Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

REALIZATOR: FUNDACJA „NOA”

PARTNERZY:

  • PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM W SZCZECINKU,
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W SZCZECINKU.


Projekt zakłada utworzenie kawiarenki internetowej dla seniorów z terenu miasta Szczecinka. Kawiarenka będzie miejscem, gdzie osoby starsze będą mogły w dogodnych dla siebie warunkach oswajać się z komputerem i opanowywać umiejętności obsługi komputera. W pokonywaniu lęków i przełamywaniu barier ma pomóc kameralny charakter kawiarenki, możliwość skorzystania z części barowej a tym samym posiedzenia przy kawie czy herbacie oraz usytuowanie w pomieszczeniach Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” i Klubu Aktywnego Seniora „AS” - miejscu znanym już wielu seniorom miasta.

W projekcie poza osobami starszymi weźmie udział młodzież z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum w Szczecinku oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinku. Tym samym projekt będzie projektem międzypokoleniowym. Współpraca międzypokoleniowa rozpocznie się w trakcie prowadzonych równolegle do zajęć w kawiarence cyklicznych kursów komputerowych dla seniorów. Kursy te odbywać się będą w pracowniach komputerowych zaprzyjaźnionych szkół a wolontaryjnie seniorom asystować i pomagać będą uczniowie tych placówek. W kawiarence seniorzy będą mogli utrwalać poznaną wcześniej wiedzę i ćwiczyć praktyczne umiejętności. Codziennie od poniedziałku do piątku zatrudnieni instruktorzy będą prowadzili zajęcia grupowe lub indywidualne, odpowiednio do istniejących potrzeb. W trakcie zajęć w kawiarence seniorów będą wspierać chętni młodzi wolontariusze. Natomiast obsługą barową zajmą się wolontaryjnie członkinie Klubu Aktywnego Seniora „AS II”. Z kawiarenki będą mogli nieodpłatnie korzystać wszyscy starsi mieszkańcy Szczecinka.

Opis problemu:

      W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, umiejętność obsługi komputera, dostęp i sprawne posługiwanie się internetem jest często niezbędne, aby w pełni móc uczestniczyć w życiu społecznym. Brak działań służących zapoznaniu się seniorów z nowymi technologiami może być szczególnie niebezpieczny i prowadzić do społecznego wykluczenia osób starszych.
      Problem „wykluczenia cyfrowego” w przypadku ludzi starszych jest coraz bardziej poważny. Poprzez internet można obecnie uzyskać dostęp do wielu usług publicznych oraz informacji, które znacznie ułatwiłyby funkcjonowanie tej grupie osób. Seniorzy często unikają korzystania z internetu, ale jak wynika z badań Ofcom (Older People and Communications Technology), raczej z braku warunków do nauki nowych technologii, niż z niechęci. Z w/w raportu wynika również, iż dwie trzecie ludzi starszych, którzy nie deklarują korzystania z internetu, chciałoby z niego korzystać, gdyby tylko udzielono im odpowiedniego wsparcia w nauce.
      Nasze doświadczenia są podobne. Zrealizowaliśmy dotychczas dwa projekty („Nowoczesny Senior” oraz kurs komputerowy dla seniorów) mające nauczyć osoby starsze korzystania z komputerów. Działania te pokazały, że jednak największą barierą jest brak systematycznego dostępu do sprzętu komputerowego. Znikoma ilość osób starszych może pozwolić sobie na zakup komputera. Dotyczy to szczególnie naszego niezbyt bogatego regionu.
      W czasie realizacji w/w projektów pomogliśmy seniorom przełamać strach przed komputerem. W trakcie trwania nauki dostawali wsparcie od wolontariuszy w formie indywidualnych wskazówek praktycznych. W efekcie seniorzy nauczyli się podstaw obsługi komputera i korzystania z podstawowych programów komputerowych oraz internetu. Utrwalali wiadomości i umiejętności przez cały, niestety dosyć krótki okres trwania programów. Jednak po ich zakończeniu nie mogli wykorzystać oraz utrwalać nabytej wiedzy i umiejętności. Spowodowane to było brakiem dostępu do sprzętu komputerowego. Dowodzi to, że bez zorganizowania miejsca do systematycznego korzystania z komputerów, prowadzenie wszelkiej nauki nie ma sensu. Właśnie dlatego chcielibyśmy otworzyć kawiarenkę internetową dla seniorów naszego miasta pod nazwą: „Cafe A-Link@ 55+”. Sami zajmujemy się prowadząc DDP – ośrodek wsparcia i kluby seniora grupą ok. 80 seniorów. Z raportów miejskich wynika, że osób starszych w mieście jest ok. 7.000 tys. Nasza społeczność lokalna jest uboga, w związku z tym seniorzy też nie ą zasobni finansowo. Właśnie dlatego ważne jest, żeby znaczna część działań dla seniorów była nieodpłatna.
      Seniorzy są specyficzną grupą i dlatego ważne jest też, aby nauka odbywała się w odpowiednich warunkach. Potrzeba im dużo więcej czasu, aby nauczyć się i utrwalić nowe umiejętności. Szczególnie dotyczy to nowoczesnych technologii. Najczęściej potrzeba też dodatkowego czasu na oswojenie i przełamanie lęku przed tym, co nie znane. Szkoleniowcy i instruktorzy muszą mieć dodatkową wiedzę na temat kształcenia seniorów. Dlatego w naszym projekcie osoby prowadzące zajęcia z seniorami będą odpowiednio przygotowane. Szkoleniowcy i kursanci otrzymają gotowy materiał dotyczące prowadzenia i nauki kursów dla osób starszych , podręczniki wydane przez stowarzyszenie „Akademia Pełni Życia” a instruktorami w kawiarence będą osoby na co dzień pracujące z seniorami. Młodzi wolontariusze będą tylko asystentami udzielającymi wskazówek praktycznych.
      Udział dzieci i młodzieży w projekcie pomoże nam zmienić wizerunek starszych i młodszych. Mamy nadzieję, że współpraca międzypokoleniowa zaowocuje nawiązaniem przyjaznych kontaktów pomiędzy dziećmi, młodzieżą a seniorami.

Cele projektu:

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z dostępu do nowoczesnych technologii i narzędzi komunikacyjnych.
2. Zmiana świadomości i podejścia seniorów do komputera i internetu.
3. Przełamywanie barier i lęków związanych z korzystaniem ze sprzętu komputerowego.
4. Zwiększenie aktywności osób starszych, stworzenia im możliwości do zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.
5. Działania promocyjne i edukacyjne w mediach na rzecz kształcenia osób starszych i zwiększania dostępu tej grupy wiekowej do nowoczesnych technologii i narzędzi komunikacyjnych.
6. Polepszanie jakości życia starego człowieka.
7. Integracja pokoleń poprzez umożliwienie młodzieży przyjaznych kontaktów z osobami starszymi.
8. Upowszechnianie wśród młodzieży idei wolontariatu.
9. Reintegracja społeczna osób starszych i ograniczanie marginalizacji spowodowanej wiekiem poprzez mobilizowanie osób starszych do samorealizacji i pokonywania trudności tak intelektualnych jak i fizycznych.
10. Przełamywanie stereotypów społecznych dotyczących ludzi starych.
11. Krzewienie kultury współżycia społecznego, która akceptuje starość.

Zakładane rezultaty:

      Dzięki projektowi powstanie kawiarenka internetowa dla seniorów: „Cafe A-Link@ 55+”, gdzie na co dzień odbywać się będą zajęcia komputerowe. Będzie to również miejsce spotkań towarzyskich i międzypokoleniowych. Zakładamy, że z kawiarenki przez 4 miesiące skorzysta ponad 100 osób starszych a asystować i wspierać ich będzie kolejnych 40 wolontariuszy.
      Jednocześnie przeprowadzone zostaną cztery kursy komputerowe dla seniorów z udziałem wolontariuszy - dzieci i młodzieży (2 kursy dla początkujących i 2 dla zaawansowanych). W kursie weźmie udział 48 osób starszych i ok. 24 wolontariuszy.
      Uruchamiając kawiarenkę chcemy stworzyć miejsce łatwo dostępne i przyjazne seniorom. Kawiarenka będzie takim miejscem, ponieważ:
a) powstanie w placówce, która jest przeznaczona dla seniorów, a zlokalizowana jest na dużym osiedlu ze starzejącymi się mieszkańcami,
b) internautów będą kształcić instruktorzy, którego część korzystających już zna oraz wolontariusze asystujący i wspierający ich na kursach oraz w kawiarence,
c) korzystanie z komputerów będzie bezpłatne,
d) kawiarenka będzie czynna codziennie, od poniedziałku do piątku, przez 4 godziny, po południu.

Dzięki temu też uda nam się pokonać w seniorach bariery i lęki związanych z korzystaniem ze sprzętu komputerowego a w rezultacie będą to działania, które zapobiegną wykluczeniu społecznemu seniorów. Udział dzieci i młodzieży w projekcie pomoże nam zmienić wizerunek starszych i młodszych. Współpraca międzypokoleniowa w projekcie zaowocuje nawiązaniem przyjaznych kontaktów pomiędzy dziećmi, młodzieżą a seniorami.

Harmonogram działań:

wrzesień

1. Spotkanie organizacyjne z poszczególnymi partnerami (tj. Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum w Szczecinku oraz Szkołą Podstawową Nr 7 w Szczecinku) dotyczące organizacji kursów komputerowych dla seniorów.
2. Spotkanie realizatorów projektu z osobami prowadzącymi kursy komputerowe dla seniorów.
3. Spotkanie z wolontariuszami – uczniami, którzy będą zaangażowani w pomoc internautom w trakcie kursów oraz w samej kawiarence.
4. Uroczyste otwarcie kawiarenki internetowej.

wrzesień-grudzień

5. Przeprowadzenie kursów komputerowych (po dwa cykle w każdej ze szkół):
- I cykl: wrzesień/październik (12 godz. – 6 tygodni po 2 godziny),
- II cykl: listopad/grudzień (12 godz. – 6 tygodni po 2 godz.).
6. Funkcjonowanie kawiarenki: od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 18.00. grudzień
7. Zakończenie projektu: uroczyste spotkanie podsumowujące projekt.