Oczekiwane przez Urzędy i środowisko zmiany w zakresie algorytmu, tj. środków przyznawanych przez PFRON na poszczególne powiaty

niepełnosprawni w Juliix400Po konsultacjach z MOPS i Organizacjami Pozarządowymi osób niepełnosprawnych prezentujemy oczekiwane zmiany dotyczące środków PFRON pozostających w dyspozycji powiatów

1. Biorąc pod uwagę dane, na podstawie których Zarząd PFRON przyznaje powiatom środki, jedną z nich jest Bp - liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w powiecie (...) - te dane "zaniżają" środki, gdyż większość klientów z niepełnosprawnościami wnioskujących do MOPS to osoby bierne zawodowo, niezarejestrowane w PUP. Wniosek jest taki, aby liczbę osób Bp nie brać pod uwagę przy wyliczeniu algorytmu, a oprzeć się jedynie o osoby ze statusem niepełnosprawności.  

2. Zmiana zakresu działalności wtz-ów, obecna struktura wtz nie daje żadnego przygotowania do pracy na otwartym czy zamkniętym rynku pracy,

oprócz np. informatycznego; pozostałe, obecne  pracownie typu rękodzieło, artystyczna itp. zbliżone są do działań środowiskowych domów samopomocy;

3. Zmiany w zakresie zadania pn" zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze"  - z zakresu finansowania tego zadania winno być wykluczone dofinansowanie do środków czysto medycznych typu pielucho-majtki czy cewniki - powinny być one finansowane przez NFZ; a środki zaoszczędzone winny być wykorzystane np. w zakresie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych;

4. Wprowadzenie nowego zadania pn. "Finansowanie asystenta osoby niepełnosprawnej" - dla indywidualnych osób niepełnosprawnych. Kilkunastoletnia praktyka w tym zakresie wskazuje na konieczność powołania zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej bez ograniczenia jej zadań do funkcji, które określane są jako funkcjonalne. Wiąże się to z licznymi postulatami o wprowadzenie asystentury osób niepełnosprawnych także do usług turystycznych.

5. Przy obliczaniu wysokości środków dla poszczególnych powiatów (algorytm) zamiast wskaźnika "liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP" zastąpić " liczba osób niepełnosprawnych w powiecie"

6. Wzrost środków dla powiatów na obsługę z 2,5% do 5% (w tym dodatkowo wprowadzić promocję i ewaluację).

7. Zmniejszenie ilości transz podczas przekazywania środków do powiatu do max 4 transz; obecnie jest min. 12.

8. Wprowadzenie jednolitych programów komputerowych dla pracowników obsługujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w celu ulepszenia i ujednolicenia zasad dot. prawidłowej dystrybucji środków PFRON.

9. Organizacja cyklicznych szkoleń dla pracowników obsługujących osoby niepełnosprawne.

10. W ramach programu pilotażowego "Aktywny samorząd" uruchomić dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego.

11. W ramach programu celowego "Program wyrównywania różnic między regionami III" zwiększyć % dofinansowania, przede wszystkim w zakresie likwidacji barier w urzędach.

Jest to wniosek powtarzający się od lat ze strony klientów JST. W przypadku uwag i zgłoszeń prosimy kontaktować się biurem KSON lub MOPS w Jeleniej Górze.

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: