Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Podstawowe informacje:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych jest jedyną strukturą skupiającą podmioty działające w ramach III sektora w województwie lubuskim. Działamy od 18.12.1996 roku.

Naszym celem jest integracja organizacji pozarządowych i działalność na rzecz zwiększenia ich skuteczności funkcjonowania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutową działalnością.

Jednocześnie dążymy do podnoszenia rangi lubuskich organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa.

Działamy w organizacjach o zasięgu ogólnopolskim, w tym m. in. jesteśmy członkiem-założycielem Wspólnoty Roboczej Związku Organizacji Socjalnych oraz członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Uczestniczymy aktywnie w projektach realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, zwłaszcza z partnerami niemieckimi, w tym z Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym Związku Krajowego Brandenburgii.

Działania:

Sfera działania ZLOP obejmuje zadania w zakresie:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych od lat realizuje wspólnie z Wspólnotą Roboczą Organizacji Socjalnych projekt „Doradztwo i Kariera” dla osób niepełnosprawnych.

Cyklicznie również wspierane są przez ZLOP osoby zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez ich integrację i reintegrację społeczną.

Strona www: www.zlop.org.pl