Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Od 1 lipca 2014 r. zmianie uległy zasady wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją bądź edukacją osób niepełnosprawnych. Organem wydającym Kartę Parkingową obecnie jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej.

Zgodnie z nową ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Kto może ubiegać się o otrzymanie Karty Parkingowej wedle nowych przepisów?

Wedle nowo obowiązujących przepisów Kartę Parkingową mogą otrzymać osoby:

  • ze znacznym stopniemniepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się

Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

  • z umiarkowanym stopniemniepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania sięi kodami w orzeczeniu 04-O(choroby narządu wzroku) lub/i05-R(upośledzenie narządu ruchu) lub/i10-N(choroba neurologiczna)

Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, że osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające ŁĄCZNIE znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna).

  • z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życiaze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się

W przypadku osób poniżej 16 roku życiawskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli zatem to wiek dziecka w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.

Jak długo są ważne nowe Karty Parkingowe?

Osoba niepełnosprawna otrzymuje Kartę Parkingową na czas ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż 5 lat. W przypadku posiadania orzeczenia wydanego na stałe, po upływie 5 lat osoba niepełnosprawna musi złożyć ponownie wniosek o wydanie Karty Parkingowej bez potrzeby ponownego orzekania się.

Jaki jest koszt wydania nowej Karty Parkingowej?

Wydanie Karty Parkingowej nadal jest objęte zapłatą obecnie wedle nowych przepisów kwotą 21 złotych. Natomiast od 4 stycznia 2016 r. każda osoba posiadająca Kartę Parkingową będzie ponosić także dodatkowy koszt opłaty ewidencyjnej.

Do kiedy są ważne Karty Parkingowe wydane przed wejściem w życie nowych przepisów?

Karty Parkingowe wydane na wcześniejszych zasadach wydane do 30 czerwca b.r. zachowują ważność do 30 listopada 214 r. (bez względu na to na jaki okres zostały wydane).

07.2014 Fundacja Agenor