Stowarzyszenie Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze realizuje zadanie pn. „KSON dla Ukrainy”, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach działania „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” Moduł III.
Wartość zadania wynosi 436.500 zł.
Projekt realizowany jest od 16 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku.
Wsparciem objętych jest łącznie 43 osoby, w tym 18 Beneficjentów – obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością oraz 25 osób towarzyszących. W ramach działania uczestnicy mogą otrzymać m.in. dofinansowanie do zakwaterowania, wyżywienia, zakupu leków, a także wsparcie psychologiczne, prawne oraz zawodowe.

Regionalnie Aktywni. Forum Sieciujące Szkoły Aktywnego Sektora.

Zapraszamy do udziału w forum sieciującym Regionalnie Aktywni, które
odbędzie się w Katowicach w dn. 22-23 listopada 2022 r. Forum
poświęcone będzie temu jak skutecznie wzmacniać organizacje
pozarządowe, jak budować partnerstwa i radzić sobie z pojawiającymi
się wyzwaniami. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Szkoła
Aktywnego Sektora, towarzyszącego programowi „Aktywni Obywatele -
Fundusz Regionalny [1]".

* Z jakimi barierami zderzają się najczęściej osoby
niepełnosprawne?

1. Niewątpliwie największą barierą są bariery mentalne - czyli
ludzie, a najczęściej ludzie zatrudnieni w urzędach, którzy nie
wiedzą o tym, że innym może być trudniej, ciemniej i ciszej. Dużą
ilość barier stanowią również bariery architektoniczne,
szczególnie te w instytucjach życia publicznego, a już szczególnie w
urzędach mieszczących się w znacznej części na Dolnym Śląsku, w
zabytkowych XIX-wiecznych nawet budynkach. Usunięcie barier i
dostosowanie tych obiektów do współczesnych wymogów jest niekiedy
niemożliwe. Natomiast możliwe jest, tam, gdzie nie ma innego wyjścia,
zastosowanie określonych oznaczeń, ostrzeżeń i informacji. To grupa
utrudnień zaliczanych do sfery informacyjno - komunikacyjnej, łatwej
do uzupełnienia przy odrobinie wyobraźni. Kolejna grupa barier
określa pojęcie barier cybernetycznych, które odnoszą się do
właściwej konstrukcji stron internetowych urzędów i instytucji
publicznych, ale także - i niestety - coraz częstszych przypadków
stosowania paneli dotykowych (sensorycznych) przy obsłudze dźwigów
osobowych w wieżowcach i sprzętu artykułów gospodarstwa domowego.
Takie elementy sterowania wykluczają samodzielną ich obsługę przez
inwalidów wzroku i osoby z oprotezowaniem kończyn. Oddzielną grupą
utrudnień zawierającą wszystkie wymienione wyżej elementy, są
utrudnienia wynikające z potrzeby przemieszczania się, czyli podróży
i udziału osób niepełnosprawnych w turystyce.

Więcej informacji w załączeniu poniżej:

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 3 listopada 2022 r. Poz. 2240 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 975), 2) ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 4 października 2022 r. 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 1) art. 3 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 975), który stanowi:

PROJEKT:   „ŻYJ, MIESZKAJ, PRACUJ W JELENIEJ GÓRZE”

1. HISTORIA

Wiosną 2020 roku Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) brał udział w kilku spotkaniach organizowanych przez Związek Miast Polskich, na zlecenie Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 Tematem spotkań, były kwestie perspektywicznego rozwoju „organizmu miejskiego” do roku 2060, czyli za 40 lat. Zgłosiliśmy wtedy projekt budowy tożsamości lokalnej Jeleniej Góry, jako element, który w perspektywie czasu mógłby zatrzymać dzisiejsze dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne w mieście, poprawiając niekorzystny obecnie wskaźnik demograficzny o zdecydowanej przewadze seniorów, jak również zatrzymać odpływ mieszkańców, szczególnie młodych, do innych aglomeracji.

Jak się okazało, pomysł ten znalazł się w pakiecie projektowym miasta do tzw. Funduszy Norweskich, jako komponent projektowy pod nazwą „ Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze” i uzyskał dofinansowanie.