Jama ustna stanowi jedyny w swoim rodzaju kompleksowy element organizmu, mający stałe połączenie ze światem zewnętrznym. Już od pierwszych chwil życia pojawiają się w niej drobnoustroje, które znajdują doskonałe warunki do rozwoju i rozmnażania.

Zapraszamy do uczestnictwa w wycieczce autokarowej „Poznajemy Pałace i Ogrody Kotliny Jeleniogórskiej" Wojanów- Karpniki – Łomnica – Staniszów oraz Western City w Ścięgnach.
Koszt całkowity 20 zł
W tym: ubezpieczenie, przewodnik, bilety wstępu.

Zbiórka Uczestników w dniu 22 października 2015 r. – czwartek, o godzinie 9:00 koło siedziby KSON w Jeleniej Górze, ul. Osiedle Robotnicze 47a.

Zgłoszenia w sekretariacie KSON do dnia 20 października w godzinach 10:00 – 16:00.

Witam!

Stowarzyszenie Goduszyn i Stajnia Rybnica serdecznie zapraszają w najbliższą
sobotę na festyn św. Huberta do Rybnicy. Na terenie pięknie położonego obiektu
każdy znajdzie coś dla siebie.

Zaczynamy od godziny 11: 00 zabawą dla dzieci - „Olimpiada na sianie",
następnie o godzinie 15: 00 rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ Zwierzęta
naszych pól i lasów" i gonitwa za lisem dla najmłodszych. Po godzinie 16 będzie
można podziwiać umiejętności doświadczonych jeźdźców i koni, które wyruszą w
pogoń za lisem. Dla wszystkich uczestników festynu przygotowaliśmy wspólną
biesiadę, występy zespołów muzycznych, grup tanecznych, zabawę przy orkiestrze i
inne niespodzianki.

Podczas imprezy będzie się można dowiedzieć o pracy myśliwych, którzy
poprowadzą konkursy mające na celu przybliżenie swojej roli
w gospodarce leśnej.

Na każdego z państwa czeka wspaniała zabawa, loteria fantowa z rowerem górskim,
jako nagrodą główną oraz pyszne domowe jedzenie i ciasta przygotowane przez
gospodynie.

W trakcie festynu każdy z uczestników, będzie mógł wspomóc w leczeniu chorą na
nowotwór Natalię Gajdę, poprzez przekazanie środków na jej leczenie. Natalia
brała udział w ubiegłorocznej imprezie Hubertus 2014, swoją energią i uśmiechem
mobilizowała rówieśników, a dziś to My będziemy jej pomagać.

Do zobaczenia w sobotę w Rybnicy!

Hubertus 2015

PROCEDURA ODWOŁAWCZA – PROGRAMY UNIJNE
W PERSPEKTYWIE 2014 – 2020
Coraz więcej IOK ogłasza konkursy w ramach poszczególnych programów w nowej perspektywie finansowej. Ich ocena może być negatywna w kilku przypadkach: kiedy projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub wtedy, gdy nie był spełnił kryteriów wyboru projektów a także w sytuacji, w której wprawdzie uzyskał wymaganą (minimalną) liczbę punktów i spełnił określone dla danego konkursu kryteria, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w danym konkursie nie jest wystarczająca na jego wybór do dofinansowania.
Negatywna ocena projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie w każdym przypadku oznacza przekreślenie szans na pozyskanie środków. Obowiązuje bowiem procedura odwoławcza, którą szczegółowo regulują zapisy Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zmianami). Zgodnie z zapisami ustawy (rozdział 15) Wnioskodawca ma prawo do złożenia protestu. Dla zachowania jego ważności warto pamiętać o wymogach dotyczących takiego protestu – powinien on zostać wniesiony:
1) do właściwej instytucji (IOK),
2) w formie pisemnej,
3) w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach konkursu.
Wprawdzie nie istnieje jeden określony wzór protestu, jednakże powinien zawierać kilka elementów:
1) oznaczenie instytucji właściwej do jego rozpatrzenia,
2) oznaczenie wnioskodawcy,
3) numer wniosku o dofinansowanie projektu,
4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, których dotyczy wniesiony protest (tego, z czym wnioskodawca się nie zgadza),
5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeśli wg wnioskodawcy miały one miejsce (wraz z uzasadnieniem),
6) podpis wnioskodawcy.
W przypadku, kiedy protest powyższych wymogów nie spełnia, właściwa instytucja wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia albo poprawy oczywistych omyłek (poza punktami 4 i 5), w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
Na rozpatrzenie protestu IOK ma 30 dni od dnia otrzymania. Jeśli jednak w trakcie tego procesu wymagana będzie pomoc ekspertów, wtedy czas ten może zostać wydłużony do 60 dni. Ani w rozpatrywaniu protestu, ani w ekspertyzie / ponownej ocenie nie mogą brać udziału te osoby, które dokonywały ocenę wcześniej.Nieuwzględnienie protestu to też nie koniec drogi. Można bowiem w tej sytuacji (jak również w przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia) wnieść skargę do sądu administracyjnego. Tutaj także mamy 14 dni (od dnia otrzymania informacji o negatywnym rozpatrzeniu protestu), a do skargi należy załączyć całą dokumentację (wniosek, informację o wynikach oceny, wniesiony protest, wynik procedury odwoławczej), a także uiścić opłatę w wysokości 200zł.

Wojewódzki sąd administracyjny ma na wydanie rozstrzygnięcia 30 dni. W wyniku rozpoznania skargi sąd może ją uwzględnić, oddalić lub umorzyć postępowanie w sprawie, jeśli uzna je za bezprzedmiotowe.
Ostateczną instancją jest skarga kasacyjna wnoszona do Naczelnego Sądu Administracyjnego (w ciągu 14 dni od daty doręczenia wyroku z sądu administracyjnego). Skarga taka powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Rozstrzygnięcie na tym szczeblu kończy procedurę odwoławczą.
Warto wspomnieć, że uregulowania prawne skazują, że w przypadku wyczerpania puli środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego działania (prowadzona procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały już wybrane do dofinansowania) instytucja, do której wpłynął protest informuje o tym wnioskodawcę i pozostawia protest bez rozpatrzenia. Oczywiście w takiej sytuacji przysługuje wnioskodawcy prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, jednak nawet, gdy ten ją uwzględni, może co najwyżej stwierdzić, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, jednak nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Jolanta Kluba
Doradca dla organizacji pozarządowych

RPO WD 2014-2020: możliwości aplikowania o środki dla ngo na rok 2015
Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru wniosków w trybie konkursowym
dla RPO WD 2014-20201, jeszcze w roku 2015 ogłoszonych zostanie kilka konkursów,
w których beneficjentami mogą być m.in. organizacje pozarządowe.

ZAPROSZENIE
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE NAUKOWO – BADAWCZYM
„AKTYWNY SENIOR"
Projekt (BEZPŁATNY) dedykowany jest Panom – Seniorom w wieku 60 – 75 lat.
Poprawisz swoją męską sylwetkę i ogólną sprawność!
Regularny wysiłek fizyczny wpisany w cotygodniowy harmonogram dbania o siebie odgrywa olbrzymią rolę w utrzymaniu ciała i ducha w dobrej kondycji. Proponowana dla Panów forma zajęć pozwoli się zrelaksować i odprężyć, jak również zwiększyć siłę mięśniową, zakres ruchomości w stawach oraz poprawić koordynację wzrokowo-ruchową i równowagę.
Możliwość ćwiczenia w towarzystwie, niezależnie od pory roku to zalety oferowanego usprawniania.

Program obejmuje :
• zajęcia na basenie 1x w tygodniu (ćwiczenia z elementami pływania)
ćwiczenia w wodzie nie obciążają kręgosłupa, efektywnie i łagodnie wpływają na stan naszych mięśni
• 1 x w tygodniu grupowe ćwiczenia o umiarkowanym natężeniu, wzmacniające mięśnie posturalne (w sali gimnastycznej )
• KOMPLEKSOWE BADANIA I OCENĘ KONDYCJI BIOLOGICZNEJ SENIORÓW (od 60 – 75r.ż)
Zajęcia odbywać się będą na terenie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej .
Termin: 24.10.2015 do 12.12.2015

Od uczestników oczekuje się:

Sumiennego uczestnictwa w programie.

Dwukrotnego wzięcia udziału w bezpłatnych, nieinwazyjnych badaniach, które odbędą się we Wrocławiu (zapewniamy bezpłatnego busa) w Katedrze Biostruktury Akademii Wychowania Fizycznego.

Badania będą dotyczyły: sprawności funkcjonalnej, postawy ciała, przepływu w drogach oddechowych (spirometria), oceny zagrożenia upadkiem, poczucia równowagi i gęstości kości (na osteoporozę).

Zapisy przyjmuje Barbara Pelczarska tel: 721 816 209

E – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik 1.docx)Załącznik 1.docx

Z przyjemnością informujemy, iż pięć największych organizacji pozarządowych z województw: dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego stworzyło Nadodrzański Klaster Ekonomii Społecznej, który będzie pomagać m.n. osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Pomysł na klaster narodził się w Jeleniej Górze w lipcu tego roku z inicjatywy Pana Stanisława Schuberta. Podpisanie stosownych dokumentów nastąpiło 28 września w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. W skład klastra wchodzą:

 

  • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  • Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS
  • Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych
  • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  • Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych


Nadodrzańśki Klaster Ekonomii Społecznej będzie wspierał nie tylko osoby niepełnosprawne ale także seniorów, ludzi chorych w każdym wieku ale przede wszystkim wyrównywać szanse. Liczymy na udaną współpracę także z Niemcami, u których szeroko pojęta ekonomia społeczna jest bardziej usystematyzowana i warto czerpać z ich doświadczeń.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu dokumentującego nawiązanie porozumienia o współpracy.

Relacja z inauguracji Nadodrzańskiego Klastra Ekonomii Społecznej

 

Ilość zawodów czy ofert na rynku pracy jest kolosalna. Charakter, zainteresowania czy też predyspozycje pomogą nam na odnalezienie pomysłu na siebie. Wśród tych niezliczonych możliwości jest także specyficzna grupa zawodów, których główną motywacją jest pomoc innym. Nazwane zawodami pożytku czy zaufania społecznego, ukierunkowują swoją aktywność na niesienie pomocy. Pośród nich są także pracownicy lokalnych ośrodków pomocy społecznej. Okazuje się jednak, że owa misyjność, w wielu przypadkach, schodzi na drugi plan.