Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie działa od 2008 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, kontynuując działalność na rzecz studentów niepełnosprawnych. Mottem jest „pomaganie i wspieranie”, ale „nie wyręczanie”. W myśl tej zasady biuro udziela pomocy i wsparcia tak w sprawach związanych stricte z procesem kształcenia, jak i w sprawach związanych z integracją w środowisku akademickim. Biuro stara się również oddziaływać na władze uczelni tak, by przepisy i regulaminy studiów były również dostosowane do osób niepełnosprawnych. W swojej działalności Biuro zakłada ścisłą współpracę z Działem Nauczania, Działem Spraw Bytowych, Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

W ostatnim czasie organizowano tutaj wiele wydarzeń o charakterze integracyjnym i świadomościowym, wydawano publikacje, magazyny i ulotki; zorganizowano obozy szkoleniowe dla studentów niepełnosprawnych oraz warsztaty edukacyjne. Dofinansowano też koszty pracy Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych lub Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, a także wypłacano wynagrodzenia nauczycielom akademickich prowadzącym zajęcia dla studentów niepełnosprawnych.

Na kolejne lata budżetowe przewidziano zakup sprzętu i oprogramowania do wypożyczalni sprzętu specjalistycznego dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu i wzroku; zakup komputerów wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby dostępu do materiałów dydaktycznych; wyposażenie wydziałów w sprzęt ratunkowy i związane z tym szkolenia; zakup sprzętu komputerowego do bibliotek i czytelni w ramach stanowisk dla osób niepełnosprawnych a także pełne zlikwidowanie barier architektonicznych.

Widocznym efektem działalności Biura są podjęte działania, likwidujące bariery architektoniczne na Kampusie UEK; zamontowane balustrady i poręcze, podjazdy (Kampus i akademiki), przebudowa parkingu, skrzyżowań i montaż na nich specjalnych płyt chodnikowych z wypukłymi punktami, umożliwiającymi osobom niewidomym lokalizację przejścia dla pieszych. Na każdych drzwiach pojawiły się też brajlowskie napisy, a makiety Kampusu UEK umożliwiają zapoznanie się z jego strukturą.

Oprócz tego oprócz działań związanych z przystosowaniem architektonicznym widoczne zmiany zaszły w dostosowaniu materiałów naukowych, drukowanych bądź większą czcionką, bądź pisanych alfabetem Brajla. W bibliotece UEK istnieje również możliwość wypożyczenia specjalistycznego sprzętu do notowania, linijek brajlowskich, dyktafonów, powiększalników czy translatorów. Niektóre zajęcia są przystosowane specjalnie dla osób z różnymi dysfunkcjami – np. niepełnosprawny student nie musi rezygnować z zajęć wychowania fizycznego, ale może liczyć na zorganizowane zajęcia sportowe np. na basenie czy siłowni w ramach zajęć uczelnianych lub w zakresie sekcji sportowej, działającej na uczelni. Sekcja Sportowa AZS UEK Osób Niepełnosprawnych, działająca od 2011 r., daje możliwość nie tylko podtrzymania i rozwijania sprawności fizycznej, ale również profesjonalnego treningu dla osób, które chciałyby wziąć udział w zawodach.

Ważnym aspektem przygotowania nauczycieli akademickich do pracy z osobami niepełnosprawnymi są kursy i szkolenia, które pomagają likwidować bariery natury psychologicznej, przełamywać stereotypy i uprzedzenia.Do takich kursów na UEK należą nauka języka migowego, warsztaty psychologiczne, uczące w jaki sposób postępować jak rozmawiać z osobą niepełnosprawną z zaburzeniami umysłowymi.

Pomimo tych wielu zmian, niepełnosprawni studenci wciąż wskazują, co można by jeszcze poprawić. Niektóre budynki ciągle jeszcze nie zostały dostosowane do potrzeb osób poruszających się na. W opinii studentów wciąż jeszcze należy pracować z wykładowcami, zmieniać mentalność i pokazywać nie tylko dysfunkcje, ale i potencjał osób niepełnosprawnych. Niektóre zajęcia należałoby dostosować dla osób z różnymi upośledzeniami. To dostosowanie nie wymaga wielkiego wysiłku – czasem trzeba po prostu większej czcionki w prezentacji multimedialnej, stonowanej kolorystyki, czytelności. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by wykładowcy używali sprzętu, który jest dostępny na uczelni np. mikrofonów i by starali się przy tym mówić wyraźnie. Czasem wystarczy po prostu wykorzystanie zasobów już posiadanych i odrobina dobrej woli.

O tym, że przed nami wciąż jeszcze wiele wyzwań, że wciąż jeszcze wiele jest do zrobienia, przypominają doświadczenia niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – jeden z nich (ograniczenie ruchu, porusza się na wózku inwalidzkim) swoje doświadczenie studiowania opisuje tak:

Cóż z tego, że działa pełnomocnik ds. ON, albo Biuro Osób Niepełnosprawnych. Kiedykolwiek się tam pojawię, to okazuje się, że nikt nie potrafi (lub nie chce?) mi pomóc. Spotykam się z obojętnością, pomimo ładnych nazw biur, do których jeśli pójdziesz to musisz wykłócać się o swoje jak w jakimś urzędzie. Taki mit tolerancji. Wciąż muszę liczyć na kolegów, którzy pomogą wjechać, wciąż muszę się z kimś umawiać, żeby cokolwiek załatwić. Zatem bariery architektoniczne sprawiają, że nie mogę się poczuć niezależnie, wciąż muszę na kogoś liczyć – i to nie zawsze na windę, bo te bardzo często nie działają. Nie umiem prosić, krępuje mnie to i stresuje. Wielokrotnie dostawało mi się za spóźnienie, ale cóż zrobić, jeśli sala znajdowała się na piętrze. Zostawiam wózek i powoli wdrapuję się do góry. Kiedyś wykładowca przeniósł egzamin, bo tak było mu wygodniej – było to jego drugie miejsce pracy. Tylko było tam wiele schodów. Jemu na pewno było łatwiej… Jeśli chodzi o wf raz udało mi się wykłócić o zajęcia na basenie. Zajęcia przystosowane nie są. Założenie jest takie, że przecież mogę mieć zwolnienie i nie muszę brać udziału w zajęciach sportowych.

Powyższa opinia pokazuje jak ważne jest podnoszenie świadomości społecznej i uwrażliwianie na problemy osób niepełnosprawnych. Niektóre uczelnie organizują kursy i szkolenia. Tak jest w wypadku UEK, gdzie od 2009 r. Biuro ds. ON organizuje cykl szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych „Uczelnia przyjazna studentom niepełnosprawnym”. Cykliczne wydarzenie, jakim są Dni Integracji pozwala ukazać, w jaki sposób uczelnia umożliwia kształcenie, a także umożliwia adaptację społeczną. Pełnomocnik UEK ds. Osób Niepełnosprawnych zainicjował Porozumienie na rzecz współpracy w zakresie zwiększania dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych, do tej pory jedyne takie w Polsce. Dzięki takim działaniom możliwa jest wymiana doświadczeń, wspólnego dialogu, a także wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań i dobrych praktyk.