Rozliczenie PIT za 2018 rok w organizacjach pożytku publicznego 2018

1Jednym z celów złożenia deklaracji podatkowej PIT jest przekazanie na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego kwoty 1% podatku, jaki ostatecznie podatnik ma do zapłaty na rzecz organu podatkowego.

1% podatku przekazać można z deklaracji PIT-28, PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-38 iPIT-39. Osoby, za które deklarację podatkową sporządza organ rentowy – PIT-40A – oświadczenie o wybranej organizacji pożytku publicznego składają na formularzu PIT/OP. 1% podatku przekazać można również na korekcie deklaracji podatkowej, złożonej nie później niż w ciągu miesiąca od daty ostatecznej na rozliczenie podatkowe.

Jeżeli podatnik złożył deklarację podatkową przed terminem, to korekty może dokonać w odpowiednio dłuższym czasie, ostatecznie informacja musi trafić w terminie miesiąca od ostatecznej daty rozliczenia podatkowego.

Aby 1% był przekazany, obowiązuje zatem zasada:
• PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-OP – należy złożyć z wypełnionym 1% do 30 kwietnia, a korektę – do 30 maja 2019 r.
• PIT-28 – należy złożyć do 31 stycznia, a korektę – do 28 lutego 2019 r. Pamiętajmy, że korektą zeznania podatkowego jest również dopisanie OPP, którą w pierwotnej deklaracji PIT w ogóle pominięto.

Dodatkowym warunkiem przekazania 1% jest zapłata podatku z deklaracji PIT. Jeżeli z deklaracji wynika zwrot podatku – 1% zostanie przekazany bez dodatkowych problemów, ale jeśli z deklaracji PIT wynika podatek do zapłaty, to aby został on przekazany OPPpodatnik musi zapłacić podatek nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony podatek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się również pozostającą do zapłaty drobną zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza 8,70 zł. Dane do przekazania 1% na rzecz wybranej organizacji W informacji podać należy numer KRS organizacji. Dodatkowe dane to oświadczenie, czy wyrażana jest zgoda na udostępnienie otrzymującemu 1% danych o przekazującym 1% podatku oraz cel szczególny, na który wykorzystany ma zostać 1%. Cel nie jest obligatoryjnym – można go podać ale nie trzeba. Podobnie zresztą organizacja pożytku publicznego jedynie może, lecz nie ma takiego obowiązku, by 1% podatku wykorzystać na określony w oświadczeniu podatnika cel. Podatnik samodzielnie musi również podać kwotę, jaką w ramach akcji 1% przekazuje na rzecz wybranego OPP. Dopuszczalne jest podanie zarówno kwoty równej 1% jak i kwoty mniejszej, nie można natomiast podać kwoty przekraczającej 1%, wówczas oświadczenie nie zostanie przyjęte.

Obowiązuje zasada – jedna deklaracja pozwala przekazać 1% na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że kwoty 1% nie można podzielić. Jeśli jednak podatnik składa wiele deklaracji PIT, to nic nie stoi na przeszkodzie, by na każdej z nich podał inną deklarację, w takim przypadku każde z oświadczeń dotyczy innego PIT i możliwe jest działanie na rzecz wielu OPP.

Wykaz organizacji uprawnionych do 1% z PIT. Problem z przekazanie 1% 1% trafić może wyłącznie do organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego. Do takich nalezą organizacje znajdujące się w wykazie prowadzonym przez Narodowy Instytut Wolności. Wykaz zawiera organizacje posiadające status OPP na dzień 30 listopada i publikowany jest nie później niż 15 grudnia. Wykaz może ulegać modyfikacjom związanym np. z utratą statusu lub uzyskaniem go po czasie. Kwota 1% podatku trafia do OPP w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe.

Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

1% nie zostanie przekazany jeśli:
1. organizacja nie podała numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy;
2. organizacja została usunięta z wykazu Dyrektora NIW
3. podatnik we wniosku dotyczącym przekazania 1% podał numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz organizacji pożytku publicznego (czyli gdy pomylił się co do numeru KRS).  

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: