Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zasady przyjęcia osób do domów pomocy społecznej (DPS) określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r.  poz. 182). Osoba zainteresowana umieszczeniem w domu pomocy społecznej, zgłasza tą potrzebę w swoim mieście lub gminie we właściwym miejscowo Ośrodku Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej bada sytuację, wysyła pracownika socjalnego i po zebraniu stosownej dokumentacji, wydaje decyzję o skierowaniu i ponoszeniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Po otrzymaniu powyższej decyzji wraz z dokumentacją wydawana jest decyzja o umieszczeniu w domu pomocy społecznej lub w przypadku braku wolnych miejsc, o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do DPS. Niemożliwe jest precyzyjne określenie terminu przyjęcia osoby wpisanej do rejestru oczekujących na zwolnione miejsce w domu pomocy społecznej, ponieważ tworzą się one poprzez zgon lub rezygnację dotychczasowego mieszkańca. Z chwilą zwolnienia się miejsca w DPS osoba jest zawiadamiana o możliwości przyjęcia i we współpracy z pracownikiem socjalnych DPS określany jest termin i konkretne szczegóły dotyczące przyjęcia do domu pomocy społecznej.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 

  • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, 
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi, 
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - przy czym osoby
  • i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność. 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 

  • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu, 
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2: 
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, 
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; 
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2. 

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei