Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 24 maja 2014 weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2013 r poz. 674 ze zmianami).

Wobec powyższego osoby bezrobotne jak również pracodawcy zatrudniające osoby bezrobotne mogą liczyć na następujące nowe formy wsparcia ( poza obecnymi formami funkcjonującym na podstawie dotychczasowej ustawy) :

 1. BON STAŻOWY – przyznany on jest dla osób bezrobotnych które nie ukończyły 30 roku życia, złożyły wniosek o przyznanie bonu stażowego, znalazły pracodawcę do realizacji stażu, który wynosi 6 miesięcy, a pracodawca zobowiąże się do dalszego zatrudnienia bezrobotnego na kolejne 6 miesięcy. Po spełnieniu zobowiązania pracodawca otrzyma premię w wysokości 1500 zł. Bezrobotny natomiast otrzyma indywidualny plan rozwoju, stypendium prze pierwszych 6 miesięcy oraz gwarancję zatrudnienia na kolejne 6 m-cy .
 2. BON ZATRUDNIENIOWY - przyznany jest dla bezrobotnych poniżej 30 roku życia. Pracodawca zatrudniający bezrobotnego może na podstawie podpisanej umowy z PUP otrzymywać zwrot kosztów wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy w kwocie 823,60 zł pod warunkiem zatrudnienia bezrobotnego na łączny okres 18 miesięcy .
 3. GRANT NA TELEPRACĘ – czyli utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla bezrobotnych który wychowywał dziecko w wieku do lat 6 i wraca na rynek pracy lub bezrobotny, który przez okres trzech lat sprawował opiekę nad niepełnosprawną przez zarejestrowaniem się w PUP jako osoba bezrobotna . Pracodawca otrzyma grant w wysokości sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia w 2014 r (080 zł) pod warunkiem zatrudnienia 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub 18 miesięcy jeżeli zatrudnienie wyniesie połowę wymiaru czasu pracy .
 4. POŻYCZKA NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY – pożyczka udzielana jest na podstawie umowy , na wniosek uprawnionych podmiotów ( prowadzący działalność gospodarczą producenci roli, niepubliczne szkoły lub przedszkola i żłobki , kluby dziecięce prowadzone przez osoby prawne, fizyczne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej). Wartość otrzymanej pozyczki może wynieść do 23 3271,86 zł.
 5. ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE – na utworzenie stanowiska pracy w pełnym wymiarze dla bezrobotnych powracających na rynek pracy w związku z wychowywaniem dziecka, lub sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną.

Pracodawca otrzyma przez 12 miesięcy połowę wynagrodzenia minimalnego, pod warunkiem zatrudnienia bezrobotnego przez łączny okres czasu pracy 18 miesięcy lub jedną trzecią wynagrodzenia minimalnego, pod warunkiem zatrudnienia bezrobotnego przez łączny okres 27 miesięcy.

 1. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć środki KFS na finansowanie działań obejmujących:
 2. kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:
 3. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 4. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 5. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 6. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 7. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1, w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów.

 1. REFUNDACJA ZUS ZA BEZROBOTNEGO PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

 Starosta może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

 1. BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA - Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok żDofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:

12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat

24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 miesięcy lub 12 miesięcy.

Na podstawie rozmowy z Powiatowym Urzędem Pracy otrzymałam informację ,ze Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej będzie stopniowo uwalniało środki na najbardziej popularne instrumenty rynku pracy. Następnie PUP na swoich stronach będą ogłaszały nabór wniosków oraz regulaminy udzielania wsparcia. Warto by pracodawcy zapoznali się z nowymi możliwościami i zgłaszali PUP jaki formy wsparcia ich interesują, ponieważ na tej podstawie PUP będą występowały o przekazanie środków finansowych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Opracowanie : Sylwia Grzebień, Stowarzyszenie Działajmy Razem TRIANON PL, CIESZYN.