Karkonoski Klub Seniora i Wolontariusza

Z dniem 1-go Czerwca 2015-go roku w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze rozpoczął działalność Karkonoski Klubu Seniora i Wolontariusza. Klub Seniora i Wolontariusza (KKSiW) jest  organizacją pozarządową działającą na zasadzie wolontariatu dla pożytku publicznego , nie pobierającą wynagrodzenia i nie prowadzącą żadnej działalności gospodarczej.

1 - Naszym celem jest prowadzenie działalności na rzecz wszystkich Seniorów – zarówno członków organizacji tworzących Sejmik , jak i osób nie zrzeszonych w żadnej organizacji , w szczególności w zakresie :

a) - Aktywizacji osób starszych ( 50 + )

b) -  Integracji społecznej oraz jej promocji

c) – Nauki i edukacji

d) – Kultury

e) -  Sportu , turystyki, krajoznawstwa i rekreacji

f) – Promocji i organizacji wolontariatu

2 – Inne działania w sferze zadań publicznych, szczególnie w zakresie :

      a) – Aktywizacji społecznej oraz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zarówno członków    

             organizacji tworzących Sejmik , jak i osób niezrzeszonych w żadnej organizacji

      b) – Przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom

      c) – Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

      d) – Inicjowania działań na rzecz zatrudnienia i podejmowania własnej działalności gospodarczej

              przez osoby „50 +”

      e) – Upowszechniania i ochrony - wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich jak również działalności na rzecz przejrzystości życia publicznego

      f) – Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

             i organizacjami polskimi i zagranicznymi.

g) upowszechniania idei wolontariatu

Aktualnie prowadzone są kursy i warsztaty komputerowe, kursy językowe,  wycieczki krajoznawcze po okolicy bliższej i dalszej,

wyjazdy do Opery i Operetki we Wrocławiu , Wyjścia do Teatru.

Do dyspozycji zainteresowanych Seniorów i Osób Niepełnosprawnych pozostają specjaliści, którzy udzielają bezpłatnych porad w zakresie:  

       a) –problematyki społeczno-zawodowej

       b) –prawa

       c) – psychologii i psychoterapii

       d) – Pośrednictwa pracy z możliwością korzystania z ofert pracy

       e) – interwencji Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej

       f) – Porad mediatora sądowego

       d) – Porad asystenta rodziny

Korzystać z tego mogą wszyscy mieszkańcy regionu, głównie seniorzy i osoby niepełnosprawne.  

Korzystając z własnych, często już zbytecznych księgozbiorów zamierzamy stworzyć bibliotekę. Chcielibyśmy wykorzystać  rządowy program „ Senior-Wigor” i utworzyć „Dom dziennego pobytu” , gdzie była by możliwość codziennych integracyjnych spotkań towarzyskich i wymiany poglądów przy kawie ,muzyce, rekreacji oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, których jest naprawdę dużo na Ziemi Jeleniogórskiej. Kilka takich spotkań już się odbyło i planujemy następne. Obecnie jesteśmy blisko ukończenia naszego ogródka , gdzie przy dobrej pogodzie będzie można organizować cykliczne spotkania towarzyskie połączone z grillowaniem. Wydajemy bezpłatny miesięcznik „Niepełnosprawni Tu i Teraz”, w którym opisujemy naszą działalność i który jest dostępny w siedzibie KSON, niektórych placówkach służby zdrowia i aptekach, parafiach oraz  w siedzibach organizacji pozarządowych. Oczywiście jest też dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.kson.pl w zakładce e-biuletyn. Poszukujemy korespondentów czasopisma. Wszystkich zainteresowanych i chętnych do współpracy zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby w KSON-ie

mieszczącej się przy ulicy Osiedle Robotnicze 47A,

oraz odwiedzenia naszej strony www.kson.pl na której będziemy podawać najnowsze wiadomości o naszej działalności.

Koordynator Karkonoskiego Klubu Seniora i Wolontariusza będzie pełnił dyżury w każdy wtorek i czwartek od godz. 10-tej do 16-tejw siedzibie KSON. W pozostałe dni wszelkich informacji będzie udzielał sekretariat KSON  w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1600 oraz pod numerem telefonu 75 75 24 254 lub 75 75 23 183.

Organizatorem Klubu Seniora i Wolontariusza jest p. Ryszard Bilski, postać związana z miastem od kilkudziesięciu lat, kapitan żeglugi wielkiej, wspaniały gawędziarz i organizator a nade wszystko człowiek otwarty na nowości, inicjatywy i pomysły. Zapraszamy wszystkich seniorów do współpracy. Spośród ponad sześćdziesięciu wolontariuszy sejmiku większość to aktywni seniorzy, którzy znajdują czas nie tylko na rozwijanie swoich pasji ale także posiadają umiejętność dzielenia się nimi i chcą nieść pomoc  innym. Klub Seniora i wolontariusza znalazł swoje miejsce właśnie w Sejmiku, budynku bez barier, położonym w miejscu o dobrej dostępności komunikacyjnej i bardzo często (ponad 3 tyś osób rocznie) odwiedzanym przez potrzebujących.  

bilski

Dnia 9 lipca b.r. (czwartek) o godz. 12:00 odbędzie się zebranie przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków KSON.

Tematem spotkania będzie  usytuowanie na mapie miasta barier i utrudnień dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na wagę tematu, prosimy o pilne przybycie i aktywny udział.

Prosimy o przybycie prezesa lub jego zastępcy.

 

Agnieszka Smolińska poleca książką mówioną na wakacje...

smolińskaksiazka mowiona 1

pismo20150512 3

W miniony piątek odbyło się spotkanie Karkonoskiego Kongresu Obywatelskiego. Przypomnijmy, że kongres swoje korzenie zawdzięcza Karkonoskiej koalicji  organizacji pozarządowych i ponad 10 letniej tradycji udziału głównie jeleniogórskich stowarzyszeń w akcji fundacji im. Stefana Batorego „Masz głos, masz wybór”.

Gościem Kongresu był długoletni prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Pan Piotr Frączak który, od kilkunastu lat aktywnie uczestniczy w budowaniu dialogu obywatelskiego na poziomie krajowym i regionalnym. Jest członkiem komitetu do spraw umowy partnerstwa (ciała dialogu oceniającego wdrażanie funduszy europejskich). To bardzo dobrze że, spotykamy się tu w Jeleniej Górze – mówi Pan Piotr – ponieważ dzień wcześniej podczas Forum Dialogu Obywatelskiego zwracano uwagę na rolę lokalnego zaangażowania organizacji pozarządowych w budowanie systemu współpracy z administracją. Zaproponowano tam powstanie rady dialogu obywatelskiego, która ma być niezależnym ciałem  wzmacniającym głos organizacji w debacie publicznej. Organizacje pozarządowe obok związków zawodowych i pracodawców, a także samorządu są istotnym głosem obywateli w myśleniu o rozwoju społeczno – gospodarczym kraju i regionu. Sektor organizacji pozarządowych pracuje nad strategicznym dokumentem „III sektor dla Polski” który ma umożliwić obywatelom i ich organizacjom włączenie się w działanie na rzecz poprawienia jakości życia mieszkańców, wyrównywania szans i umacniania praw obywatelskich. Integracja sektora obywatelskiego z jednej strony i wzmocnienie dialogu obywatelskiego z drugiej to szansa na zwiększenie roli partycypacji społecznej i działalności pozarządowej w działaniach na rzecz przyszłości.

W blisko dwugodzinnej dyskusji uczestnicy kongresu, głównie liderzy organizacji pozarządowych oraz grupa radnych z przewodniczącym rady miasta L. Wrotniewskim, poruszali problemy niedoskonałości prawa regulującego miejsce NGO, często wadliwych mechanizmów demokracji, właściwej relacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Mówiono także o potrzebie wzmocnienia organizacyjnego NGO poprzez głównie jednoczenie swych sił tak aby być liczącym partnerem w podejmowanych działaniach. Zdaniem zgromadzonych podstawową wadą funkcjonowania NGO jest to, że dały się sprowadzić do roli konkurentów w ubieganiu się o środki budżetowe, zapominając o statutowych celach społecznych. Jak się wydaje powoływane zespoły doradcze przy prezydentach, burmistrzach i wójtach mają w większości charakter fasadowy. Rady ds. seniorów, osób niepełnosprawnych czy wreszcie rady działalności pożytku publicznego nie wnoszą nic do rozwoju społeczno - gospodarczego miasta i gminy co oznacza, że obecna ich forma nie zdaje egzaminu. Alternatywą mogą być rady konsultacyjne powoływane przez środowisko III sektora, bieda w tym, że o te porozumienia jest trudno. Zawsze bowiem ktoś decyduje o dotacjach i dofinansowaniach. „Ktoś” a nie wypracowany obiektywny system ograniczający interpretacyjną swobodę ocen.

W podsumowaniu zwrócono uwagę na rolę pracy nad rozwojem samych organizacji pozarządowych ich wizerunku i docenienia ich roli przez opinię publiczną. To przecież III sektor coraz częściej jest znaczącym pracodawcą ale też miejscem wielopokoleniowego społecznego  zaangażowania ludzi zakochanych w swoich „małych ojczyznach”. Klimat do dyskusji o tych problemach jest dobry – powiedział Pan Piotr Frączak. W Sejmie procedowana jest ustawa o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie a także ustawa o stowarzyszeniach, które mogą być początkiem zmian na rzecz lepszego prawa dla organizacji. Zacząć jednak powinniśmy od siebie, budowania mostów porozumienia, bo tylko silne organizacje działające wspólnie mają moc dokonywania zmian.

Organizatorzy kongresu myślą już o kolejnym wrześniowym spotkaniu z udziałem ludzi mogących wspierać inicjatywy integracji i dialogu obywatelskiego. 

20150626671

20150626673

 

W miniony piątek odbyło się spotkanie Karkonoskiego Kongresu Obywatelskiego. Przypomnijmy, że kongres swoje korzenie zawdzięcza Karkonoskiej koalicji  organizacji pozarządowych i ponad 10 letniej tradycji udziału głównie jeleniogórskich stowarzyszeń w akcji fundacji im. Stefana Batorego „Masz głos, masz wybór”.

Gościem Kongresu był długoletni prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Pan Piotr Frączak który, od kilkunastu lat aktywnie uczestniczyw budowaniu dialogu obywatelskiego na poziomie krajowym i regionalnym. Jest członkiem komitetu do spraw umowy partnerstwa (ciała dialogu oceniającego wdrażanie funduszy europejskich). To bardzo dobrze że, spotykamy się tu w Jeleniej Górze – mówi Pan Piotr – ponieważ dzień wcześniej podczas Forum Dialogu Obywatelskiego zwracano uwagę na rolę lokalnego zaangażowania organizacji pozarządowych w budowanie systemu współpracy z administracją. Zaproponowano tam powstanie rady dialogu obywatelskiego, która ma być niezależnym ciałem  wzmacniającym głos organizacji w debacie publicznej. Organizacje pozarządowe obok związków zawodowych i pracodawców, a także samorządu są istotnym głosem obywateli w myśleniu o rozwoju społeczno – gospodarczym kraju i regionu. Sektor organizacji pozarządowych pracuje nad strategicznym dokumentem „III sektor dla Polski” który ma umożliwić obywatelom i ich organizacjom włączenie się w działanie na rzecz poprawienia jakości życia mieszkańców, wyrównywania szans i umacniania praw obywatelskich. Integracja sektora obywatelskiego z jednej strony i wzmocnienie dialogu obywatelskiego z drugiej to szansa na zwiększenie roli partycypacji społecznej i działalności pozarządowej w działaniach na rzecz przyszłości.

W blisko dwugodzinnej dyskusji uczestnicy kongresu, głównie liderzy organizacji pozarządowych oraz grupa radnych z przewodniczącym rady miasta L. Wrotniewskim, poruszali problemy niedoskonałości prawa regulującego miejsce NGO, często wadliwych mechanizmów demokracji, właściwej relacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Mówiono także o potrzebie wzmocnienia organizacyjnego NGO poprzez głównie jednoczenie swych sił tak aby być liczącym partnerem w podejmowanych działaniach. Zdaniem zgromadzonych podstawową wadą funkcjonowania NGO jest to, że dały się sprowadzić do roli konkurentów w ubieganiu się o środki budżetowe, zapominając o statutowych celach społecznych. Jak się wydaje powoływane zespoły doradcze przy prezydentach, burmistrzach i wójtach mają w większości charakter fasadowy. Rady ds. seniorów, osób niepełnosprawnych czy wreszcie rady działalności pożytku publicznego nie wnoszą nic do rozwoju społeczno - gospodarczego miasta i gminy co oznacza, że obecna ich forma nie zdaje egzaminu. Alternatywą mogą być rady konsultacyjne powoływane przez środowisko III sektora, bieda w tym, że o te porozumienia jest trudno. Zawsze bowiem ktoś decyduje o dotacjach i dofinansowaniach. „Ktoś” a nie wypracowany obiektywny system ograniczający interpretacyjną swobodę ocen.

W podsumowaniu zwrócono uwagę na rolę pracy nad rozwojem samych organizacji pozarządowych ich wizerunku i docenienia ich roli przez opinię publiczną. To przecież III sektor coraz częściej jest znaczącym pracodawcą ale też miejscem wielopokoleniowego społecznego  zaangażowania ludzi zakochanych w swoich „małych ojczyznach”. Klimat do dyskusji o tych problemach jest dobry – powiedział Pan Piotr Frączak. W Sejmie procedowana jest ustawa o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie a także ustawa o stowarzyszeniach, które mogą być początkiem zmian na rzecz lepszego prawa dla organizacji. Zacząć jednak powinniśmy od siebie, budowania mostów porozumienia, bo tylko silne organizacje działające wspólnie mają moc dokonywania zmian.

Organizatorzy kongresu myślą już o kolejnym wrześniowym spotkaniu z udziałem ludzi mogących wspierać inicjatywy integracji i dialogu obywatelskiego. 

 

20150626672

20150626673

20150626671

ROZTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 19/2015

Informujemy, że najkorzystniejsza ofertę złożył: Drukarnia Grafix Tomasz Biniek ul. Wrocławska 59/1 58-506 Jelenia Góra i temu Wykonawcy zostanie powierzona usługa druku  Biuletynu Niepełnosprawni Tu i Teraz

ROZTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 20/2015

Informujemy, że najkorzystniejsza ofertę złożył: Wydawnictwo Poligrafia AD REM Regina Chrześcijańska ul. Okrzei 12 58-500 Jelenia Góra i temu Wykonawcy zostanie powierzona usługa składu  Biuletynu Niepełnosprawni Tu i Teraz

Po raz 27 w dniach od 29 do 31 maja w Cieplicach Śląskich zorganizowano Rodzinne Święto Matki. Program obejmował 3 dni atrakcyjnych wydarzeń, między innymi występ znanego barda obdarzonego wyjątkowym głosem - Macieja Wróblewskiego, ciepliczanki, sopranistki Anny Patrys, która zaprezentowała utwory z cyklu „Miłość jest u stóp Matki”, występ orkiestry reprezentacyjnej z miasta i gminy Olszyna pod batutą Andrzeja Drozdowicza. Gromkimi brawami publiczność nagrodziła recital niewidomej piosenkarki Renaty Galik z Wlenia.

Duchowym przewodnikiem tegorocznego Święta Matki, które zgromadziło ponad 3 tysiące ciepliczan, parafian i gości był ordynariusz diecezji świdnickiej ks. Bp Ignacy Dec, a honorowymi gośćmi byli profesorowie: Krzysztof Zanussi oraz Wojciech Witkiewicz i aktorka teatru im. W. Szekspira z Wałbrzycha Danuta Gołdon – Legler.  Na placu kościelnym przygotowano szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Piękna, słoneczna pogoda i mistrzowskie prowadzenie imprez Święta Matki przez Olgierda Poniźnika burmistrza Gryfowa Śląskiego, pozostawiły trwałą wspaniała pamięć u wszystkich uczestników tego wydarzenia. Zadbano o posiłek a całości towarzyszył ład i porządek nad którym dyskretnie czuwali Organizatorzy.

Tegoroczne Święto przygotowywane był przez liczna grupę wolontariuszy ze stowarzyszenia Święto Matki pod prezesurą Zbigniewa Ładzińskiego. Nad całością czuwał jak zwykle ks. prałat dr Józef Stec proboszcz parafii pod wezwaniemMatki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze - Cieplicach. Warto przypomnieć, że w czerwcu mija 30 lat jak młody absolwent seminarium ks. Józef Stec przybył do Cieplic z Wrocławia i rozpoczął budowę kościoła wokół którego zlokalizowano szereg ogólnodostępnych pomieszczeń i sal katechetycznych. Do niedawna funkcjonowało w nich Kolegium Teologiczne przygotowujące przyszłych katechetów a obecnie znajduje się tam Publiczne Gimnazjum Katolickie.

Kompleks zabudowań pięknie wpisuje się w panoramę Karkonoszy, a parafia pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia stała się dynamicznym ośrodkiem kultury chrześcijańskiej podkreślającym znaczenie miłości małżeńskiej i rodzinnej. Dlatego przez wszystkie dni tegorocznego Święta Matki przewijała się myśl świętego Jana Pawła II „Rodzina nadzieją jutra”.

Do zobaczenia za rok.

IMGP0002

IMGP0005

IMGP0038

IMGP0021

IMGP0026

IMGP0049