Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przez chwilę zajmijmy się jeszcze, jak się to ładnie nazywa, osobami trzecimi w egzekucji. Może się bowiem zdarzyć, że egzekucja zostaje wszczęta i jest prowadzona zgodnie z wymogami formalnymi, ale następuje zajęcie przez organ egzekucyjny przedmiotu należącego do takiej właśnie „osoby trzeciej”.

Co wtedy?

Oczywiście natychmiast udajemy się do prawnika...

Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Jest to tak zwane powództwo ekscydencyjne, o którym mowa w art. 841 kpc. Pamiętać jednak należy, że powództwo takie można wytoczyć w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu swego prawa.

 

Warto przy tym wiedzieć, że komornik dokonując zajęcia ruchomości nie ma obowiązku ustalania, kto jest jej właścicielem, gdyż decydujące znaczenie ma tylko okoliczność, czy zajmowane ruchomości znajdują się w posiadaniu bądź współposiadaniu dłużnika. Możliwa jest zatem sytuacja, że komornik zajmie rzecz, którą np. pożyczyliśmy znajomemu….

Podobnie będzie w sytuacji, gdy zajęta zostanie rzecz, która nie jest tożsama z rzeczą wskazaną w tytule wykonawczym (np. gdy wyrok sądowy dotyczy wydania wierzycielowi jakiegoś konkretnego przedmiotu).

Dobrze jest pamiętać, rozmawiając nadal o postępowaniu egzekucyjnym, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy (art. 125 § 1 kc). Tak więc jeżeli dojdzie – mówiąc w skrócie – do wydania wyroku i uprawomocni się on, to wierzyciel ma 10 lat na podjęcie działań zmierzających do odzyskania należności. Dotyczy to także takich sytuacji, gdy wyrok dotyczyć będzie roszczeń co prawda przedawnionych w chwili orzekania, ale w stosunku do których dłużnik (pozwany) nie podniósł skutecznie zarzutu przedawnienia.

Na końcu artykułu jednak garść dobrych wiadomości dla tych, którzy nie skorzystali z zarzutu przedawniania wskutek np. doręczenia wyroku czy nakazu zapłaty na inny adres….

Ważne jest także to, że bieg przedawnienia przerywa w takim przypadku (a więc już w sytuacji, gdy mamy prawomocny wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności) każde wszczęcie egzekucji. Jeżeli wierzyciel będzie działał pamiętając o tej zasadzie, roszczenie może nigdy się nie przedawnić ….

Jeżeli jednak zajdzie taka okoliczność, jak opisana wyżej, a także gdy będzie można zaprzeczyć zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionujemy istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionujemy przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście (będzie to dotyczyć np. bankowych tytułów egzekucyjnych oraz, niekiedy, sytuacji, gdy wierzyciel pierwotny dokonał zbycia wierzytelności), albo gdy po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane (gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie) – można wytoczyć tzw. powództwo przeciwegzekucyjne (art. 840 kpc) – żądając pozbawienia tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności.

Pamiętać także należy o ty, że komornik jako organ egzekucyjny nie jest właściwym adresatem naszych próśb o zaniechanie prowadzenia egzekucji (już w sytuacji, gdy jest ona formalnie zasadna), o zabieranie nam „po 50 zł. raz na dwa miesiące” czy w ogóle w ratach itp. O takich kwestiach decyduje wyłącznie wierzyciel i z nim powinniśmy prowadzić negocjacje. To nie komornik będzie też badał z urzędu, czy dobrze jest obliczona kwota potrącana nam z wynagrodzenia za pracę, bo ten obowiązek ciąży na pracodawcy (jak wiadomo, wynagrodzenie za pracę podlega ochronie).

Teraz o ważnej zmianie w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, która ściśle wiąże się z tematem naszych rozważań. Otóż w dniu 7 lipca 2013 r. znowelizowano treść art. 50532 § 2 kpc (dotyczy on postępowania nakazowego przed sądem elektronicznym) zobowiązując powoda do podawania w treści pozwu m.in. numeru PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną oraz daty wymagalności roszczenia.

Jednocześnie dodano art. 50529a kpc mówiący o tym, że w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu oraz zmieniono treść art. 805 § 1 kpc i dodano art. 805 § 11 kpc, zobowiązując komornika do:

* doręczenia przy pierwszej czynności egzekucyjnej dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3 (nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postpowaniu upominawczym),

* pouczenia dłużnika (jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym) również o treści art. 139 § 1 i 5 kpc (dot. doręczenia i doręczenia zastępczego), art. 168 (dot. przywrócenia terminu zawitego), art. 172 (dot. skutków złożenia wniosku o przywrócenie terminu), art. 8203 § 1 i 2 (przepis także nowy, obowiązujący od 7 lipca 2013 r., stwierdzający, że komornik zawiesza na wniosek dłużnika postępowanie prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie określone w art. 139 § 5, z którego wynika, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym,

* pouczenia dłużnika o innych podstawach i możliwościach wnoszenia środków odwoławczych od orzeczeń sądowych

Wydaje się, że zmiany te istotnie spowodują redukcję bezzasadnie prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz powództw dotyczących roszczeń przedawnionych, ale jednocześnie ich wprowadzenie bardzo komplikuje i tak często trudny interpretacyjnie kodeks postępowania cywilnego, stawiając pod znakiem zapytania zasadność istnienia elektronicznego postępowania upominawczego w ogóle.

Tym bardziej więc niezbędna jest wizyta u prawnika… Byle nie za późno….

Ciąg dalszy niebawem.