Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jelenia Góra,dn.01.07.2012r

Pan Leszek Wrotniewski

Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Szanowny Panie Przewodniczący,

Przedstawiając Panu poniższy list chciałem zwrócić uwagę Pana Przewodniczącego, radnych i mieszkańców miasta na bardzo ważny w moim przekonaniu problem organizacyjny w pracy Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Polega on na coraz częściej powtarzającym się nieoddawaniu głosu przez radnych obecnych na sesji, uczestniczących w większości głosowań, lecz podczas niektórych głosowań nieoddających głosu. Uważam, że nie jest to zjawisko pożądane dla mieszkańców obserwujących pracę Rady Miejskiej, gdyż radni mają obowiązek uczestnictwa w obradach, jeżeli występują o dietę z tym faktem związaną, a glosowania są przecież najważniejszą częścią pracy radnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

odnaleziono liczne ślady dawnego kopalnictwa tych kruszców na górze Stromiec i na Szybowisku w okolicach Jeżowa Sudeckiego.

Kilkunastoosobowa grupa „poszukiwaczy złota” w ostatnią niedzielę uczestniczyła już w trzeciej wyprawie prowadzonej przez Pana Eugeniusza Gronostaja w ramach projektu KSON „ Zapomniane Trasy Turystyczne Kotliny Jeleniogórskiej”. Przeważały panie – mówi uczestniczka wycieczki Pani Anna – i chodź wyprawa była momentami trudna to warto było. Pan Eugeniusz z pasją i dużą wiedzę pokazał nam grób trzech kozaków z okresu wojen napoleońskich ( 1813 rok) w Jeżowie Sudeckim. Dzięki uprzejmości obecnego właściciela „Domu Gwarków” zwiedziliśmy wnętrze tego najstarszego drewnianego budynku na Dolnym Śląsku. Wybudowany był na początku XVII wieku, kiedy to kopalnie złota i srebra w okolicach Jeżowa Sudeckiego jeszcze funkcjonowały. Żal, że ten budynek nie jest otoczony skuteczną opieką konserwatorską!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 27 maja 2014 zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIERADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r.w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem”. Rozporządzenie w większej części weszło w życie w dniu 16 czerwca 2014 r.

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, a mianowicie :

  • 1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  • 2) małżonek rodzica;
  • 3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , to znaczy iż objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Działania opiekuńcze w stosunku do osób z demencją powinny pozwolić na poprawienie jakości życia chorego w zakresie sposobu komunikowania się, odżywiania, utrzymania higieny osobistej i zapewnienia bezpieczeństwa.

Natomiast różne formy oddziaływań terapeutycznych powinny pozwolić złagodzić objawy chorobowe i jak najdłużej zachować samodzielność chorego.

Ponieważ opieka nad pacjentem z demencją jest nadzwyczajnym wyzwaniem i stałym obciążeniem dla opiekunów, ważne jest więc zaplanowanie okresów odpoczynku, w którym chorym zaopiekują się inne osoby.

Duże znaczenie w opiece nad osobą z demencją ma pomoc: socjalna, prawna, psychologiczna. W tym celu tworzy się stowarzyszenia opiekunów i grupy wsparcia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Termin "nerwica" został wprowadzony do użytku przez W. Cullena i początkowo oznaczał wszystkie zaburzenia układu nerwowego. Z czasem jednak zawężono zakres tego pojęcia i zaczęło ono oznaczać zaburzenia psychiczne, które nie mają podłoża organicznego i dotyczą przede wszystkim procesów emocjonalnych. Nerwice można więc zaliczyć do chorób reaktywnych, czyli nie mających u podstaw uszkodzenia organizmu, a uraz psychiczny.Przy czym uraz oznacza tu różnorodne trudne sytuacje życiowe, z którymi chory mógł mieć do czynienia.