraju. Chcemy również zachęcać niepełnosprawnych do podejmowania działania na własny rachunek w oparciu o różne systemy dofinansowań, które można ocenić jako bardzo przyjazne innowacyjności.

Na najbliższe lata są zabezpieczone na takie projekty duże środki, a większym organizacjom łatwiej będzie identyfikować autentyczne potrzeby i realizować przyjęte zadania.

Na spotkaniu powołano także międzyregionalny zespół, który zajmie się programowaniem działalności klastra na najbliższe lata.

O patronat nad tym przedsięwzięciem – mówi jeden z organizatorów – oman Malinowski z zielonogórskiego ZWOP – prezes największej w Polsce organizacji pozarządowej, wystąpiliśmy d Marszałków poszczególnych województw oraz czynników rządowych.

To pierwsza taka inicjatywa, która potwierdza, że choć organizacje pozarządowe w środowisku osób niepełnosprawnych różnią się często godnie, to jednak w sprawach ważnych potrafią mówić jednym głosem.

Inauguracyjna konferencja Nadodrzańskiego Klastra Ekonomii Społecznej planowana jest w ostatnich dniach września we Wrocławiu.