Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, chorzy lub niesprawni czasowo oraz niepełnosprawni lub niedostosowani społecznie mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych, odpowiednio na podstawie opinii lub zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza specjalistę lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zdający, który zamierza skorzystać z prawa zdawania egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanej, składa wniosek przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub, jeżeli nie przystępuje do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, dyrektorowi komisji okręgowej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dysfunkcje zdającego.
Wniosek należy złożyć do 15 października roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny.

Egzamin maturalny dla absolwentów wymagających specjalnych metod nauczania powinien być przeprowadzony przez zespoły egzaminacyjne, w skład których wchodzić będą odpowiednio: surdopedagog, tyflopedagog lub tłumacz języka migowego. W przypadku zdającego, u którego występuje złożona niepełnosprawność, lub jeśli jest sprzężona z określoną chorobą, należy zastosować warunki i formę egzaminu przewidziane dla poszczególnych schorzeń lub niepełnosprawności. Absolwent, który jest chory albo niepełnosprawny, w trakcie egzaminu maturalnego może korzystać z urządzeń technicznych, sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

Egzamin maturalny, o wydłużonym czasie trwania oraz egzamin organizowany z wykorzystaniem urządzeń technicznych lub przy udziale osoby wspomagającej, przeprowadzany jest w oddzielnym pomieszczeniu.

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O SPOSOBIE DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORMY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

Osoby niewidome i słabo widzące

Zdający ma prawo do:

wydłużenia czasu trwania części pisemnej egzaminu w przypadku każdego arkusza o 30 minut.

obecności w zespole egzaminacyjnym tyflopedagoga.

odczytania poleceń i tekstów, w razie konieczności, przez członka zespołu egzaminacyjnego w trakcie części ustnej egzaminu z języków.

odpowiedniego sprzętu (w zależności od rodzaju wady wzroku): maszyny do pisania alfabetem Braille'a, komputera wyposażonego w urządzenia z nim współpracujące, tj. linijkę brajlowską, syntezator mowy, jak również pomocy optycznych, takich jak: lampy, lupy, lornetki, lunetki, turmony i inne. 

pomocy w czytaniu i pisaniu w sytuacji, gdy zdający nagle stracił wzrok wskutek wypadku lub choroby i nie opanował alfabetu Braille'a; pomocy udziela członek zespołu egzaminacyjnego.

arkuszy egzaminacyjnych drukowanych alfabetem Braille'a z dostosowanymi elementami graficznymi w przypadku osób niewidomych.

arkuszy egzaminacyjnych drukowanych powiększoną czcionką 16 pkt z dostosowanymi elementami graficznymi w przypadku osób słabo widzących.

właściwego oświetlenia, w zależności od indywidualnych potrzeb zdającego słabo widzącego.

Osoby niesłyszące Zdający ma prawo do:

arkuszy egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego z: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, historii i wiedzy o społeczeństwie, dostosowanych dla osób niesłyszących.

zwolnienia z części ustnej oraz w części pisemnej ze sprawdzania umiejętności rozumienia ze słuchu egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego.

wydłużenia czasu trwania części pisemnej egzaminu w przypadku arkuszy standardowych do 30 minut, za wyjątkiem arkusza egzaminacyjnego II z języka obcego nowożytnego.

obecności w zespole egzaminacyjnym surdopedagoga lub tłumacza języka migowego.

zdawania części ustnej egzaminu z języka polskiego w języku migowym lub przygotowania prezentacji na piśmie.

Osoby słabo słyszące

Zdający ma prawo do:

korzystania z urządzeń technicznych odpowiednich do jego wady słuchu.

Niepełnosprawni ruchowo w zakresie kończyn górnych

Zdający ma prawo do:

zdawania egzaminu maturalnego w domu lub szpitalu, jeśli wymaga tego stan zdrowia zdającego.

wydłużenia czasu trwania części pisemnej egzaminu w przypadku każdego arkusza o 30 minut.

pisania pracy na komputerze lub maszynie do pisania, w zależności od opanowanej techniki, zgodnie ze szczegółową instrukcją dyrektora komisji okręgowej.

dyktowania pracy członkowi zespołu egzaminacyjnego, który zapisuje treść pracy odręcznie lub za pomocą komputera przy jednoczesnym zapisie wypowiedzi zdającego na kasecie audio, w przypadku gdy zdający nie potrafi, bądź też nie może pisać na komputerze lub maszynie do pisania. Kaseta audio stanowi integralną część arkusza egzaminacyjnego i podlega ocenianiu przez egzaminatora.

Niepełnosprawni ruchowo w zakresie kończyn dolnych

Zdający ma prawo do:

zdawania egzaminu maturalnego w domu lub szpitalu, jeśli wymaga tego stan zdrowia zdającego.

organizacji transportu, jeśli istnieje taka konieczność.

miejsca pracy dostosowanego do jego potrzeb, w przypadku kiedy porusza się na wózku inwalidzkim.

dostępu do przystosowanych urządzeń sanitarnych.

Osoby z chorobami przewlekłymi

Zdający ma prawo do:

wydłużenia czasu egzaminu o dodatkowe przerwy, o łącznym czasie do 30 minut, w przypadku zdawania egzaminu w szkole.

dostosowania warunków zdawania egzaminu odpowiednio do specyfiki jego choroby w przypadku zdawania egzaminu w domu lub placówce, w której jest leczony.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi i nerwicowymi (schizofrenia, psychozy afektywne, ciężkie postacie nerwic, ciężkie zaburzenia psychosomatyczne płynące ze strony układu pokarmowego, krążenia i oddechowego)

Zdający ma prawo do 

dostosowania warunków zdawania egzaminu odpowiednio do specyfiki jego choroby.

Osoby z zaburzeniami zaburzenia płynności mowy (jąkanie się)

Zdający ma prawo do:

wydłużenia czasu trwania części ustnej egzaminu o 15 minut.

uzupełnienia wypowiedzi, w części ustnej egzaminu, zapisem sporządzonym przez zdającego, w przypadku niemożności udzielenia płynnej odpowiedzi, ze względów emocjonalnych lub logopedycznych.

Osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa)

Zdający ma prawo do:

pisania pracy na komputerze lub maszynie do pisania, w zależności od opanowanej techniki, zgodnie ze szczegółową instrukcją dyrektora komisji okręgowej, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i prawidłowe ocenienie pracy.

odpowiednio dostosowanych kryteriów oceniania pracy.

Źródło: Komunikat w sprawie szczegółowej informacji o dostosowaniu egzaminu maturalnego od 2006 roku - www.cke.edu.pl

Opracowanie: Tadeusz Siwek