Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki. Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Egzekucja komornicza to trudne doświadczenie dla osób, które z różnych przyczyn popadły w długi. Wbrew obiegowej opinii komornik nie może zająć każdego posiadanego przez zadłużonego przedmiotu. Ustawodawca zawarł szereg wyłączeń, które nie pozwalają na pozostawienie dłużnika bez środków do życia. Do tej pory brakowało odrębnych regulacji chroniących osoby niepełnosprawne w szczególny sposób. Od niedawna osoby dotknięte niepełnosprawnością nie muszą już obawiać się, że stracą niezbędny im do egzystowania sprzęt.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Celem kształtowania i rehabilitacji młodzieży niewidomej jest przygotowanie jej do udziału w życiu społecznym i zawodowym. Praca zapewnia zarówno osobom z niepełnosprawnością, jak i osobom zdrowym niezależność osobistą i materialną, jednak dla tych pierwszych ma dodatkową wartość – kompensuje ograniczenia wynikające z deficytów. Z tego też powodu osoby z niepełnosprawnością przypisują pracy ogromne znaczenie, co jest zrozumiałe, ponieważ praca stanowi dla nich nie tylko źródło zarobku, ale również jest łącznikiem z życiem społecznym oraz wyznacznikiem normalnego trybu życia i własnej wartości. Aby jednak praca zapewniała osobie z niepełnosprawnością samorealizację, zaspokajała jej potrzeby oraz umożliwiała rozwój (przede wszystkim osobowościowy, ale także zawodowy), należy dokonać wyboru odpowiedniego dla siebie zawód i miejsca pracy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dziedziczenie ustawowe regulują art. 931-937 Kodeksu cywilnego.

Przepisy precyzują kolejność dziedziczenia, dzieląc krąg spadkobierców na grupy. Spadkobiercami ustawowymi mogą być osoby fizyczne, które łączyła ze spadkodawcą wskazana w ustawie więź rodzinna lub prawna oraz, w ostatniej kolejności, spadkobiercą będzie - w razie braku innych osób fizycznych uprawnionych do dziedziczenia na zasadach ustawowych - gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa.

Prawo dzieli spadkobierców na dwie grupy, które zostają kolejno powoływane do spadku. Do kręgu spadkobierców ustawowych należą obecnie osoby połączone ze spadkodawcą więzami rodzinnymi (zstępni - potomkowie, rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa, dziadkowie i ich zstępni) oraz prawnymi (małżonek, przysposobieni, pasierbowie).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od 1 lipca 2014 r. zmianie uległy zasady wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją bądź edukacją osób niepełnosprawnych. Organem wydającym Kartę Parkingową obecnie jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej.

Zgodnie z nową ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.