KARTA PARKINGOWA - UŁATWIENIA DLA POSIADACZY

Karta parkingowa – ułatwienia dla posiadaczy

W Polsce jest około 650 tysięcy kart parkingowych, a tylko około 13 tysięcy miejsc parkingowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. Oznacza to, że na jedną kopertę przypada aż 50 posiadaczy karty. Do czego, oprócz parkowania na wyznaczonym miejscu parkingowym, upoważnia posiadanie takiej karty?

Osoby niepełnosprawne oraz osoby przewożące niepełnosprawnych mogą (z zachowaniem zasad ostrożności) nie stosować się do wybranych znaków drogowych. Ustawodawca zezwala osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej na niedostosowanie się do wszystkich norm prawa drogowego. Ma to na celu ułatwienie im dostępu do miejsc użyteczności publicznej i innych elementów infrastruktury- skracając np. drogę, jaką muszą pokonać do danego miejsca.

Z takich udogodnień mogą korzystać osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową oraz:

- kierujący pojazdem przewożący osobę o obniżonej sprawności ruchowej;

- pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

O ile placówkom opieki wydawane są karty parkingowe, o tyle inna osoba (np. krewny) przewożący osobę niepełnosprawną musi posługiwać się kartą wydaną tej osobie. Poruszanie się z kartą parkingową możliwe jest jedynie w trakcie przewożenia osoby niepełnosprawnej.

Z zachowaniem zasad ostrożności osoba uprawniona do korzystania z karty parkingowej, może nie zastosować się do znaków: B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), B-3 (zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych), B-3a (zakaz wjazdu autobusów), B-4 (zakaz wjazdu motocykli), B-10 (zakaz wjazdu motorowerów), B-35 (zakaz postoju), B-37 (zakaz postoju w dni nieparzyste), B-38 (zakaz postoju w dni parzyste), B-39 (strefa ograniczonego postoju).

Pamiętajmy, że stare karty parkingowe tracą ważność po 30 czerwca 2015 roku.

Andrzej Koenig

KARTA PARKINGOWA - UŁATWIENIA DLA POSIADACZY

Karta parkingowa – ułatwienia dla posiadaczy

W Polsce jest około 650 tysięcy kart parkingowych, a tylko około 13 tysięcy miejsc parkingowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. Oznacza to, że na jedną kopertę przypada aż 50 posiadaczy karty. Do czego, oprócz parkowania na wyznaczonym miejscu parkingowym, upoważnia posiadanie takiej karty?

Osoby niepełnosprawne oraz osoby przewożące niepełnosprawnych mogą (z zachowaniem zasad ostrożności) nie stosować się do wybranych znaków drogowych. Ustawodawca zezwala osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej na niedostosowanie się do wszystkich norm prawa drogowego. Ma to na celu ułatwienie im dostępu do miejsc użyteczności publicznej i innych elementów infrastruktury- skracając np. drogę, jaką muszą pokonać do danego miejsca.

Z takich udogodnień mogą korzystać osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową oraz:

- kierujący pojazdem przewożący osobę o obniżonej sprawności ruchowej;

- pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

O ile placówkom opieki wydawane są karty parkingowe, o tyle inna osoba (np. krewny) przewożący osobę niepełnosprawną musi posługiwać się kartą wydaną tej osobie. Poruszanie się z kartą parkingową możliwe jest jedynie w trakcie przewożenia osoby niepełnosprawnej.

Z zachowaniem zasad ostrożności osoba uprawniona do korzystania z karty parkingowej, może nie zastosować się do znaków: B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), B-3 (zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych), B-3a (zakaz wjazdu autobusów), B-4 (zakaz wjazdu motocykli), B-10 (zakaz wjazdu motorowerów), B-35 (zakaz postoju), B-37 (zakaz postoju w dni nieparzyste), B-38 (zakaz postoju w dni parzyste), B-39 (strefa ograniczonego postoju).

Pamiętajmy, że stare karty parkingowe tracą ważność po 30 czerwca 2015 roku.

Andrzej Koenig

Nowe zasady oraz wzór zaświadczenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis.

Codziennością Zakładów Pracy Chronionej, jak również pozostałych przedsiębiorców jest występowanie o zaświadczenie o udzielonej pomocy de mininimis .

Z dniem 15.11.2014 wprowadzono zmiany do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis. Wprowadzono nowy formularz, który zawiera zmiany w zakresie powiązania wnioskodawcy z innymi przedsiębiorcami oraz przedstawienie przez wnioskodawcę informacji o łączeniu, przejęciu lub powstaniu w wyniku prowadzonego przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

Nowe środki dla pracodawców od Starosty po 01.01.2015

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne spełniające warunki określone w ust. 2, może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów:

 • adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy; zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

Czytaj więcej...

Specjalny zasiłek opiekuńczy po 01.01.2015

Z ulgą mogą odetchnąć osoby, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi osobami dorosłymi, którym do tej pory odmawiano wsparcia z powodu udokumentowanego braku rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki.

Od 01.01.2015 brzmienie art. 16 a ustawy o świadczeniach rodzinnych jest następujące:

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Czytaj więcej...

Eksmisja - zakaz orzekania o braku prawa do lokalu socjalnego

Orzekanie o eksmisji z lokalu mieszkalnego i jej wykonywanie reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, kodeks postępowania cywilnego oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości

Z uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r. [K 19/06] wynika, że „nakaz opróżnienia lokalu może zostać orzeczony przez sąd z różnych powodów. Typowym przypadkiem jest brak tytułu prawnego do zajmowania lokalu, który może mieć charakter pierwotny lub wtórny. Pierwsza z sytuacji występuje wówczas, gdy dana osoba zajęła samowolnie lokal, nie mając do tego tytułu prawnego. Druga w razie utraty wcześniej posiadanych uprawnień do lokalu. Przyczyny wypowiedzenia przez właściciela stosunku prawnego, na podstawie którego lokator zajmuje lokal, precyzuje m.in. art. 11 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów.

Czytaj więcej...

ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW NA NOWYCH ZASADACH

Podstawę prawną, w oparciu o którą ustalane jest prawo do świadczeń pieniężnych w formie zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, stanowią przepisy ustawy z 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) zwanej dalej „ustawą”. Ustawa stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 05 grudnia 2013 r., sygn. K 27/13 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1557), którym Trybunał zakwestionował zgodność z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisów art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548), a którymi to przepisami z 01 lipca 2013 r. wygaszono z mocy prawa decyzje przyznające opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne, przyznane na dotychczasowych zasadach. Celem jest przywrócenie opiekunom osób niepełnosprawnych niekonstytucyjnie odebranych im świadczeń wraz z wyrównaniem, należnym od dnia wygaśnięcia decyzji przyznających świadczenia pielęgnacyjne (tj. od 01 lipca 2013 r.) do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy (tj. 14 maja 2014 r.), powiększonym o odsetki naliczone do dnia wejścia w życie ustawy, w wysokości odsetek ustawowych. Kryteria, od których spełnienia uzależnione zostało prawo do zasiłku dla opiekunów, określone zostały w art. 2 ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy, zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z 1 lipca 2013 r. Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy zasiłek dla opiekuna przysługuje:

Czytaj więcej...

Ulgi w przejazdach krajowych osób z niepełnosprawnościami

Ulgi na przejazdy PKP/PKS.

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego przysługują w klasie 2 wyłącznie w określonych kategoriach pociągów i na podstawie określonych rodzajów biletów.

 • Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
 • Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby:
 1. dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz osoby studiujące dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 26 roku życia– na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
 2. jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – na podstawie biletów jednorazowych.

Czytaj więcej...

Dodatek energetyczny – ile wynosi i kto może ubiegać się o jego przyznanie?

Na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne, ustanowiona została forma wsparcia materialnego dla osób w trudnej sytuacji finansowej oraz rodzinnej w postaci dodatku energetycznego. Instytucję tę regulują przepis art. 5c – 5f wskazanego wyżej aktu prawnego.

Czytaj więcej...

Kilka uwag na temat zadłużania się windykacji długów

Osoby niepełnosprawne lub ich bliscy często stają w trudnej sytuacji wynikającej pośrednio z niepełnosprawności.

Regułą jest, że państwo w niewielkim stopniu pomaga osobom niepełnosprawnym, pozostawiając im i ich bliskich codzienność.

Najczęściej z braku środków osoby niepełnosprawne osobiście lub ich bliscy zaciągają długi na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji lub zaopatrzenia w środki rehabilitacyjne i usprawniające. Często też osoby niepełnosprawne padają ofiarą oszustw polegających na sprzedaży, najczęściej zupełnie niepotrzebnych, środków i przedmiotów usuwających ograniczenia życiowe będące następstwem niepełnosprawności (cudowna pościel, niezwykle skuteczne urządzenia do masażu, niezwykłe maści i kremy, itp.).

Często też niepełnoprawni pochopnie zawierają umowy z operatorami telefonii i Internetu, telewizji kablowej i satelitarnej.

Czytaj więcej...

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Otrzymuj informację o Nowościach!

Regulamin
* - Zapisując się na newsletter - oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) z siedzibą przy ul. Osiedla Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia Góra, jako administratora danych osobowych, w celu realizacji działalności statutowej KSON.

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

 • Radca Prawny Bernadetta Baszak
 • Radca Prawny Mateusz Nowak
 • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

 • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

 • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
 • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: