Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Stowarzyszenie „Działajmy Razem „TRIANON PL” jest dokładną kontynuacją przystosowaną do aktualnych uwarunkowań współpracy międzynarodowej Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Działajmy Razem powstałego w 2000 roku, którego celem było niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym ich rówieśnikom oraz rodzinom.

Celem powołania do życia stowarzyszenia jest szeroko rozumiana rehabilitacja, likwidacja barier i przysposobienie do życia osób z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, podejmowanie inicjatyw oświatowych, wspomaganie rodzin ubogich i patologicznych.

Oprócz tego realizowane są cele z zakresu turystyki nakierowane przede wszystkim na środowiska będące głównym beneficjentem stowarzyszenia. Ekologia, również stanowi ważny element edukacji środowisk młodzieży.

W ciągu 14  letniej działalności Stowarzyszenie wypracowało szereg przedsięwzięć, które przyjęły się i weszły do corocznych kalendarzy działań programowych i imprez.

Do tych form należy zaliczyć obozy i festiwale integracyjne dla dzieci i młodzieży, które służyły by ludziom zdrowym zrozumieć istotę i problemy z jakimi spotykają się na co dzień osoby niepełnosprawne, a niepełnosprawnym przełamać bariery wykluczenia i izolacji społecznej.

Szkolenia, wizyty studyjne w kraju i zagranicą z dwustronna wymianą doświadczeń opieki, rehabilitacji dla rodzin, osób, terapeutów, lekarzy na co dzień zajmującymi się przedmiotową problematyką. Wzorcowe stosunki i kontakty w tym zakresie wypracowano z partnerami ze Szwecji.

 

W 2009 roku stowarzyszenie weszło w skład Środkowoeuropejskiej Grupy Integracji Osób Niepełnosprawnych „TRIANON EU”. W skład tej grupy wchodzą odpowiednie stowarzyszenia działające w Czechach, Słowacji oraz nasze .Ta forma dała nam o wiele większe możliwości dostępu do rozwiązań i możliwości w  Unii Europejskiej.

Podczas zorganizowanej w czerwcu 2009 roku II Międzynarodowej Konferencji Grupy Środkowoeuropejskiej podpisane zostały listy intencyjne współpracy pomiędzy trzema równoprawnymi członami czeskim, słowackim i polskim tworzącym TRIANON EU w zakresie rehabilitacji, edukacji osób niepełnosprawnych, turystyki bez granic, zatrudniania niepełnosprawnych oraz ekologii ( obecnie Grupa Środkowo –Europejska nie funkcjonuje).

Analogiczne dwustronne umowy podpisano ze Szwecją i Turcją. Przy okazji odbyły się spotkania biznesowe służące wymianie doświadczeń i nawiązaniu kontaktów przedstawicieli gospodarczych.

 

W grudniu 2009 roku zostały zorganizowane „Dni Tureckie w Cieszynie”. W międzynarodowej konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych Turcji, Słowacji, Czech i Polski oraz parlamentarzyści z tych krajów, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP , Prezes PFRON, przedstawiciele władz samorządowych w/w państw, powiatu i miasta Cieszyna, przedstawiciele ogólnokrajowych stowarzyszeń osób niepełnosprawnych.

Największym osiągnięciem tej konferencji było podjęcie konkretnych przedsięwzięć projektu innowacyjnego na skalę światową budowy Wioski Integracyjnej w Alanyi na terenie Turcji, która będzie służyć osobom niepełnosprawnym z terenu Europy. Projektodawcą i liderem tego zamierzenia jest strona polska. Należy podkreślić, że projekt ten zbudził ogromne zainteresowanie parlamentów, parlamentarnych komisji zdrowia i innych organizacji zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych w państwach Unii Europejskiej. W Turcji w ramach współpracy przedakcesyjnej zrealizowany został  bardzo duży projekt koncepcyjny usuwania barier architektonicznych miejscowości riwiery tureckiej. Do Mahmutlar udała  się grupa ekspertów reprezentujących TRIANON EU w celu opracowania wzorcowej debarieryzaji obiektów użyteczności publicznej, ulic oraz dróg dojazdowych do plaży. Opracowanie to było robione nieodpłatnie. Następne etapy dotyczyły  głównie debarieryzacji hoteli, restauracji w powiecie Alanya. W ramach debarieryzacji nasze stowarzyszenie nadal współpracuje z światowej sławy architektem- profesorem Krzysztofem Chwalibogiem ( współtwórcą dostosowania budynku Sejmu i Senatu RP dla potrzeb ON).

W kraju podpisaliśmy umowę o współpracy z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w wyniku czego współtworzymy organ prasowy ściśle nakierowany na problematykę występującą w naszych środowiskach, z którą możemy zapoznać niepełnosprawnych oraz pozostałą część społeczeństwa i oddziaływać na organy odpowiedzialne tę część życia społecznego. Czasami jest to krzyk bezbronnego, który dopomina się godne życie, a od 2012 roku prowadzony jest w siedzibie Stowarzyszenia Działajmy Razem TRIANON PL w Cieszynie ul. Bielska 4  - Punkt Informacji i Wsparcia ON . W ramach punktu działa biuro czynne codziennie 6 h, porady udzielane są dla ON i środowiska ON przez zespół doradców : 2 psychologów, psychoterapeutę, 2 prawników , 2 pracowników socjalnych, 2 dwóch doradców ogólnych.

 

W ramach działań ekologicznych corocznie organizowane były  „Dni energii na Olzie”.

Projekt ten miał  na celu zaznajomienie młodzieży szkolnej z materią zrównoważonego rozwoju.             

Uzyskane efekty powstały w znacznym stopniu z prywatnych środków finansowych ludzi tworzących aktyw stowarzyszenia.

 

W 2013 r. w miesiącu wrześniu i październiku Stowarzyszenie „Działajmy Razem” TRIANON.PL prowadziło Klub „Daj mi szansę” - warsztaty rękodzieła, które miały na celu rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych poprzez niepełnosprawność czy chorobę, przygotowanie do pracy w warunkach zbliżonych do warunków i wymagań w środowisku pracy oraz będących przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Uczestnictwo w krawieckich warsztatach zawodowych miało na celu wykształcenie w uczestnikach właściwej postawy pracowniczej, nauczyło pracy w zespole oraz celowości wykonywania pracy, a w tym przypadku przekazania wytworzonych zabawek - przytulanek dzieciom niepełnosprawnym lub chorym. Jednocześnie nasi podopieczni mieli możliwość poczuć się potrzebnym dla innego człowieka, zintegrowali się ze sobą w obrębie grupy, zaprzyjaźnili, a to jest nieodzowny element rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Po zakończonym projekcie Klub nie został rozwiązany, prowadził dalszą działalność w zajęciach artystyczno-manualnych. Od połowy stycznia 2014 roku Klub „Daj mi szansę – warsztaty rękodzieła” rozpoczął przygotowania do dalszej pracy Klubowej. Dzięki uprzejmości wielu osób zagospodarowano nowe pomieszczenia, w których Klub rozwinie swoją działalność poprzez warsztaty rękodzieła. Warsztaty mają na celu dalszą integrację osób niepełnosprawnych, pozwolą na usprawnienie pracy rąk w posługiwaniu się nożyczkami, pędzlem i farbami oraz różnego rodzaju artykułami plastycznymi, wypracuje precyzję oraz poczucie estetyki. Da naszym podopiecznym możliwość dalszego rozwoju nabytych w poprzednim projekcie umiejętności, pozwoli na rozwinięcie się i dalsze otwarcie na świat zewnętrzny oraz ludzi. Kontakt z różnorodnymi materiałami artystycznymi uwrażliwi ich na piękno i uzmysłowi im, iż z niepozornych czasem artykułów można stworzyć rzeczy piękne, wyjątkowe a nawet bardzo praktyczne. Działania warsztatowe, które rozpoczynamy zmierzają do dalszego rozwoju osób niepełnosprawnych, ich usamodzielnieniu się i ukierunkowaniu na przyszłość w celu nabycia takich umiejętności by docelowo mogli być zatrudnieni w spółdzielni socjalnej ale również czuli się potrzebni i potrafili odnaleźć się w otaczających ich świecie.

                                                                      

Stowarzyszenie:

„Działajmy Razem” TRIANON.PL

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4

33 44 57 011