Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Problemy związane z dziedziczeniem są regulowane przez Kodeks cywilny. Zakres osób mogących wejść w prawa osoby zmarłej jest ograniczony, ze względu na kilka czynników.Oczywiście osoba dziedzicząca powinna być żywa, zgodnie z art. 927 § 1. Jakkolwiekw przypadku ludzi wydaje się to oczywiste, tak w przypadku spółek, fundacji i innych podmiotów mogących zaciągać zobowiązania we własnym imieniu kwestia staje się bardziej złożona. Nie możliwe jest dziedziczenie przez podmiot, który najogólniej mówiąc nie istnieje.

Następnym ważnym elementem przy dziedziczeniu jest fakt, czy jesteśmy go godni. Ustawa ponownie wskazuje jedynie sytuacje zaprzeczające temu stanowi rzeczy. Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób (czyli umyślnie, podstępem lub groźbą) przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. Spadkobierca, który jest uznany za niegodnego jest traktowany jakby nie żył w momencie otwarcia spadku – czyli w chwili, gdy zaczyna się postępowanie umożliwiające wejście w ogół praw
i obowiązków poszczególnych osób, które mogą dziedziczyć. Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każda osoba, która ma w tym interes, czyli każda, która mogłaby odnieść szeroko pojętą korzyść z faktu, że inna osoba nie nabędzie spadku. Z żądaniem takim można wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.

Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. Oznacza to, że przebaczenie musi nastąpić świadomie, z woli osoby, która rozporządza swoim majątkiem jako spadkiem.

Fundacja Agenor