mi8x400Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu jest organizacją pozarządową działającą od 1992 roku, która 2004 roku uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Od samego początku do dnia dzisiejszego społecznie funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Stanisław Bronz, człowiek całkowicie oddany działalności na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

W okresie 27 lat działalności zrealizowano wiele zadań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Głównym celem organizacji jest prowadzenie 7 Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Południowej Wielkopolski skupiających około 250 niepełnosprawnych osób i zatrudniając 101 pracowników o wysokich kwalifikacjach.

 Poprzez spotkania z posłami uczestniczącymi w  komisjach sejmowych Fundacja stara się wpływać na kształt ustaw sejmowych dotyczących środowiska niepełnosprawnych uchwalanych przez sejm. Z inicjatywy fundacji odbyło się również szereg konferencji, seminariów i szkoleń, również międzynarodowych.

Fundacja "Miłosierdzie" jest inicjatorem i realizatorem spartakiad sportowych, rajdów, imprez edukacyjno - integracyjnych, konkursów plastycznych, wystaw, prezentacjI i przeglądów.

W 2003 r. Fundacja podpisała umowę o współpracy z dwoma organizacjami z Niemiec, a wymiana nabytych doświadczeń jest korzystna dla obu stron. Niemiecki partner przekazał Fundacji pojazdy oraz sprzęt rehabilitacyjny i wyposażenie pracowni terapeutycznych w prowadzonych przez Fundację placówkach rehabilitacyjnych. W ramach partnerstwa miała miejsce również dwustronna wymiana pracowników,  której celem było  wzajemne zapoznanie się kadry z nowoczesnymi formami i metodami aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wszystkie działania prowadzone przez Fundację podejmowane są w ramach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ogłaszanych przez samorządy powiatów na których terenie znajdują się placówki rehabilitacyjne prowadzone przez fundację oraz na szczeblu wojewódzkim i centralnym.

Oprócz wymienionych działań realizowanych we współpracy z organami administracji publicznej Fundacja rokrocznie organizuje szereg pomniejszych imprez edukacyjno – kulturalnych dla osób niepełnosprawnych: wystaw prac plastycznych, eksponowanych między innymi w Ministerstwie Polityki Społecznej, Sejmie i Senacie RP, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, prezentacjach artystycznych i muzycznych itp. Zorganizowano również szereg wycieczek krajoznawczych na terenie kraju i zagranicą.

Liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez Fundację przeciętnie wynosiła, w zależności od charakteru działań, od 100 do aż 1000 osób niepełnosprawnych

Wartym podkreślenia jest fakt, że podpisana w 2003 r. umowa o partnerstwie z organizacjami z Niemiec, jak i ścisły kontakt z organizacją IMF z Austrii, zaczęły przynosić widoczne efekty w postaci działań integracyjnych, sportowych i kulturalnych o  międzynarodowym charakterze. Osoby niepełnosprawne z Polski miały możliwość uczestniczenia w kilku edycjach Biegu sztafetowego niepełnosprawnych po Europie, Decathlonach organizowanych poza granicami kraju oraz działaniach integracyjno - sportowych w Dillingen i Nordlingenn w Bawarii. Fundacja również gościła ekipy zagranicznych niepełnosprawnych sportowców  i artystów na kilku ogólnopolskich spartakiadach, halowych mistrzostwach w lekkiej atletyce i konkursach plastycznych.

Działania te, obserwowane i komentowane przez media zagraniczne, pozwoliły zaznaczyć i odnotować w zjednoczonej Europie obecność polskich organizacji zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

 

Load More