Zapraszamy do lektury...

Od 06.09.2021r. czyli prawie za rok obywatele będą mogli w trybie skargowym domagać się przy procedowaniu w ich sprawach zachowania warunków ustawy z dnia 19.07.2019r. ogłoszonej w Dz.U. 2019 poz. 1696. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do obowiązków jednostek samorządu terytorialnego wynikających z ustawy o zapewnianiu dostępności należy poprawa dostępności administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego, tj. wszystkich urzędów. Skorzystają na tym nie tylko osoby ze szczególnymi potrzebami czyli osoby z niepełnosprawnościami, starsze, czy takie które ze względu na okoliczności  tymczasowo mają ograniczoną mobilność czy percepcję. Dostępność pozytywnie odczują wszyscy klienci, a także pracownicy urzędów.

W zakresie poprawy architektonicznej należy zapewnić wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi, dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych w budynku.

W zakresie dostępności cyfrowej należy stosować się do przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to, że strona internetowa  podmiotu musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z normą.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej należy zapewnić:obsługę klientów z wykorzystaniem poczty elektronicznej, SMS, MMS, strony internetowej, lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego online, instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia oraz na stronie internetowej urzędu informacje o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR), ważne, że każdy obywatel będzie mógł od 06.09.2021r. wnioskować do urzędu o wybór sposobu komunikacji.

W zakresie komunikacji i transportu zlecając wykonywanie publicznego transportu zbiorowego przy udzielaniu zamówienia publicznego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej. W przypadku obiektów zabytkowych należy zastosować dostęp alternatywny.

Każdy urząd lub jednostka organizacyjna musi do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne 4 lata, sporządzać krótki raport o stanie zapewniania swojej dostępności.

Od 30 września 2020r. każdy wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta i marszałek województwa powinien wyznaczyć dla swojego urzędu i ewentualnie jednostek podległych) koordynatora/koordynatorów ds. dostępności.

Praktyczne informacje dotyczące sposobu wdrożenia w podmiotach publicznych powyższych wymagań zostały ujęte w poradniku znajdującym się na stronie internetowej:https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/86832/Poradnik_wdrazanie.pdf oraz na stronie www.kson.pl

Opracowała Ewelina Szeląg.