PROCEDURA ODWOŁAWCZA – PROGRAMY UNIJNE W PERSPEKTYWIE 2014 – 2020

PROCEDURA ODWOŁAWCZA – PROGRAMY UNIJNE
W PERSPEKTYWIE 2014 – 2020
Coraz więcej IOK ogłasza konkursy w ramach poszczególnych programów w nowej perspektywie finansowej. Ich ocena może być negatywna w kilku przypadkach: kiedy projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub wtedy, gdy nie był spełnił kryteriów wyboru projektów a także w sytuacji, w której wprawdzie uzyskał wymaganą (minimalną) liczbę punktów i spełnił określone dla danego konkursu kryteria, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w danym konkursie nie jest wystarczająca na jego wybór do dofinansowania.
Negatywna ocena projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie w każdym przypadku oznacza przekreślenie szans na pozyskanie środków. Obowiązuje bowiem procedura odwoławcza, którą szczegółowo regulują zapisy Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zmianami). Zgodnie z zapisami ustawy (rozdział 15) Wnioskodawca ma prawo do złożenia protestu. Dla zachowania jego ważności warto pamiętać o wymogach dotyczących takiego protestu – powinien on zostać wniesiony:
1) do właściwej instytucji (IOK),
2) w formie pisemnej,
3) w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach konkursu.
Wprawdzie nie istnieje jeden określony wzór protestu, jednakże powinien zawierać kilka elementów:
1) oznaczenie instytucji właściwej do jego rozpatrzenia,
2) oznaczenie wnioskodawcy,
3) numer wniosku o dofinansowanie projektu,
4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, których dotyczy wniesiony protest (tego, z czym wnioskodawca się nie zgadza),
5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeśli wg wnioskodawcy miały one miejsce (wraz z uzasadnieniem),
6) podpis wnioskodawcy.
W przypadku, kiedy protest powyższych wymogów nie spełnia, właściwa instytucja wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia albo poprawy oczywistych omyłek (poza punktami 4 i 5), w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
Na rozpatrzenie protestu IOK ma 30 dni od dnia otrzymania. Jeśli jednak w trakcie tego procesu wymagana będzie pomoc ekspertów, wtedy czas ten może zostać wydłużony do 60 dni. Ani w rozpatrywaniu protestu, ani w ekspertyzie / ponownej ocenie nie mogą brać udziału te osoby, które dokonywały ocenę wcześniej.Nieuwzględnienie protestu to też nie koniec drogi. Można bowiem w tej sytuacji (jak również w przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia) wnieść skargę do sądu administracyjnego. Tutaj także mamy 14 dni (od dnia otrzymania informacji o negatywnym rozpatrzeniu protestu), a do skargi należy załączyć całą dokumentację (wniosek, informację o wynikach oceny, wniesiony protest, wynik procedury odwoławczej), a także uiścić opłatę w wysokości 200zł.

Wojewódzki sąd administracyjny ma na wydanie rozstrzygnięcia 30 dni. W wyniku rozpoznania skargi sąd może ją uwzględnić, oddalić lub umorzyć postępowanie w sprawie, jeśli uzna je za bezprzedmiotowe.
Ostateczną instancją jest skarga kasacyjna wnoszona do Naczelnego Sądu Administracyjnego (w ciągu 14 dni od daty doręczenia wyroku z sądu administracyjnego). Skarga taka powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Rozstrzygnięcie na tym szczeblu kończy procedurę odwoławczą.
Warto wspomnieć, że uregulowania prawne skazują, że w przypadku wyczerpania puli środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego działania (prowadzona procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały już wybrane do dofinansowania) instytucja, do której wpłynął protest informuje o tym wnioskodawcę i pozostawia protest bez rozpatrzenia. Oczywiście w takiej sytuacji przysługuje wnioskodawcy prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, jednak nawet, gdy ten ją uwzględni, może co najwyżej stwierdzić, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, jednak nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Jolanta Kluba
Doradca dla organizacji pozarządowych

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Otrzymuj informację o Nowościach!

Regulamin
* - Zapisując się na newsletter - oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) z siedzibą przy ul. Osiedla Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia Góra, jako administratora danych osobowych, w celu realizacji działalności statutowej KSON.

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: